deloitte legal terms

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Data aktualizcji: 24 października 2014

Deloitte.com składa się z niezależnych witryn globalnych, krajowych, regionalnych oraz witryn wyspecjalizowanych. Oznaczenie witryny można znaleźć po słowie: „Lokalizacja” w prawym górnym rogu oglądanej strony deloitte.com.

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do witryn globalnych, regionalnych, krajowych oraz wyspecjalizowanych w ramach deloitte.com, które oglądali Państwo przed przejściem do Warunków korzystania. W Warunkach korzystania taką witrynę określamy mianem „niniejsza/ ta Witryna”.

Wejście na niniejszą Witrynę oznacza zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z Warunkami, nie wolno korzystać z niniejszej Witryny i należy natychmiast ją opuścić.

Termin „Sieć Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), firm członkowskich DTTL oraz ich podmiotów zależnych. Każda z globalnych, regionalnych, krajowych lub wyspecjalizowanych witryn w ramach deloitte.com (zgodnie z oznaczeniem w prawym górnym rogu strony internetowej) została udostępniona przez podmiot należący do Sieci Deloitte.

Deloitte w Polsce jest częścią Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”). DCEHL to firma członkowska DTTL. Spółki należące do Deloitte w Polsce stanowią podmioty Sieci Deloitte, która udostępnia niniejszą Witrynę i w dalszej części Warunków korzystania są określane jako „my”. Choć niektóre elementy Warunków korzystania mogą dotyczyć innych podmiotów w ramach Sieci Deloitte, Warunki te dotyczą wyłącznie Państwa jako Użytkownika oraz nas i nie mają zastosowania do żadnych innych podmiotów.

Korzystanie z treści; Ograniczenia; Oświadczenie o zasadach prywatności

Jeśli w treści nie podano inaczej i pod warunkiem, że Pan/ Pani jako Użytkownik będzie się stosować do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków korzystania, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w niniejszej Witrynie, jeżeli (i) użycie to służy wyłącznie uzyskaniu informacji wykorzystywanych w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne informacje dotyczące treści.

Użytkownik nie może kopiować ani używać żadnego oprogramowania, procesów ani technik będących częścią niniejszej Witryny lub w niej opisanych.

Uzyskując dostęp i korzystając z niniejszej Witryny, będą Państwo przestrzegać stosownych przepisów.
Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że możemy wykorzystywać informacje i dane osobowe zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz informacjami zawartymi w Polityce cookies, które włączono do zakresu niniejszego dokumentu na mocy odwołania. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na warunki Oświadczenia o zasadach ochrony prywatności oraz Komunikatu o korzystaniu z plików cookie, w tym na wszelkie obowiązki nałożone na Użytkownika mocą postanowień tych dokumentów.

Prawa własności intelektualnej; Zakaz wykorzystywania nazw i logo Deloitte

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość niniejszej Witryny została dostarczona przez nas lub inną firmę członkowską Sieci Deloitte.

Niniejsza Witryna i jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami w zakresie znaków towarowych i innymi przepisami amerykańskimi oraz/ lub przepisami państw obcych. My jak również nasi licencjodawcy rezerwujemy wszelkie prawa, których jednoznacznie nie przyznano w ramach niniejszych Warunków korzystania.

„Deloitte”, „Touche”, „Tohmatsu”, „Deloitte Touche Tohmatsu”, „Deloitte & Touche”, logo Deloitte oraz powyższe znaki towarowe wyrażone w językach lokalnych, a także pewne nazwy produktów pojawiające się na niniejszej Witrynie (razem zwane „Znakami Deloitte”) stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe podmiotów należących do Sieci Deloitte. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania lub z wyłączeniem sytuacji, gdy właściciel danego znaku towarowego wyrazi na to pisemną zgodę, nie mają Państwo prawa używać Znaków Deloitte samodzielnie lub też w połączeniu z innymi słowami bądź elementami graficznymi – zakaz ten dotyczy również informacji prasowych, reklam, innych materiałów promocyjnych lub marketingowych oraz mediów, materiałów pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, poglądowej lub innych.

