Služby

Auditní procedura

Chci angažovat auditora aneb co bych měl také vědět?

S výrazy jako audit, auditor, auditorská zpráva se setkáváme každý den – v médiích, businessu i politice. Často v různém významu. Také podle toho, jakou potřebu má „audit“ řešit. Pokud chcete angažovat auditora, pak rychlé základní seznámení s tím, co znamená výraz audit, v čem se odlišuje od některých jiných služeb typicky poskytovaných auditorem, naleznete na následujících řádcích.

Audit

Cílem auditu je zvýšit úroveň důvěryhodnosti účetních závěrek. Toho dosahujeme vydáním výroku auditora o tom, zda byla účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s daným rámcem finančního výkaznictví. Audit je zpravidla prováděn v případě, že externí třetí strany (např. regulátoři, banky, věřitelé, zájemci o koupi či nezávislí investoři) požadují výrok auditora k účetní závěrce.

Prověrka

Rozsah prověrky je nižší nežli rozsah auditu. Proto i úroveň poskytnutého ujištění je nižší. V rámci prověrek naše týmy posoudí, zda jsou vykazované informace věrohodné. Děje se tak převážně na základě dotazování, analytických postupů a rozhovorů. Prověrky účetních závěrek se často provádějí pro banky, věřitele a zájemce o koupi.

Sestavování účetní závěrky

Některé společnosti nepotřebují mít v účetní závěrce uveřejněny veškeré informace, které jsou zpravidla vyžadovány pro obecné účely, nebo nepotřebují ujištění získané na základě auditu či prověrky. V případě takových zakázek účetní závěrku sestavujeme s využitím informací dodaných vedením či vlastníkem dané společnosti.

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více