Globální trendy v oblasti lidského kapitálu

Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2023

Vliv zaměstnanců na dění v organizacích roste

I když je turbulentní pandemické období již za námi, zdá se, že doba významných změn v pracovním a businessovém prostředí pokračuje. Definice náplně práce už neodráží skutečné činnosti, které zaměstnanec vykonává. Pracoviště není jen jedna konkrétní místnost. Rozhodovací pravomoci už nemusí náležet pouze managementu. Technologie neslouží jen jako nástroj k nahrazení lidské práce. To jsou jen některé ze závěrů, které vyplynuly z našeho aktuálního průzkumu, v němž každoročně zjišťujeme trendy, na které by se měly firmy v oblasti lidského kapitálu a HR připravit.

Hlavní trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2023

1. Konec definování pracovních pozic 

 • Téměř 85 % respondentů uvedlo, že jejich organizace má přehled o dovednostech a schopnostech svých zaměstnanců, zároveň ale pouze    46,8 % z nich tvrdí, že jejich organizace je schopna tyto dovednosti efektivně přidělit k požadované pozici a úkolům. 

2. Technologie jako katalyzátor lidské výkonnosti

 • Celkem 50 % respondentů se domnívá, že v horizontu 2 až 4 let budou firmy využívat technologie především k vytvoření nových příležitostí pro rozvoj soft skills (například kreativity a empatie) u svých zaměstnanců.
 • Více než třetina respondentů v seniorní roli považuje za největší přínos spolupráce technologií a lidí zlepšení finanční výkonnosti organizace.

3. Pracoviště bez hranic a nové modely spolupráce

 • Necelé dvě třetiny respondentů připustily, že by zvažovaly odchod ze zaměstnání, pokud by po nich jejich současný zaměstnavatel požadoval návrat do kanceláře.
 • Pouze 1,5 % českých a slovenských společností uvedlo, že se za poslední roky jejich přístup k pracovišti nezměnil a ani v budoucnosti nezmění.

„Zahrnutí zaměstnanců do diskuze a spolutvorby, porozumění jejich potřebám a preferencím považuji za klíčové a do jisté míry předurčující pro akceptaci a úspěch nastavení spolupráce do budoucna. Jednoznačně jsme si ukázali, že řadu činností jsme schopni řešit virtuálně či hybridně, tak nezůstávejme naším myšlením v době minulé. Na pracovním trhu je zcela zřejmá poptávka po možnostech hybridní spolupráce a na ni je nutné reagovat. Jednak abychom si nezablokovali velkou řadu talentů zvenku, ale také abychom o řadu již stávajících zaměstnanců nepřišli.“


Ondřej Přerovský, senior manažer a lead týmu Poradenství v oblasti lidského kapitálu pro CZ & SK, Deloitte

4. Rostoucí vliv zaměstnanců a jejich zapojení do rozhodování

 • Zaměstnanci v českých a slovenských firmách se v současné době zapojují primárně do vyjednávání o lokalitě, ze které budou pracovat, o odměně, která jim za práci náleží, o způsobu profesního rozvoje a o pracovní době.

5. Zaměstnanecká data jako klíč k prosperitě firmy a zaměstnanecké spokojenosti

 • Pokud umí firmy pracovat se zaměstnaneckými daty, mohou pro ně představovat klíčovou konkurenční výhodu. Z průzkumu však vyplývá, že velká část českých a slovenských respondentů (28 %) zatím nevnímá žádné přímé benefity a přínosy využívání těchto dat.

„Personální data mají pro firmy klíčový význam ve dvou oblastech – mezilidské a analytické. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci tráví v práci značnou část svého života, je pro ně důležité, aby tento čas trávili hodnotně a příjemně. Jak ale zjistíme, co je pro zaměstnance důležité a hodnotné, když tato data aktivně neshromažďujeme a nepracujeme s nimi? Z analytického hlediska spočívá přidaná hodnota těchto dat především ve sledování trendů a vývoje v čase. Vývoj v datech nám umožňuje lépe předvídat budoucí potřeby zaměstnanců a připravit se na agendu udržení nebo řízení talentů.“

Martin Kubačka, vedoucí partner v Risk Advisory CZ&SK, Deloitte

6. Využívání ekosystému pracovní síly a flexibilní přístup při nedostatku talentů

 • Až 56,7 % českých a slovenských firem potvrzuje, že do svého ekosystému zahrnuje pracovníky zasmluvněné formou dohod, expertní týmy zapojené do konkrétního projektu či outsourcování specializovaných služeb u externích subdodavatelů.

