Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2014

Deloitte.com to zbiór indywidualnych witryn globalnych, krajowych, regionalnych, a także witryn poszczególnych praktyk udostępnionych przez Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), firmę członkowską DTTL lub ich podmioty powiązane (łącznie zwane „Siecią Deloitte”). Poszczególne witryny zostały oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do konkretnych stron internetowych deloitte.com oznaczonych jako dotyczących Polski w prawym górnym rogu, które poniżej określamy mianem „Witryna".

Deloitte w Polsce jest jednostką stowarzyszoną Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited to firma członkowska DTTL należąca do organizacji regionalnych, które wiedzą tego, jak ważne jest zachowanie prywatności. Spółki należące do Deloitte w Polsce (poniżej również określane jako „my”) stanowią podmioty Sieci Deloitte, która udostępnia Państwu niniejszą Witrynę, a zawarte tu zasady ochrony prywatności wskazują, w jaki sposób chronimy dane odwiedzających zebrane za pośrednictwem naszej witryny.

Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na użycie Państwa informacji zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności.

Proszę pamiętać, że inne krajowe, regionalne i wyspecjalizowane witryny w ramach deloitte.com zostały udostępnione przez inne podmioty należące do Sieci Deloitte, a nie przez nas. Niniejsze oświadczenie o zasadach ochrony prywatności nie ma zastosowania do tych witryn, ani też innych witryn, które mogą być połączone z Witryną. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z odpowiednimi oświadczeniami w zakresie zasad zachowania prywatności towarzyszącymi takim witrynom przez podaniem danych osobowych.

Warunki naszej Polityki prywatwności mogą być okresowo uzupełniane bądź modyfikowane przez dodanie oświadczeń o zachowaniu prywatności, które odnoszą się do poszczególnych obszarów Witryny (np. rekrutacji pracowników). Bardziej szczegółowe informacje na temat internetowej procedury naboru pracowników można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu dotyczącym tego obszaru.

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszego Oświadczenia o zasadach zachowania prywatności, prosimy o kontakt.

Zbieranie informacji o użytkownikach

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania żadnych danych osobowych aby skorzystać z Witryny. Witryna zbiera jedynie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione przez osoby odwiedzające. Takie dane mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, obecną nazwę stanowiska, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu.

Możemy również przechowywać wszelkie treści podane przez Państwa, takie jak wpisy na blogach, forach, wiki oraz innych aplikacji społecznościowych bądź usług, jakie dostarczamy.

W przypadku, gdy zamierzają Państwo wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, działaniach lub projektach, bez względu na to, czy organizujemy je samodzielnie czy też we współpracy z innymi podmiotami – również zewnętrznymi – w szczególności dotyczy to ankiet, webcastów, podcastów, seminariów, szkoleń czy też innych programów i konkursów (dalej łącznie zwanych „Zdarzeniami”), lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp albo też otrzymać wyniki ankiet, analiz, publikacji, raportów, subskrypcji, biuletynów i innych materiałów przygotowanych przez naszych specjalistów, danych gospodarczych lub merytorycznych albo innych informacji dotyczących naszej działalności (dalej łącznie zwanych „Materiałami”), niezbędnym może być podanie danych osobowych w celu rejestracji.

Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach, w tym m.in. w sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Zazwyczaj nie prosimy o ujawnienie informacji wrażliwych (takich jak dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, wyznania, karalności, zdrowia fizycznego i psychicznego czy orientacji seksualnej). Gdy okaże się to konieczne, będziemy zwracać się do Państwa o udzielenie pisemnej zgody na gromadzenie i wykorzystanie takich informacji.

Informacje na temat logowania, pliki cookies i znaczniki nawigacyjne (web beacons)

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Aby zapewnić odpowiednie administrowanie Witryną internetową oraz poprawić nawigację, nasza firma lub nasz dostawca usług odpowiedzialny za witrynę może używać plików cookies (ciasteczek, z ang. cookies – czyli niewielkich informacji tekstowych zapisywanych w przeglądarce Użytkownika) lub internetowych znaków nawigacyjnych (ang. Web beacons - czyli elektronicznych obrazków, które umożliwiają policzenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz korzystających z ciasteczek) w celu gromadzenia danych łącznych.

Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie w zakresie śledzenia aktywności na Witrynie oraz jak użytkownik może je kontrolować można znaleźć w Polityce cookies.

Służbowe dane kontaktowe

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności celem zapewnienia ochrony danych osobowych, w tym danych naszych kontrahentów i przedstawicieli. Państwa dane kontaktowe o charakterze służbowym, które uzyskane zostały w ramach relacji biznesowych pomiędzy Deloitte a Panem/Panią lub podmiotem, który Państwo reprezentujecie (w związku z negocjowanymi bądź zawartymi z Deloitte umowami, świadczonymi lub oferowanymi usługami, z wizytówek przekazanych przez Państwa naszym pracownikom lub przedstawicielom lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy) mogą być przetwarzane przez Deloitte w celu utrzymywania i zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., pozycja 1182).