Wszelkie odnośniki zamieszczone na niniejszej Witrynie internetowej do znaków towarowych innych stron służą wyłącznie dla potrzeb identyfikacji i nie oznaczają, że strony te akceptują niniejszą Witrynę lub jej treść. Niniejsze Warunki korzystania nie zezwalają Użytkownikom na wykorzystanie znaków towarowych innych stron.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA (W TYM RÓWNIEŻ MIĘDZY INNYMI JEJ TREŚCI I INNE ELEMENTY) ZAWIERA JEDYNIE INFORMACJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM I ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE ŚWIADCZYMY USŁUG DORADZTWA PROFESJONALNEGO. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB CZYNNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA PAŃSTWA SYTUACJĘ FINANSOWĄ LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALNYM DORADCĄ.

NINIEJSZA WITRYNA W UDOSTĘPNIONEJ FORMIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAWARTEJ W NIEJ TREŚCI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NIE GWARANTUJEMY, ŻE NINIEJSZA WITRYNA JEST BEZPIECZNA, WOLNA OD BŁĘDÓW, NIE ZAWIERA WIRUSÓW CZY ZŁOŚLIWYCH KODÓW, ANI TEŻ ŻE SPEŁNIA KRYTERIA ZAWARTOŚCI CZY JAKOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH, ZGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ RZETELNOŚCI.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I PRZYJMUJE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO W ZWIĄZKU ZE STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z JEJ WYKORZYSTANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE UTRATY DANYCH LUB USŁUG. NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, OCZEKIWANE, NASTĘPCZE LUB MORALNE ANI ŻADNE INNE SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ) ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA TEJ WITRYNY, NAWET, JEŻELI WIEDZIELIŚMY LUB POWINNIŚMY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE ŁĄCZA ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE MOGĄ ODNOSIĆ SIĘ DO WITRYN, ZASOBÓW LUB NARZĘDZI UTRZYMYWANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE, NAD KTÓRYMI NIE MAMY KONTROLI, W TYM MIĘDZY INNYMI, DO WITRYN, ZASOBÓW LUB NARZĘDZI UTRZYMYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY W RAMACH SIECI DELOITTE LUB TEŻ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW TYCH PODMIOTÓW. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ODNOŚNIE TAKICH WITRYN INTERNETOWYCH, ZASOBÓW I NARZĘDZI, A ŁĄCZY DO TYCH WITRYN INTERNETOWYCH, ZASOBÓW I NARZĘDZI NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO NASZEJ APROBATY DLA NICH BĄDŹ TEŻ DLA ICH TREŚCI.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄ NAS ORAZ KAŻDEJ FIRMY CZŁONKOWSKIEJ SIECI DELOITTE I ICH PERSONELU.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE, W STOSUNKU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, USTAWOWEJ, DELIKTOWEJ (NP. Z TYTUŁU NIEDOŁOŻENIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI) LUB INNEJ.

Dodatkowe warunki

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania okażą się – niezależnie od jurysdykcji - nieważne lub niewykonalne, (i) zostaną one w tej jurysdykcji zinterpretowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały swoje intencje, a pozostałe postanowienia zachowują pełną moc wiążącą; (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie postanowienia Warunków korzystania pozostaną w mocy w pełnym zakresie.

Według własnego uznania, w każdym momencie możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków korzystania zamieszczając skorygowaną wersję Warunków korzystania na stronie dostępnej poprzez kliknięcie łącza do Warunków (tzn. stronie, którą obecnie Państwo oglądają) lub też w innym miejscu na niniejszej Witrynie. O ile nie wskażemy inaczej, takie skorygowane wersje będą wiążące dla Państwa w momencie ich zamieszczenia. Na Państwu spoczywa obowiązek zapoznania się ze zmianami do Warunków korzystania poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony. Dalsze użytkowanie Witryny po wprowadzeniu zmian do Warunków korzystania jest równoznaczne ze zgodą na skorygowaną wersję Warunków.