Řešení

Transformace finančního řízení

Poradenský tým Transformace finančního řízení v České republice a Slovenské republice se sestává z více než 30 odborníků, kteří se specializují na tyto poradenské služby: Transformace finančního útvaru, Integrované řízení výkonnosti, Plánování, příprava rozpočtů a očekávané skutečnosti, Manažerské a regulační účetnictví, Manažerské výkaznictví (Reporting), Řízení peněžních toků a Treasury, Střediska sdílených služeb (SSC) a Post Merger Integration. Samozřejmostí je multidisciplinární složení našeho týmu, který dle potřeby zahrnuje jak odborníky z ostatních částí poradenské divize Deloitte (např. Technology Integration, HCAS) tak i odborníky na audit, daňové a právní poradenství, finanční poradenství a řízení rizik. Využíváme také potenciál rozsáhlého mezinárodního týmu Deloitte. Uvedené odborné zázemí Deloitte je zdrojem bezkonkurenčních znalostí a zkušeností.

Integrované řízení (finanční) výkonnosti

V projektech integrovaného řízení výkonnosti se spojuje strategické plánování a rozpočtování, řízení výkonnosti, výkaznictví (reporting) a příprava analýz, přizpůsobení organizační struktury a odměňování. Tento projekt zpravidla zahrnuje analýzu a vyhodnocení výchozí situace, navržení budoucího systému řízení výkonnosti a sestavení implementačního plánu. Tento postup může snížit režijní náklady a pomoci při přípravě srozumitelných a realistických plánů a předpovědí.

Manažerské a regulační účetnictví

Manažerské účetnictví podporuje rozhodování pomocí produktových, procesních, projektových a dalších kalkulací. Pomocí těchto kalkulací dochází k postupné alokaci nákladů a výnosů na příslušné controllingové objekty. Tento přístup umožňuje mimo jiné přesnější přiřazování nepřímých nákladů činností a procesů ke konkrétním produktům a projektům. Regulační účetnictví se zaměřuje na realizaci regulačních požadavků v oblasti finanční správy podniku a současně pomáhá dosáhnout kvalitnějších informací a vyšší transparentnosti pro účely řízení výkonnosti a regulačních rizik.

Manažerské výkaznictví (Reporting)

Řešení týkající se manažerského výkaznictví zahrnují činnosti spojené s přípravou vrcholových manažerských výkazů, nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI's) na podnikové úrovni, definici “Balanced Scorecard” a implementace specializovaných reportingových aplikací (Hyperion, Cognos atd.). Nabízíme zejména tři typy projektů: návrh a implementace strategického výkaznictví, zrychlení účetní závěrky (“Fast close”) a návrh a implementace manažerského informačního systému (MIS). Typický projekt obvykle zahrnuje identifikaci a definování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI's), periodicity výkazů, reportingových procesů a obecně odhalení a nápravu nedostatků. Nové reportingové procesy je možné navrhnout současně se zlepšením manažerského informačního systému (MIS). Dokážeme pomoci při realizaci změn i zavedení manažerských výkazů do celé společnosti.

Plánování a příprava rozpočtů

Plánování a příprava rozpočtů nabízí integrovaný a komplexní způsob, jak zkrátit plánovací a rozpočtovací cykly, zvýšit kvalitu informací a dat a zajistit propojení mezi strategií a provozem. Mezi prováděné úkoly patří navržení plánovacích struktur a procesů a výběr a implementace odpovídající IT platformy.

Řízení peněžních toků (Cash Flow) a Treasury

Při realizaci projektů z oblasti řízení peněžních toků a treasury jsou využívány nástroje vyvinuté společností Deloitte, jako je CreditManagement a CashManagement, které organizacím umožňují lépe řídit a optimalizovat peněžní toky (včetně projekcí cash flow) a provádět kalkulace výnosnosti aktiv, nákladovosti a tyto následně optimalizovat v závislosti na cílech vlastníků/top managementu. Tento typ projektu obyčejně zahrnuje prověření a optimalizaci hlavních peněžních toků (in/out) s cílem maximalizovat volné cash flow, návrh a implementaci procesů a nástrojů pro předpověď a projekci cash flow, centralizaci peněžních prostředků včetně zavedení vhodných nástrojů (např. pomocí implementace cashpooling) a přípravu pro aktivní řízení aktiv a pasiv a bilance subjektu. Pomocí těchto procesů je možné snížit náklady na financování o 10 až 15 %, využít dodatečných možností financování a snížit náklady o 20 až 30 %. Služby jsou vhodné jak pro samostatné podnikatelské entity, tak především pro skupiny firem a to i teritoriálně diversifikovaně.

Střediska sdílených služeb (SSC)

Střediska sdílených služeb (SSC) se zaměřují na vyčlenění podpůrných procesů spadajících mimo hlavní činnost společnosti do samostatné organizační jednotky a nastavení nových vazeb s interními zákazníky. Rozsah realizovaných projektů sahá od vytvoření studie proveditelnosti SSC sestávající z definujíce vyčleňovaných procesů a vyhodnocení jejich ekonomických dopadů, až po detailní návrh a vlastní realizaci konceptu SSC. Současně s vyčleněním procesů je kladen důraz na jejich standardizaci a jednotnou systémovou podporu. V důsledku realizace SSC klienti dosahují významných úspor z rozsahu, získávají vysokou míru kontroly nad podpůrnými procesy a podporují rychlejší implementaci inovací a následných organizačních změn.

Transformace finančního oddělení

Transformace finančního oddělení se soustředí na optimalizaci finančních procesů a organizační struktury prostřednictvím jejich úpravy nebo nového návrhu, využití informačních systémů a nástrojů. Projekty transformace finančního oddělení také slouží pro sladění finanční strategie a procesů s plány celého podniku, budování středisek sdílených služeb (SSC) nebo outsourcing finančních procesů.

Kontakt

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Ředitel

Marek Kouřil je ředitelem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je Marek odpovědný za služby v oblasti transformace finančních funkcí, kd... více