Veřejné regulace

Služby

Veřejné regulace

Veřejné regulace mají vzestupnou tendenci a mnoho sektorů musí již dnes splňovat podrobné regulatorní požadavky, často harmonizované na evropské úrovni. Dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytovat odborné právní a poradenské služby v úzce specializovaných oborech. Služby často poskytujeme v rámci širšího poradenství, které zahrnuje transakční, dotační či strategické poradenství.

Náš specializovaný tým se dlouhodobě věnuje různým vysoce regulovaným oblastem podnikání s důrazem na oblast ochrany životního prostředí, veřejné podpory, energetiky, správního řízení, real estate, farmaceutického průmyslu, mezinárodních sankcí, reklamy a bankovní regulace.

Jak vám můžeme pomoci:

 

Regulace v oblasti bankovního sektoru  

 • Bankám, pojišťovnám, platebním institucím, poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a dalším finančním institucím pomáháme s implementací regulatorních požadavků dopadajících na jejich činnost. Ať už je to zajištění souladu vnitřních předpisů a obchodních podmínek se sektorovou regulací, nastavování fit and proper procedur a odměňování, nastavení outsoucingu některých činností na třetí strany, podpora v rámci povinných auditů v oblasti bezpečnosti plateb nebo design nového finančního produktu.  
 • Klientům z oblasti FinTech pomáháme s regulatorními požadavky dopadajícími na nové technologie. Těmi jsou např. blockchain, kryptoměny a další typy digitálních aktiv, biometrika, crowdfunding nebo umělá inteligence. Zajišťujeme komunikaci s regulátorem, získávání potřebných licencí či nastavení smluvních vztahů a radíme v dalších souvisejících oblastech, jako je zejména ochrana osobních údajů nebo spotřebitelské právo. 
 • Při transakcích v FSI sektoru pomáháme zajistit, aby transakce proběhla hladce i z regulatorního pohledu. Klientům radíme, jak strukturovat plánovanou transakci, aby vyhověla požadavkům sektorové regulace, zajišťujeme získání souhlasů regulátorů a zaměřujeme se také na posttransakční integraci finančních produktů, distribučních sítí a vnitřních řídicích a kontrolních systémů finančních subjektů zúčastněných na transakci. 

Regulace v oblasti energetiky  

 • Budeme vás zastupovat v řízeních před Energetickým regulačním úřadem. 
 • Poskytujeme právní poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ale i v oblasti výroby, distribuce nebo obchodování s energetickými komoditami, včetně přípravy potřebné smluvní dokumentace.  
 • Poradíme vám při obchodování a nakládání s emisními povolenkami

Regulace v LSHC sektoru 

 • Zaměřujeme se na poradenství v oblasti veřejnoprávní regulace léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy a poskytování zdravotních služeb. 
 • Poskytujeme právní podporu v regulatorně-právních otázkách např. u registrace léčiv, klinického hodnocení, výroby a distribuce léčiv, včetně nastavení souvisejících smluvních vztahů, regulace reklamy a cenové regulace. Poskytujeme poradenství v oblasti regulatory compliance, včetně asistence při interních i externích auditech v oblasti dodržování předpisů (právních, interních či etických) regulujících farmaceutický průmysl.  
 • Klienty zastupujeme ve správních řízeních, ať už se jedná o podporu v rámci procesu žádosti o výrobní či distribuční oprávnění, nebo řízení o přestupcích např. v oblasti cenové regulace, regulace léčiv nebo regulace poskytování zdravotních služeb. 

Regulace v oblasti mezinárodních sankcí

 • Poskytujeme poradenství související se zavedenými sankcemi Evropské unie a jinými restriktivními opatřeními proti Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, ale i v souvislosti s dalšími sankčními režimy, a to ve spolupráci s odborníky z oblasti cel a řízení rizik

Regulace v oblasti ochrany životního prostředí  

 • Provedeme důkladnou environmentální prověrku (Environmental Due Diligence) vašich či kupovaných podniků. 
 • Nabízíme poradenství v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců vybraných výrobků při jejich uvádění na trh (zpětný odběr výrobků) a nakládání s odpady obecně. 
 • Poskytujeme regulatory compliance poradenství při uvádění výrobků na trh z hlediska jejich souladu zejména s harmonizovanými požadavky na výrobky, jako například požadavky na bezpečnost výrobků a ekodesign, souvisejícími požadavky na označování výrobků a uvádění potřebných informací
 • Pomůžeme vám s implementací firemní strategie udržitelnosti a s úpravou vaší činnosti pro potřeby oběhového hospodářství. 

Regulace v oblasti real estate  

 • Poskytujeme komplexní právní podporu při povolovacích řízeních v rámci nemovitostních projektů
 • Zabýváme se komplexními poradenskými službami při posuzování vlivu záměru staveb, integrované prevenci a omezování znečišťování či odpovědnosti za škodu a újmu na životním prostředí
 • Nastavíme správnou koordinaci činností s novými požadavky ESG, konkrétně v oblasti nemovitostí a stavebnictví, nebo se specifickými požadavky na udržitelný rozvoj ze strany veřejných orgánů.   
 • Pomůžeme vám v celé šíři stavebního práva a souvisejících předpisů v oblasti životního prostředí, jako je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), předpisů pro vodní hospodářství nebo nakládání s odpady. 

Regulace v oblasti správního řízení  

 • Zastoupíme vás ve všech typech správních řízení i v řízeních před správními soudy i Nejvyšším správním soudem
 • Poskytujeme právní poradenství zejména v cenových kontrolách, celních záležitostech, v oblasti životního prostředí a zdravotnictví
 • Budeme vás zastupovat v soudních sporech o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  

Regulace v oblasti veřejné podpory 

 • Posoudíme, zda má vaše firma reálnou šanci veřejnou podporu získat
 • Připravíme pro vás notifikační formuláře pro poskytnutí individuální podpory a budeme vám asistovat v průběhu schvalovacího procesu. 
 • Budeme vás zastupovat před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popř. Evropskou komisí
 • Připravíme restrukturalizační plán v souladu s pravidly veřejné podpory. 
 • Ověříme splnění podmínek již udělené veřejné podpory na realizované projekty nebo činnosti
Veřejné regulace

Kontakt

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více

Martin Černý

Martin Černý

Managing Associate | Advokát

Martin Černý je advokát v oddělení veřejné podpory a daňových litigací v Deloitte Legal v Brně. Martin se specializuje na poradenství v oblasti veřejné podpory a dotací, na evropské právo a na zastupo... více