Novosti

PDV

Presude Suda Europske unije

U globalnom okruženju izražena je rastuća važnost poreza na dodanu vrijednost (PDV) i ostalih neizravnih poreza. PDV je vrsta poreza na potrošnju koja u strukturi proračunskih prihoda predstavlja najznačajniju stavku. Tako planirani prihod od PDV-a u proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu iznosi 41,5 milijardi kuna.

Uz značaj koji ovaj porez ima za ostvarenje prihodovne strane proračuna zemalja članica, u okvirima Europske unije PDV podupire funkcioniranje jedinstvenog tržišta i ostvarenja temeljnih sloboda kretanja robe i obavljanja usluga. Osnovni propis koji regulira područje PDV-a u Europskoj uniji je Direktiva 112/2006/EC o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Kako se radi o propisu koje zemlje članice moraju transponirati u svoje nacionalne pravne sustave, uz Direktivu, PDV na područjima država članica reguliraju njihovi nacionalni zakonski propisi. S obzirom na tako složen zakonodavni okvir, do izražaja dolaze ovlasti i značaj Suda Europske unije.

Sud Europske unije je institucija te zajednice čije su glavne zadaće nadziranje zakonitosti akata drugih institucija Europske unije, osiguravanje poštivanja obveza preuzetih ugovorima o osnivanju i funkcioniranju Europske unije te osiguravanje jedinstvenog tumačenja i primjene prava Unije, sve u okviru ovlasti koje su mu dodijeljene sklapanjem temeljnim ugovorima o osnivanju i funkcioniranju Europske unije.

Presude Suda Europske unije predstavljaju važan izvor prava Europske unije te su obvezujuće za sve države članice, njihova državna tijela i nacionalne sudove (uključujući one najviše, vrhovne i ustane sudove), u okvirima njihove nadležnost. Presuda Europskog suda koja se odnosi na jednu državu članicu obvezuje sve ostale države članice. U tom smislu, propust upravnog tijela ili suda države članice da uvaži i primijeni normu prava Europske unije na način na koji je tu pravnu normu interpretirao Europski sud u jednoj od svojih ranijih presuda (neovisno o tome u kojoj je grani nadležnost ta presuda donijeta i tko su bile stranke u predmetnom postupku) može dovesti do osobito teške povrede prava EU i odgovornosti države za naknadu štete. Pojedinci i pravni subjekti se u postupcima pred državnim tijelima država članica i nacionalnim sudovima mogu pozivati na pravo Europske unije, a ta tijela imaju obvezu primjenjivati ga.

Sud je kroz svoju praksu, odnosno pravna shvaćanja izražena u presudama formalizirao niz općih načela prava koja predstavljaju temelje funkcioniranja pravnog sustava Europske unije, uključujući:

  • načelo vladavine prava,
  • načelo izravne primjenjivosti i prvenstva prava Unije,
  • načelo autonomije prava Unije,
  • načelo proporcionalnosti,
  • načelo odgovornosti država članica za kršenje prava Unije, te
  • jamstvo temeljnih prava.

Sud je dosada odlučivao u oko 500 predmeta koji se odnose na područje PDV-a.

S obzirom na važnost koju presude Europskog suda imaju za tumačenje i primjenu prava Europske unije, namjera nam je ovim portalom kao oblikom kontinuirane pomoći našim klijentima i široj javnost dati pregled najnovijih odluka Suda Europske unije. S obzirom da, kao što je prethodno naznačeno, te presude predstavljaju direktan izvor prava te su ih tijela Republike Hrvatske kao takve dužna i primjenjivati, moguće je da izazovi s kojima se gospodarski subjekti susreću u svom poslovanju, u dijelu PDV-a, riješe već uvidom u odluke suda.

Neovisno o tome, preporuka je da se u složenim situacijama obratite Deloitte-u koji vam sa svojim timom specijalista u području PDV-a (i drugim poreznim područjima) i alatima kojima raspolaže, multidisciplinarnim i multinacionalnim pristupom može ukazati na rješenja izazova s kojima se susrećete u svakodnevnom radu, a koji proizlaze iz sustava indirektnog oporezivanja.

Arhiv presuda

26. ožujka 2015.

C-499/13 Marian Macikowski: Prodaja nekretnine u ovršnom postupku, primjena načela proporcionalnosti i porezne neutralnosti

Sud je zaključio da relevantne odredbe PDV Direktive treba tumačiti na način da ne sprječavaju države članice da odredbama nacionalnog zakonodavstva, poput onih u predmetnom slučaju, koje u okviru prodaje nekretnine u ovršnom postupku obvezuju sudskog ovršitelja da u propisanim rokovima obračuna, naplati i plati PDV na tu transakciju, osiguraju pravilnu naplatu poreza.
5. ožujka 2015.

Slučajevi C-502/13 Luksemburg i C-479/13 Francuska: Primjena snižene stope na isporuku digitalnih ili elektroničkih knjiga

Sud je zaključio da su Republika Francuska i Veliko Vojvodstvo Luksemburg, primjenjujući sniženu stopu PDV-a na isporuku digitalnih ili elektroničkih knjiga, povrijedile obveze koje proizlaze iz odredbi EU PDV Direktive u svezi s primjenom opće i snižene stope PDV-a.

26. veljače 2015. godine

Spojeni slučajevi C-144/13 (VDP Dental Laboratory NV), C-154/13 (X BV) i C-160/13 (NobelBiocare Nederland BV): Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz i stjecanje (dobara unutar EU) zubnih proteza

Sud je zaključio da:
• ako nacionalno zakonodavstvo predviđa oslobođenje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza koje nije u skladu s EU PDV Direktivom, porezni obveznik ne može istovremeno primjenjivati oslobođenje od plaćanja PDV-a predviđeno nacionalnim zakonodavstvom i odbijati pretporez po povezanim ulaznim računima pozivajući se pri tom na odredbe PDV Direktive, i da
• porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a predviđeno za stjecanje (dobara unutar EU) i uvoz dobara ako bi isporuka istih u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a.

 

22. siječnja 2015. godine

C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne: Iznajmljivanje nekretnina

Sud je zaključio da se stavljanje na raspolaganje sportske infrastrukture, kao što je nogometni stadion, uz naknadu u koju je uključena i isporuka različitih usluga, osobito usluga održavanja, čišćenja, vođenja brige i osiguravanja usklađenosti s normama, ne smatra iznajmljivanjem nekretnina koje je oslobođeno plaćanja PDV-a, već oporezivom uslugom.
11. prosinca 2014. godine

C-590/13 Idexx Laboratories Italia: Pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU

Sud je zaključio da nepoštivanje formalnih uvjeta u vezi odbitka pretporeza ne može dovesti do gubitka tog prava ako su zadovoljeni svi materijalni uvjeti za ostvarivanje istoga 
Je li Vam ovo bilo korisno?