Řešení

Daňové otázky

Výběr z hlavních otázek a témat: Daňová přiznání, zálohy na daně z příjmu, snížení tržeb, elektronická evidence tržeb, zachování provozní činnosti.

Blíží se termíny podávání řádných daňových tvrzení. Musím i přes aktuální situaci podat tvrzení ve lhůtě stanovené zákonem?

 

Pokud do 1. července 2020 podáte daňové přiznání k dani z příjmů a současně tvrzenou daň zaplatíte, bude Vám, a to i bez žádosti, prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání i úrok z prodlení. Upozorňujeme, že rozhodnutím MFČR však nedochází k prodloužení lhůt k podání řádného daňového přiznání, ale pouze k prominutí sankcí souvisejících s jejich opožděným podáním. Doporučujeme proto využít jiných zákonných možností pro odklad podání přiznání. V případě DPH Vám pak bude i bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení, pokud bylo podáno ještě před obdržením výzvy.  Po obdržení výzvy Vám pokuta může být prominuta na základě žádosti, jestliže k nepodání kontrolního hlášení prokazatelně došlo v důsledku působení mimořádných opatření souvisejícího s koronavirem. Existují také další možnosti promíjení sankcí na základě žádosti, pokud je prokázána spojitost s koronavirem. Ohledně promíjení je však potřeba naplnit řadu dalších podmínek stanových pokynem.

 

Vztahuje se na mě povinnost zapojit se do 3. nebo 4. vlny elektronické evidence tržeb. Aktuální situace mi ale neumožňuje připravit se tak, abych byl k 1. květnu 2020 schopen plnit všechny povinnosti stanovené zákonem?

 

Zákon o evidenci tržeb odklad dalších fází elektronické evidence tržeb bohužel neumožňuje. Finanční a celní správa ale přislíbila maximálně tolerantní přístup při kontrolní činnosti. Lze proto očekávat, že po dobu 3 měsíců počínaje 1. květnem 2020 nebudou za nedodržení povinností v souvislosti se zavedením 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb ukládány sankce.

 

Z důvodu zavření provozoven došlo ke značnému snížení mých současných příjmů. Je možné, vzhledem k nedostatku peněžních prostředků potřebných pro mé podnikání, nastavit odlišně pravidelné platby periodických záloh daně z příjmů?

 

Daňový řád umožňuje správci daně v odůvodněných případech stanovit daňovým subjektům odlišnou výši záloh nebo zrušení záloh, a to i za celé zdaňovací období. O snížení záloh mohou daňové subjekty požádat zejména v situaci, že v daném období jejich příjmy nedosáhnou takové výše, podle jaké byly nastaveny zálohy z předchozích období.

 

Co dělat pokud nebudu mít dostatek peněžních prostředků k úhradě daňových povinností, aniž bych ohrozil své podnikání. Jaké mám možnosti?

 

Správce daně je možné požádat o tzv. posečkání daně neboli odklad či splátkový kalendář. Například v situaci, kdy by Vám mohla úhrada daně způsobit vážnou újmu, můžete správce požádat o posečkání daně. V takovém případě nemusíte hradit úrok z prodlení ve výši 14 % + repo sazba, ale pouze úrok z posečkané částky ve výši 7 % + repo sazba. I tento úrok lze navíc částečně, a ve výjimečných případech i zcela prominout. Zároveň bude až do 31. července 2020 promíjen správní poplatek v původní výši 400 Kč za podání žádosti o posečkání nebo rozložení daně do splátek. Alternativně lze mít na paměti, že při prokázání souvislosti s koronavirem lze sankce promíjet i na základě individuální žádosti. Případný dluh vůči finančnímu úřadu však doporučujeme aktivně řešit, aby nedošlo k exekuci ze strany správce daně.

 

Jak je možné řešit nedostatek peněžních prostředků k zachování provozní činnosti?

 

Můžete například využít možnosti pro živnostníky a malé a střední podniky, jejichž podnikání bylo zasaženo současnými opatřeními. Od 16. března 2020 můžete nově žádat o bezúročné půjčky až do výše 15 mil. Kč v rámci vládou schváleného programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID.

Nově bude v následujících dvou týdnech (tj. začátek dubna 2020) spuštěn záruční program (COVID II), kde je vyčleněno 5 mld. Kč, což předpokládá 30-35 mld. Kč poskytnutých úvěrů podnikatelům od komerčních bank.

V neposlední řadě vláda také oznámila, že připraví program na další záruky, které bude poskytovat EGAP, a budou určeny i „větším“ podnikatelům. To předpokládá dalších 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto záruk.

V aktuální situaci doporučujeme:

  • Lze vycházet z formulářů pro již uzavřené úvěry COVID u ČMZRB.
  • Připravit si již nyní nezbytné podklady pro úvěr v období než budou žádosti opět přijímány.
  • Zejména vyčíslit újmu, která vám vzniknula zdůvodu aktuální situace a připravit průkazné podklady.
  • Vyčíslit náklady, které budete potřebovat financovat zúvěru.
  • Připravit ekonomické údaje o společnosti potřebné pro vyplnění žádosti o úvěr.
  • Sledovat bližší informace zveřejňované k úvěrům a zárukám, popř. nás kontaktujte v případě zájmu o spolupráci.

Kontaktujte nás

Tereza Kavan Klimešová

Tereza Kavan Klimešová

Partnerka

Tereza je partnerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde působí od roku 2002. Vede tým zabývající se problematikou odměňování a globální mobility zaměstnanců – a t... více

Radka Mašková

Radka Mašková

Ředitelka

Radka je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Radka se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky... více