Služby

Strategická analýza

Vnímat, co vidí i ostatní, ale umět přitom nahlížet na jednotlivé faktory z jiné perspektivy

Pochopení trhu a schopností vaší společnosti je klíčovým krokem ve většině strategických projektů a umožňuje objektivní vyhodnocení výkonnosti společnosti ve světle skutečného vývoje trhu a výkonnosti jejích konkurentů.

Nabídka služeb

Vnější prostředí

Porozumění trhu tvoří první krok ve strategických projektech a umožňuje objektivní zhodnocení výkonnosti společnosti s ohledem na skutečný vývoj trhu a výkonnost jejích konkurentů.

  • Tržní studie - Plně pochopte svou pozici na trhu a svou konkurenční výhodu, a to pomocí analýzy prostředí, trhu a konkurenceschopnosti
  • Posouzení proveditelnosti - Ověřte všechny jednotlivé aspekty vašeho podnikatelského záměru se zaměřením na tržní podmínky, hodnotovou nabídku, návrh obchodního modelu a podnikatelského plánu spolu s hodnocením možných dopadů na vaše stávající podnikání

 

Interní prostředí

Analýza vnitřního prostředí firmy poskytuje seznam hmotných, nehmotných a lidských zdrojů a poté se zaměřuje na optimální využití těchto zdrojů k dosažení úspěchu.

Jaké jsou možnosti firmy? Jak jednotlivé prostředky a schopnosti přispívají ke konečnému produktu? Jaký je jejich konečný dopad?

Využijte naše osvědčené nástroje, abyste prioritizovali vaše hmotné i nehmotné zdroje spolu s lidským kapitálem s cílem maximalizovat efektivitu vašeho provozu a správy aktiv.

  • Analýza zdrojů - Zmapujte a analyzujte zdroje vaší společnosti se zaměřením na finanční výkonnost firmy, hmotný majetek, technologická zařízení, patenty, know-how, reputaci a značku, ale také lidský kapitál a úroveň jeho vzdělání, zkušenosti a talent
  • Analýza schopností - Vyhodnoťte, jak efektivně jste schopni využít své zdroje. Je vaše společnost schopna dosáhnout strategických cílů, naplnit vizi a optimálně pokrýt své interní potřeby?

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více