Řešení

Veřejná podpora EU a členkých států

Výběr z hlavních otázek a témat: Veřejné prostředky ke zmírnění dopadů pandemie, pomoc EU a členských států podnikatelům i jednotlivcům.

Jak spolu souvisí veřejná podpora a propuknutí pandemie způsobené nemocí COVID-19?

 

Pandemie způsobená koronavirem COVID-19 má široký dopad na podniky i jednotlivce. Evropská Unie i členské státy se snaží účinnými opatřeními dopady této bezprecedentní situace zmírnit, přitom členské státy zavádějí řadu opatření k omezení šíření COVID-19, jako např. uzavírání restaurací, omezování cestování a rušení významných kulturních a sportovních akcí. Sekundárně tato opatření ovlivňují podniky a celou ekonomiku. Vlády jednotlivých zemí proto oznámily, že poskytnou řadu kompenzačních opatření, která mají tyto dopady zmírnit. Taková opatření mohou představovat veřejnou podporu.

 

Mění se pravidla pro poskytování veřejné podpory v důsledku COVID-19?

 

Je však nutno zdůraznit, že i v této obtížné situaci soutěžní právo stále platí. Veřejné prostředky pro zmírnění dopadů krize způsobené COVID-1 by v zásadě neměly narušit hospodářskou soutěž a rovné příležitosti pro podniky a zamezit protekcionismu. Je nutné dodržovat platná pravidla pro udělování veřejné podpory a podporu notifikovat k Evropské komisi, která je oprávněna vyslovit se ke slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem. V opačném případě hrozí, že s odstupem času budou muset příjemci zakázané veřejné podpory tyto prostředky vrátit a to včetně naběhlých úroků.

Evropská komise se však za stávající situace snaží co nejvíce zrychlit a usnadnit schvalování různých podpůrných schémat v souvislosti s COVID-19. Cílem je zajistit potřebnou likviditu pro podniky, aby mohly nadále fungovat a zajistit, aby se podpora dostala ke společnostem, které ji potřebují. Stávající pravidla veřejné podpory definovaná Smlouvou o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“) to umožňují.

 

Podle jakých pravidel bude Komise schvalovat jednotlivá kompenzační opatření?

 

Dne 12. března 2020 Komise schválila první schéma podpory týkající se COVID-19. Rozhodnutí se týkalo schválení dánského podpůrného schématu pro kompenzaci škod organizátorům velkých akcí, kterým bylo doporučeno zrušit akce nad 1000 účastníků s ohledem na riziko šíření COVID-19. Toto rozhodnutí se stalo modelovým případem pro udělování podpory v souvislosti se současnou krizí. Notifikační řízení, které běžně trvá i několik měsíců či let, bylo skončeno v rekordním čase během 24 hodin od oznámení. Bylo rozhodnuto o tom, že COVID-19 představuje tzv. mimořádnou událost ve smyslu článku 107 odst. 3 (b) SFEU. Uvedený článek umožňuje schválit opatření, která kompenzují určitým podnikům nebo určitým sektorům (ve formě programu podpory) škody, které vznikly v přímé souvislosti s mimořádnými událostmi. Současná situace COVID-19 umožňuje prohlásit  taková opatření za slučitelná z důvodu vážného narušení hospodářství členského státu.

Rozhodnutí Evropské komise SA.56685 je dostupné zde

 

Jaké možnosti mají členské státy při navrhování podpůrných schémat?

 

Konkrétní řešení hospodářských problémů způsobených COVID-19 spočívají na jednotlivých členských státech. Komise avizovala při schvalování podpory využití maximální flexibility pravidel a zveřejnila koordinovanou reakci. Dne 19. března 2020 schválila speciální Dočasný rámec pro udělování veřejné podpory podle článku 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Jedná se o řešení obdobné přijatému rámci během finanční krize v roce 2008. Předpokládá se, že tato pravidla budou platit pro veřejné podpory notifikované do konce roku 2020.

Členské státy se mohou dále využít článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU a Pokyny Komise pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích. Při splnění stanovených podmínek lze veřejnou podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem.

Navíc řada dalších opatření může být uskutečněna na základě nařízení de minimis, pokud nepřesahují 200.000 EUR nebo Obecného nařízení o blokových výjimkách GBER, přičemž členský stát taková opatření může realizovat okamžitě, aniž by byla zapojena Evropská komise.

 

Jakou podobu může mít pomoc?

 

Členské státy mohou financovat podniky, které čelí ekonomickým potížím v důsledku propuknutí COVID-19, na základě článku 107 odst. 2 písm. b) SFEU. Zejména mohou:

i) zřizovat systém přímých grantů (nebo záloh nebo daňových výhod) do výše 800 000 EUR pro jednotlivé podniky,

ii) poskytovat dotované státní záruky pro bankovní úvěry,

iii) umožnit veřejné a soukromé půjčky s dotovanými úrokovými sazbami,

iv) poskytnout podporu ve formě záruk a půjček poskytnutých prostřednictvím bank nebo jiných finančních institucí koncovým zákazníkům, zejména malým a středním podnikům.

v) poskytovat krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

Konkrétní opatření budou záležet na rozhodnutí členských států, mohou mít formu např. dotace na mzdy, pozastavení plateb daní z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty nebo sociální příspěvky. Státy mohou poskytnout finanční podporu i přímo spotřebitelům, např. za zrušené služby nebo lístky, které nebyly proplaceny ze strany poskytovatelů předmětných služeb.

 

Které podniky mohou podporu získat?

 

Podporu mohou získat pouze podniky, které se musí vyrovnat s dopady propuknutí COVID-19 a přitom prokáží, že k termínu 31. prosinci 2019 nebyly v obtížích. Přitom platí zvláštní pravidla kumulace s jinými podporami.

 

Platí pořád zákaz kartelových dohod?

 

Ostatní pravidla hospodářské soutěži platí i po dobu pandemie COVID-19. Společnosti budou muset vyhovět těmto pravidlům při diskusi o souvisejících obchodních opatřeních. Obzvláště v případě, když tyto diskuse probíhají mezi konkurenty, musí být zajištěno, aby nepřekračovaly mantinely soutěžní regulace a nedošlo k uzavření protisoutěžní dohody nebo neproběhla nezákonná výměna informací, která bude vyhodnocena jako kartelové jednání, sankcionované vysokými pokutami.

Kontaktujte nás

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více