7. Diverzita a inkluze jako prostředek k dosažení spravedlivých výsledků a reálné změny

 • Firmy sice identifikují problémy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) a podnikají kroky k jejich eliminaci, stále se jim však nedaří dosáhnout spravedlivých výsledků. 
 • Až 22 % českých a slovenských firem zatím stále neví, jak oblast DEI uchopit a dosahovat v ní stanovených cílů, a téměř 50 % vůbec neměří pokrok a vývoj v oblasti DEI.

„Různorodé týmy a jejich přínos pro byznys jsou již samozřejmostí, není třeba o nich diskutovat. Úkolem lídrů je nyní zajistit rovnost a inkluzi pro všechny a to nemusí být vždy jednoduché. Jde o obrovskou kulturní změnu a změnu mindsetu na všech úrovních firmy. Zásadním předpokladem úspěchu při zavádění změn podporujících diverzitu a inkluzi je důsledné měření hlavních DEI ukazatelů a s tím související jasně nastavená odpovědnost leadershipu. Tato změna nevyžaduje velké finanční rozpočty, ale rozhodně vyžaduje silné přesvědčení a každodenní změnu chování každého z nás.“

Tereza De Bardi, partnerka v Consultingu a D&I lead pro CZ/SK, Deloitte

8. Udržitelnost zaměřená na zaměstnance

 • Až 79 % lídrů se shoduje, že firma je odpovědná za vytváření přidané hodnoty pro své zaměstnance.
 • Zahrnutí ESG priorit do vize firmy označilo za důležité 81 % respondentů našeho průzkumu.

9. Řízení rizik s ohledem na lidský faktor

 • Podle průzkumu firmy aktuálně označují za největší taková rizika, která jsou spojená s příjmovými rozdíly a politickou nestabilitou. Do budoucna pak vidí jako problematické stárnutí populace a úbytek pracovní síly nebo chybějící vzdělání odpovídající požadavkům pracovních pozic. 

10. Role lídrů ve světě bez hranic

 • Až 95 % českých a slovenských respondentů uvedlo, že leadership je definující klíčovou komponentou pro úspěch a rozvoj jejich organizace. 
 • Příliš mnoho změn najednou (58 %) a nedostatek potřebných dovedností – to jsou faktory, které respondenti vnímají jako překážky pro efektivitu svých lídrů. 

„Trendem v oblasti leadershipu je v současné době přístup „human centric“, tj. přístup, který staví do popředí lidi, jejich znalosti, dovednosti, dlouhodobý rozvoj a také duševní zdraví. Vzhledem k tempu celospolečenských změn a rostoucí komplexitě problémů, s nimiž se lídři potýkají, je důležité vytvářet prostředí a kulturu, které budou založeny na spolupráci mezi týmy a jednotlivci. Takové nastavení totiž vytváří podmínky pro efektivní řešení složitých problémů. Vedoucí pracovníci mají v tomto prostředí důležitou roli koučů, mentorů, motivátorů a musí se zajímat nejen o výsledky společnosti, ale také o rozvoj a spokojenost zaměstnanců a celkový dopad činnosti společnosti na okolní prostředí.“

Ivana Lorencovičová, vedoucí partnerka za Deloitte CZ & SK a vedoucí iniciativy WorldImpact za Deloitte Central Europe

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2023: Na co se připravit?

Globálního průzkumu trendů v oblasti lidského kapitálu 2023 se tento rok zúčastnilo více než 10 000 respondentů ze 107 zemí světa. Z České republiky a Slovenska svůj názor poskytlo přes 200 respondentů.

Považujete tyto informace za užitečné?