Veřejné regulace

Služby

Veřejné regulace

Náš specializovaný tým se dlouhodobě věnuje různým vysoce regulovaným oblastem podnikání, s důrazem na oblast ochrany životního prostředí. Veřejná regulace má vzestupnou tendenci a mnoho sektorů musí již dnes splňovat podrobné regulatorní požadavky, často harmonizované na evropské úrovni. Dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytovat odborné právní a poradenské služby v úzce specializovaných oborech. Služby často poskytujeme v rámci širšího poradenství, zahrnujícího transakční, dotační či strategické poradenství.

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Poradenstvím v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců vybraných výrobků při jejich uvádění na trh (zpětný odběr výrobků) a nakládání s odpady obecně.
  • Poradenstvím v oblasti uvádění potravin na trh, jejich označování a nakládání s nimi.
  • Regulatory compliance poradenstvím při uvádění výrobků na trh z hlediska jejich souladu se zejména harmonizovanými požadavky na výrobky, jako například požadavky na bezpečnost výrobků a ekodesign, souvisejícími požadavky na označování výrobků a uvádění potřebných informací.
  • Komplexními poradenskými službami při nakládání s chemickými látkami (REACH).
  • Zajištěním důkladné environmentální prověrky (Environmental Due Diligence) Vaších či kupovaných podniků.
  • Poradenstvím při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
  • Poradenskými službami při činnostech v energetickém sektoru například při podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  • Komplexními poradenskými službami při posuzování vlivu záměru staveb, integrované prevenci a omezování znečišťování či odpovědnosti za škodu a újmu na životním prostředí.
  • Implementací firemní strategie udržitelnosti a upravení Vaší činnosti pro potřeby oběhového hospodářství.

Kontakt

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Partner | Advokát

Olga Kaizar je partnerkou a vedoucí týmu nemovitostního a enviromentálního práva advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze. Má více než 20 let zkušeností v oblasti nemovitostního práva a zaměřuje se ... více