Women on Boards Academy

Empower your impact in the boardroom

Do you have the ambition to take a seat on an executive -or supervisory board within the next three years or have you recently been appointed as a board member? Then, this executive program is especially developed for you.

Brochure request

download

This program is designed to help you enlarge and/or broaden your knowledge and skills on topics such as; corporate governance, risk and crisis management and innovation, boardroom dynamics, boardroom effectiveness and personal branding. You will dive into business cases together, share knowledge and experiences in interactive formats, and you will work on both your hard and soft skills. The program offers sufficient room for building a network with your fellow course participants and lecturers. You will be building strong mutual ties in an intimate setting and at unique locations in the Netherlands. Ties that endure a lifetime and will help you be successful as a female leader.

Our development programs

Are you an ambitious woman who recently made the step to a Supervisory Board or Board of Directors or do you have the ambition to make this step within now and 3 years? Then this intensive course is entirely suited to your learning and development needs.

Corporate

Vergroot uw impact in de boardroom

Women on Boards Executives is bestemd voor vrouwen die de ambitie hebben om binnen maximaal drie jaar een positie in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen te bekleden. Daarnaast is het ook geschikt voor vrouwen die onlangs zijn aangetreden tot de RvB of RvC.

Publieke Sector

Vergroot uw impact in de boardroom

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Hoogwaardige sprekers en uw collega-cursisten zorgen ervoor dat uw kennis over relevante onderwerpen wordt verbreed en verdiept.

Women on Boards English

Empower your impact in the boardroom

The Women on Boards English edition is especially developed for foreign women seeking to take the next step towards a boardroom position in the Netherlands or for women who have recently been admitted to the Board of Directors or Supervisory Board. English will be the main language of this program.

Practical information

When will I get my certificate of participation? When will I get the reference?

Within two weeks after the course has taken place you will receive the certificate and references.

Wanneer krijg ik mijn bewijs van deelname? Wanneer krijg ik de naslagwerken?

Uiterlijk twee weken nadat de cursus heeft plaatsgevonden ontvangt u het certificaat en het naslagwerk.

Deloitte Academy is an accredited training institute. We follow the guidelines of the NBA according to the new PE-system per 1 January 2021. Deloitte Academy is Cedeo accredited and has the NRTO quality mark.

_

The Dutch Association of Tax Advisers (NOB)

Deloitte Academy is of the opinion that the training courses we organize meet the minimum conditions for education as stated in the PE-regulations of the Dutch Association of Tax Advisers and for the number of hours that can be contributed to the PE obligation of NOB-members.

_

Association of Chartered Controllers (VRC)

Are you a controller? If so, you can register your PE activities with the Association of Chartered Controllers. More information: http://www.vrc.nl/pe.

_

Cedeo

Deloitte Academy is a recognized educational institution by Cedeo. Cedeo is a recognition for client satisfaction. A Cedeo recognition for Education Consultancy means that more than 80% of the clients are "satisfied to very satisfied" with the cooperation with the organization in question and the results achieved.

_

NRTO

The NRTO is the umbrella branch organization for all private training and education agencies in the Netherlands. The NRTO has an important role in putting private training on the agenda in the Netherlands. The NRTO is a natural discussion partner for politics, ministries, educational parties, social organizations and the media. The NRTO wants to realize a qualitatively recognized and recognized high quality, flexible and varied education, training, EVC and examination offer.

_

CRKBO

The Central Register for Short Professional Education lists educational institutions that comply with the Quality Code for Training Institutions for Short Professional Education.

The learning lines for healthcare and educational institutions are organized by the Deloitte Academy in cooperation with Deloitte Education. Deloitte Education B.V. is registered with the CRKBO.

The tax authorities set registration in the appropriate CRKBO register as a condition for eligibility for VAT exemption. Registration is possible if you can submit the appropriate certificates or diplomas. You have a 14-day reflection period at all times.

Deloitte Academy is een erkend opleidingsinstituut. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het NBA volgens de nieuwe PE-systematiek per 1 januari 2021. Deloitte Academy is Cedeo erkend en heeft het NRTO keurmerk.

_

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Deloitte Academy is van oordeel dat de leergangen die wij organiseren voldoen aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

_

Vereniging van Registercontrollers (VRC)

Bent u controller? Dan kunt u uw PE-activiteiten registreren bij de Vereniging van Registercontrollers. Meer informatie: http://www.vrc.nl/pe.

