header image

Analýza

Proč technologické projekty selhávají aneb neopomíjejte change management

Společnosti po celém světě investují nemalé částky do nových technologických řešení. Pokud jsou tato řešení správně implementována, mají potenciál změnit a zcela transformovat fungování společností. Aby se to však mohlo stát, je třeba, aby byla tato změna uvnitř společnosti správně přijata. V opačném případě může dojít k nevytěžení příležitosti, kterou s sebou nová technologie přináší.

Důvody neúspěchu technologických implementací

Už Charles Darwin říkal, že nepřežívá nejsilnější nebo nejinteligentnější druh, ale ten, který je nejvíce schopen se adaptovat na změnu. A neplatí to jen v biologii. Náš globální výzkum mezi CIO z minulých let ukazuje, že hlavní příčinou, proč technologické projekty selhávají, je nepřijetí nového nástroje ze strany zaměstnanců. Dalšími významnými důvody jsou například nerealistická očekávání, neadekvátní sponsorship či chybějící plán pro akceptaci změny. Špatný projektový management má pak na neúspěch projektu menší vliv.

Žebříček nejvýznamnějších bariér při technologické implementaci

image

Co mají rezistence zaměstnanců nebo nerealistická očekávání společného? Obě tyto oblasti souvisí s lidmi, nikoliv s technologií jako takovou či jejím nastavením. Zároveň by se daly ošetřit správně uchopeným change managementem nebo též správně odřízenou změnou.

Proč investovat do řízení změny

Zatímco projektový management pokrývá technologickou a racionální část implementace, často opomíjený change management pracuje s emoční a iracionální stránkou transformace. S nástupem nové technologie a nových procesů se totiž lidé mohou obávat, že přijdou o svou práci, nechtějí měnit zaběhnuté (a dle nich často funkční) postupy nebo se bojí, že přijdou o svou sílu a pozici v rámci organizace. To je jen velmi stručný výčet strachů a obav, které vedou k rezistenci vůči změně. Change managementem lze cíleně a systematicky ovlivnit zaměstnance, eliminovat jejich strachy, nejistoty a otázky, ale také je připravit a vytrénovat, aby byli schopni efektivně fungovat v novém nastavení a podpořit tak akceptaci nové technologie.

Bylo by však mylné domnívat se, že change management zaručí zcela bezbolestný přechod k novému fungování. Proaktivní řízení změny, spočívající ve správně načasované a efektivní komunikaci, tréninku a řadě dalších aktivit, však vede k významnému zkrácení doby akceptace nového normálu. Tím pádem tak lze znovunastolit stabilitu, která je nezvykem na nové fungování často narušena, a následně i zkrátit dobu návratnosti původní investice. 

image

Z průzkumu společnosti Prosci vyplývá, že projekty, které neopomíjejí kvalitní řízení změny, jsou v porovnání s projekty, které change management neobsahovaly nebo kde nebyl prováděn v dostatečné kvalitě, až 6x častěji považovány za úspěšné a až 5x rychleji dodané, 78 % takových projektů pak bylo dodáno v rámci stanoveného budgetu, nebo dokonce za cenu nižší. Dobře zvládnutý a pozitivně vnímaný projekt také povzbuzuje ochotu zaměstnanců procházet dalšími projekty a s nimi souvisejícími změnami. 

image

To ale nejsou jediné benefity proaktivního řízení změny. Jaké další přínosy přináší?

  • Leadership je sladěn na strategii a klíčových aktivitách, které jsou k transformaci potřeba. 
  • Narušení běžného chodu společnosti je minimální.
  • Společnost je na nové fungování připravena na všech úrovních.
  • Propady ve výkonu jsou minimalizovány, a to jak na úrovni jednotlivců, tak celých týmů. 
  • Vznik obav, domněnek a fám na straně zaměstnanců je eliminován.
  • Je patrné jasné propojení mezi daným projektem a vizí a strategií společnosti, namísto abstraktních pojmů.
  • Jsou nastaveny ukazatele, dle kterých lze úspěch projektu měřit.

Pokud se tedy společnost rozhodne investovat nemalé částky do technologie, měla by usilovat o vytěžení potenciálu, který s sebou přináší. Jen samotná technologicky úspěšná implementace totiž k transformaci nestačí. Jestliže lidé nebudou vědět, jak s novým systémem efektivně pracovat, a nebudou si vědomi jeho přínosů či jeho zasazení do celkové strategie společnosti, budou se mu bránit a zamýšleného výsledku implementace tak nebude možné dosáhnout.

Připravujete se na transformaci? Nebo jí již procházíte a chcete zaručit její maximální úspěch? Spojte se s našimi experty na řízení změny a podpořte snížení doby návratnosti vložené investice.  

Považujete tyto informace za užitečné?