Deloitte będzie występować jako administrator danych uzyskanych przez pracowników lub przedstawicieli Deloitte. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa (dalej określanego jako „Klient”), adres Klienta, telefon, faks, adres e-mail, stanowisko/rola w strukturze Klienta, informacje na temat współpracy oraz kontaktów z Deloitte, dane wymagane przepisami prawa, wykształcenie, płeć, informacje dotyczące języka ojczystego i używanego do korespondencji, mogą być udostępniane, z zachowaniem wymogów przepisów prawa oraz tożsamości celu przetwarzania, wyłącznie podmiotom z grupy Deloitte Central Europe (z wyłączeniem państw trzecich), w tym w szczególności spółkom Deloitte w Polsce.

Dane osobowe zostały przekazane przez Pana/Panią dobrowolnie bądź pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt zgodnie ze wskazówką zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu (w rubryce „Pytania”)

Wykorzystanie informacji

Czasem mogą Państwo podawać dane osobowe za pośrednictwem niniejszej strony na przykład po to, aby uzyskać dostęp do danych treści, uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Deloitte, wziąć udział w ankiecie bądź też otrzymać informacje na temat konkretnych obszarów Państwa zainteresowania. W takich sytuacjach przekazane nam informacje zostaną wykorzystane w celu zarządzania Państwa wnioskiem oraz dostosowania i udoskonalenia niniejszej Witryny oraz związanych z nią usług, które oferujemy. Deloitte może także wykorzystywać informacje osobowe dla celów marketingowych lub też przesyłać Państwu materiały promocyjne lub korespondencję na temat usług realizowanych przez podmioty w ramach Sieci Deloitte, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Deloitte może również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat usług świadczonych przez podmioty Sieci Deloitte, lub też dla celów marketingowych lub innych związanych z badaniami.

Deloitte zastrzega sobie prawo do wstrzymania dystrybucji informacji w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą zagrażać interesowi lub niezależności Deloitte, bez odrębnej komunikacji w tym przedmiocie.

Niniejszym chcemy zapewnić, że nasze działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem oraz że wprowadziliśmy procedury, zgodnie z którymi musimy uzyskać niezbędne zgody wymagane w celu przesłania Państwu pocztą elektroniczną informacji handlowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania Informacji.

Państwa dane osobowe mogą także być wykorzystywane w celu ochrony naszych praw i własności, a także praw i własności naszych użytkowników oraz, w uzasadnionych przypadkach, gdy działanie takie jest wymagane w procesie prawnym.

Ujawnienie informacji stronom trzecim

Deloitte może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom z Sieci Deloitte w celu przekazania informacji, które mogłyby Państwa zainteresować oraz w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub innych. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione innych podmiotom w ramach Sieci Deloitte czy też innym stronom trzecim, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wniosek, w ramach transakcji handlowej takiej jak sprzedaż, zbycie, reorganizacja, fuzja lub przejęcie, lub w sytuacji, gdy strony te przetwarzają informacje w naszym imieniu.

Przekazanie informacji za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej w celu, do którego realizacji potrzebne jest jej przekazanie do podmiotu należącego do Sieci Deloitte z państwa trzeciego, zostanie dokonane za Państwa zgodą.

Dane osobowe mogą również zostać ujawnione organom ścigania, regulacyjnym, innym agencjom rządowym lub innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązków oraz wymogów prawnych i regulacyjnych.

Podając informacje za pośrednictwem niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na sytuacje ujawnienia, o których mowa powyżej.

Blogi, fora, wiki i inne media społecznościowe

Niniejsza Witryna może obsługiwać blogi, fora internetowe, wiki oraz inne usługi i aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami społecznościowymi”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej aplikacji społecznościowej, nad którymi nie sprawujemy żadnej kontroli, bądź których możemy kontrolować jedynie w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez Państwa do Aplikacji społecznościowej dokonanych przez innego użytkownika.

Dostęp do informacji

Osoby odwiedzające Witrynę, które chciałyby uzyskać dostęp do swoich danych, zaktualizować ich treść lub też zrezygnować mogą zrobić to samodzielnie na stronie "Subkrypcję" lub skontaktować się z nami. Wszelkie wnioski o udzielenie dostępu do danych lub ich zmianę będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy i przestrzegamy uzasadnionych standardów w zakresie technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji wprowadzonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym, ujawnieniem, modyfikacją oraz zniszczeniem.

Zmiany Polityki prywatności

Wedle uznania, od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Po wprowadzeniu zmian do Oświadczenia zmienimy również datę aktualizacji wskazaną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowane Oświadczenie o zasadach ochrony prywatności będzie mieć zastosowanie odnośnie Państwa oraz przekazanych przez Państwa danych począwszy od daty aktualizacji. Zachęcamy do zaglądania do naszych Zasad – dzięki temu dowiedzą się Państwo jak chronimy przekazane nam informacje.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w internecie. Niniejsza Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach do trzynastego roku życia, ani też nie jest adresowana do dzieci. Zgodnie z naszą polityką, celowo nie gromadzimy informacji na temat dzieci poniżej trzynastego roku życia.

Pytania osób odwiedzających witrynę

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z prywatnością podczas korzystania z tej Witryny, prosimy o kontakt.