_

Cedeo

Deloitte Academy is door Cedeo een erkende onderwijsinstelling. Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo - erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten.

_

NRTO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

_

CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De leerlijnen voor zorg- en onderwijsinstellingen wordt door de Deloitte Academy georganiseerd in samenwerking met Deloitte Education. Deloitte Education B.V. is bij het CRKBO geregistreerd.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Inschrijving is mogelijk als u de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. U heeft te allen tijden een bedenktermijn van 14 dagen.

By sending the registration form you indicate that you agree with our Privacy Policy and our General terms Conditions.

If an unforeseen circumstance arises that makes it impossible for the course days to take place face-to-face, Deloitte Academy will at all times have the right to continue the course day(s) in a digital work format (e-learning, webinar, digital meeting). If applicable, this will be communicated as soon as possible to the participants of the course/training in question.

Cancellation and Transfer conditions

Until four weeks before the start of the course you may cancel your participation by email. Transfer to a different date involves costs. Should you cancel within four weeks before the start of the course you will have to pay the full course fee.

Deloitte Academy reserves the right, when circumstances force it to do so, to cancel a course. You will be informed as timely as possible.

Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met onze Privacy Policy en onze Algemene voorwaarden.

Wanneer zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, die het onmogelijk maakt om de cursusdagen klassikaal, face-to-face plaats te laten vinden, heeft Deloitte Academy te allen tijden het recht om de lesdag(en) door te laten gaan in een digitale werkvorm (e-learning, webinar, digitale meeting). In voorkomende gevallen zal hier zo spoedig mogelijk over worden gecommuniceerd met de deelnemers van de betreffende cursus/opleiding.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren. U wordt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Deloitte has an adequate complaints procedure in place. Complaints will be handled confidentially and within four weeks. If a longer time is needed to conduct an investigation, the participant will be informed of this within four weeks with an indication of the term within which Deloitte expects to be able to give a definite answer. Complaints and handling will be registered and kept for a period of two years.

In addition, the participant may submit the complaint or dispute to one (or more) of the bodies created for this purpose, such as the complaint and disciplinary law of the Dutch Professional Organization of Accountants (www.nba.nl), the disciplinary law of the Register Belastingadviseurs (www.rb.nl) or the Dutch Association of Tax Advisers (www.nob.net). The judgment of the professional organization is binding; any consequences are dealt with quickly.

Deloitte beschikt over een adequate klachtenprocedure. Klachten worden vertrouwelijk en binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld met indicatie binnen welke termijn Deloitte verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Daarnaast kan de deelnemer de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties, zoals het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl), de tuchtrechtspraak van het Register Belastingadviseurs (www.rb.nl) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net). Het oordeel van de beroepsorganisatie is bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
P.O. Box 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
VAT: NL813270212B01
Chamber of Commerce: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
BTW: NL813270212B01
KvKnr: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

When will I get my certificate of participation? When will I get the reference?

Within two weeks after the course has taken place you will receive the certificate and references.

Wanneer krijg ik mijn bewijs van deelname? Wanneer krijg ik de naslagwerken?

Uiterlijk twee weken nadat de cursus heeft plaatsgevonden ontvangt u het certificaat en het naslagwerk.

Deloitte Academy is an accredited training institute. We follow the guidelines of the NBA according to the new PE-system per 1 January 2021. Deloitte Academy is Cedeo accredited and has the NRTO quality mark.

_

The Dutch Association of Tax Advisers (NOB)

Deloitte Academy is of the opinion that the training courses we organize meet the minimum conditions for education as stated in the PE-regulations of the Dutch Association of Tax Advisers and for the number of hours that can be contributed to the PE obligation of NOB-members.

_

Association of Chartered Controllers (VRC)

Are you a controller? If so, you can register your PE activities with the Association of Chartered Controllers. More information: http://www.vrc.nl/pe.

_

Cedeo

Deloitte Academy is a recognized educational institution by Cedeo. Cedeo is a recognition for client satisfaction. A Cedeo recognition for Education Consultancy means that more than 80% of the clients are "satisfied to very satisfied" with the cooperation with the organization in question and the results achieved.

_

NRTO

The NRTO is the umbrella branch organization for all private training and education agencies in the Netherlands. The NRTO has an important role in putting private training on the agenda in the Netherlands. The NRTO is a natural discussion partner for politics, ministries, educational parties, social organizations and the media. The NRTO wants to realize a qualitatively recognized and recognized high quality, flexible and varied education, training, EVC and examination offer.

