deloitte legal terms

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Data aktualizcji: 3 stycznia 2018

Deloitte.com składa się z niezależnych witryn globalnych, krajowych, regionalnych oraz specjalistycznych. Oznaczenie witryny znajduje się obok słowa „Lokalizacja” w prawym górnym rogu oglądanej strony deloitte.com.

Niniejsze „Warunki korzystania” mają zastosowanie do witryn globalnych, regionalnych, krajowych oraz specjalistycznych w domenie deloitte.com, oglądanych przed przejściem do niniejszych „Warunków korzystania”. W niniejszym dokumencie taką witrynę określamy mianem „Witryna”.

Korzystanie z Witryny oznacza akceptację „Warunków korzystania”. Użytkownicy, którzy nie akceptują „Warunków”, nie mają prawa korzystać z Witryny i powinni ją natychmiast opuścić.

Deloitte Central Europe („DCE”) to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL”), członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z DCEHL, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne.

Termin „Sieć Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firm członkowskich DTTL oraz ich podmiotów powiązanych. Każda z globalnych, regionalnych, krajowych lub specjalistycznych witryn w domenie deloitte.com (zgodnie z oznaczeniem w prawym górnym rogu) została udostępniona przez podmiot należący do Sieci Deloitte.

Podmiotem udostępniającym Witrynę, określanym w „Warunkach korzystania” jako „my”, „nas” lub „nasz” jest Deloitte Advisory sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, jednostka stowarzyszona DCEHL, należąca do Sieci Deloitte. Choć niektóre elementy „Warunków korzystania” mogą odnosić się do innych podmiotów w ramach Sieci Deloitte, prezentowany tu dokument dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy użytkownikami a nami i nie ma zastosowania do żadnych innych podmiotów.

Korzystanie z zawartości; Ograniczenia; Oświadczenie o zasadach prywatności

Jeśli w ramach konkretnej zawartości nie wskazano inaczej i pod warunkiem, zastosowania się do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych „Warunków korzystania”, użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w Witrynie, pod warunkiem, że (i) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne dane dotyczące autorstwa tej treści.

Zabrania się używania i kopiowania oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część Witryny lub w niej opisanych.
Użytkownicy Witryny są zobowiązani do przestrzegania właściwych przepisów prawa podczas dostępu do i korzystania z Witryny.

Mamy prawo wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny zgodnie z „Oświadczeniem o prywatności” Deloitte oraz „Informacją o plikach cookies”, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość wykorzystanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z rzeczonym „Oświadczeniem o prywatności” Deloitte oraz „Informacją o plikach cookies”, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu.

Prawa własności intelektualnej; Zakaz wykorzystywania nazw i logo Deloitte

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Witryny została dostarczona przez nas lub inną firmę członkowską Sieci Deloitte.

Witryna i jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi przepisami obowiązującymi w USA i/lub w innych państwach. Wraz z licencjodawcami zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone w niniejszych „Warunkach korzystania”.

„Deloitte”, „Touche”, „Tohmatsu”, „Deloitte Touche Tohmatsu”, „Deloitte & Touche”, logo Deloitte oraz powyższe znaki towarowe wyrażone w językach lokalnych, a także pewne nazwy produktów pojawiające się w Witrynie (zwane łącznie „Znakami Deloitte”) stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe podmiotów należących do Sieci Deloitte. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych „Warunkach korzystania” lub otrzymania pisemnego upoważnienia właścicieli znaków towarowych, użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać Znaków Deloitte osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi w informacjach prasowych, reklamach, innych materiałach promocyjnych lub marketingowych oraz w mediach, materiałach pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w innych formach.

Zamieszczone w Witrynie odniesienia do znaków towarowych innych firm służą wyłącznie identyfikacji i nie oznaczają, że firmy te akceptują niniejszą Witrynę lub jakąkolwiek część jej zawartości. Niniejsze „Warunki korzystania” nie dają użytkownikom Witryny prawa wykorzystania znaków towarowych innych firm.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

WITRYNA (W TYM RÓWNIEŻ JEJ ZAWARTOŚĆ I INNE ELEMENTY) ZAWIERA JEDYNIE INFORMACJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM. NIE ŚWIADCZYMY ZA JEJ POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK USŁUG DORADZTWA PROFESJONALNEGO. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB CZYNNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ UŻYTKOWNIKA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PROFESJONALNYM DORADCĄ.

WITRYNA W UDOSTĘPNIONEJ FORMIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAWARTEJ W NIEJ TREŚCI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA JEST BEZPIECZNA, WOLNA OD BŁĘDÓW, NIE ZAWIERA WIRUSÓW CZY ZŁOŚLIWYCH KODÓW, SPEŁNIA OKREŚLONE KRYTERIA DZIAŁANIA CZY JAKOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM - BEZ OGRANICZEŃ - GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH, ZGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ RZETELNOŚCI.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I PRZYJMUJE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH LUB USŁUG. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, OCZEKIWANE, NASTĘPCZE LUB MORALNE ANI ŻADNE INNE SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ) ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŻELI ZDAWALIŚMY LUB POWINNIŚMY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE LINKI ZAMIESZCZONE NA WITRYNIE MOGĄ KIEROWAĆ UŻYTKOWNIKA DO WITRYN, ZASOBÓW LUB NARZĘDZI UTRZYMYWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, NAD KTÓRYMI NIE MAMY KONTROLI, W TYM PRZEZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W RAMACH SIECI DELOITTE LUB PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW TYCH PODMIOTÓW. NIE UCHYBIAJĄC POWYŻSZYM POSTANOWIENIOM, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TAKICH WITRYN, ZASOBÓW I NARZĘDZI, A OBECNOŚCI LINKÓW NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYRAZU NASZEJ APROBATY DLA NICH BĄDŹ TEŻ DLA ICH TREŚCI.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄ NAS ORAZ KAŻDEJ FIRMY CZŁONKOWSKIEJ SIECI DELOITTE I ICH PERSONELU.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE I OBEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ, USTAWOWĄ, DELIKTOWĄ (NP. Z TYTUŁU NIEDOŁOŻENIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI) ORAZ INNE RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Warunki dodatkowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych „Warunków korzystania” okażą się nieważne lub niewykonalne w dowolnym systemie prawnym, (i) zostaną one w takim systemie prawnym zinterpretowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały pierwotne intencje autorów, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc wiążącą; (ii) wszystkie postanowienia „Warunków korzystania” zachowają ważność w każdym innym systemie prawnym.

Mamy prawo dokonywania uznaniowych modyfikacji niniejszych „Warunków korzystania” w dowolnym momencie, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję pod linkiem prowadzącym do odpowiedniej strony (tzn. obecnie oglądanej) lub też do innego miejsca w ramach Witryny. O ile nie wskażemy inaczej, takie skorygowane wersje będą wiążące dla użytkowników w momencie ich zamieszczenia. Obowiązek zapoznania się ze zmianami do „Warunków korzystania” poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony spoczywa na użytkowniku Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej wersji „Warunków”.