_

CRKBO

The Central Register for Short Professional Education lists educational institutions that comply with the Quality Code for Training Institutions for Short Professional Education.

The learning lines for healthcare and educational institutions are organized by the Deloitte Academy in cooperation with Deloitte Education. Deloitte Education B.V. is registered with the CRKBO.

The tax authorities set registration in the appropriate CRKBO register as a condition for eligibility for VAT exemption. Registration is possible if you can submit the appropriate certificates or diplomas. You have a 14-day reflection period at all times.

Deloitte Academy is een erkend opleidingsinstituut. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het NBA volgens de nieuwe PE-systematiek per 1 januari 2021. Deloitte Academy is Cedeo erkend en heeft het NRTO keurmerk.

_

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Deloitte Academy is van oordeel dat de leergangen die wij organiseren voldoen aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

_

Vereniging van Registercontrollers (VRC)

Bent u controller? Dan kunt u uw PE-activiteiten registreren bij de Vereniging van Registercontrollers. Meer informatie: http://www.vrc.nl/pe.

_

Cedeo

Deloitte Academy is door Cedeo een erkende onderwijsinstelling. Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo - erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten.

_

NRTO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

_

CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De leerlijnen voor zorg- en onderwijsinstellingen wordt door de Deloitte Academy georganiseerd in samenwerking met Deloitte Education. Deloitte Education B.V. is bij het CRKBO geregistreerd.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Inschrijving is mogelijk als u de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. U heeft te allen tijden een bedenktermijn van 14 dagen.

By sending the registration form you indicate that you agree with our Privacy Policy and our General terms Conditions.

If an unforeseen circumstance arises that makes it impossible for the course days to take place face-to-face, Deloitte Academy will at all times have the right to continue the course day(s) in a digital work format (e-learning, webinar, digital meeting). If applicable, this will be communicated as soon as possible to the participants of the course/training in question.

Cancellation and Transfer conditions

Until four weeks before the start of the course you may cancel your participation by email. Transfer to a different date involves costs. Should you cancel within four weeks before the start of the course you will have to pay the full course fee.

Deloitte Academy reserves the right, when circumstances force it to do so, to cancel a course. You will be informed as timely as possible.

Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met onze Privacy Policy en onze Algemene voorwaarden.

Wanneer zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, die het onmogelijk maakt om de cursusdagen klassikaal, face-to-face plaats te laten vinden, heeft Deloitte Academy te allen tijden het recht om de lesdag(en) door te laten gaan in een digitale werkvorm (e-learning, webinar, digitale meeting). In voorkomende gevallen zal hier zo spoedig mogelijk over worden gecommuniceerd met de deelnemers van de betreffende cursus/opleiding.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren. U wordt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Deloitte has an adequate complaints procedure in place. Complaints will be handled confidentially and within four weeks. If a longer time is needed to conduct an investigation, the participant will be informed of this within four weeks with an indication of the term within which Deloitte expects to be able to give a definite answer. Complaints and handling will be registered and kept for a period of two years.

In addition, the participant may submit the complaint or dispute to one (or more) of the bodies created for this purpose, such as the complaint and disciplinary law of the Dutch Professional Organization of Accountants (www.nba.nl), the disciplinary law of the Register Belastingadviseurs (www.rb.nl) or the Dutch Association of Tax Advisers (www.nob.net). The judgment of the professional organization is binding; any consequences are dealt with quickly.

Deloitte beschikt over een adequate klachtenprocedure. Klachten worden vertrouwelijk en binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld met indicatie binnen welke termijn Deloitte verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Daarnaast kan de deelnemer de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties, zoals het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl), de tuchtrechtspraak van het Register Belastingadviseurs (www.rb.nl) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net). Het oordeel van de beroepsorganisatie is bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
P.O. Box 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
VAT: NL813270212B01
Chamber of Commerce: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
BTW: NL813270212B01
KvKnr: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

Interesting content from the development program

Blog

Mannen, vrouwen en hun verschillen in overtuigingstechnieken

Blog

De invloed van uiterlijkheden op leiderschap

Blog

Boardroom Dynamics: het spel spelen in de boardroom

Contact us!

Maartje Laterveer

Women on Boards Program Manager

malaterveer@deloitte.nl +31882861548

NL Deloitte Academy

nlacademy@deloitte.nl