fcpa ktore firmy obejmuje

Artykuł

FCPA - Których firm dotyczy?

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - kogo obejmuje?

Podmiot objęty zakazem

Generalnie FCPA wymienia następujące podmioty, którym zakazuje się dokonywania nielegalnych płatności: 

  • emitenci papierów wartościowych notowanych w USA 
  • podmioty krajowe oraz 
  • obcokrajowcy i podmioty zagraniczne działające w USA.

Powyższy zakaz dotyczy zarówno samych spółek, jak również kadry zarządzającej, szeregowych pracowników, pełnomocników oraz udziałowców tych spółek.

Dodatkowo spółka matka będąca ww. podmiotem jest odpowiedzialna za działania swoich podmiotów zależnych. Odpowiedzialność za korupcyjne działania danej spółki ponosi także nabywca takiej spółki, nawet za płacone łapówki przed dniem nabycia.

Obcokrajowcy i podmioty zagraniczne mogą być ścigani za naruszenie FCPA, jeżeli wspomagają, namawiają, konspirują lub działają, jako przedstawiciele. Dzieje się tak nawet, jeżeli oni sami nie podejmują żadnych działań na terenie Stanów Zjednoczonych.

Za emitenta uważana jest spółka, której papiery wartościowe (akcje, derywaty, obligacje etc.) są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych lub na amerykańskim rynku pozagiełdowym z obowiązkiem przesyłania raportów okresowych do SEC. Na przykład spółka zagraniczna, której amerykańskie kwity depozytowe (ADR) są notowane na giełdzie amerykańskiej, jest traktowana, jako emitent w świetle FCPA. Również pracownicy takiej spółki zagranicznej (również obywatele nieamerykańscy) lub ich konspiratorzy mogą być ścigani na podstawie FCPA.

Za podmiot krajowy uważa się obywatela, rezydenta Stanów Zjednoczonych lub korporację, spółkę, stowarzyszenie, inna osobę prawną, wyłącznego właściciela z głównym miejscem prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych lub spółkę działającą na bazie prawa amerykańskiego.

Emitenci i podmioty krajowe mogą być ścigani za używanie szeroko rozumianej amerykańskiej infrastruktury: m.in. środków komunikacji (poczta, e-maile, telefon, serwery), transportu (samoloty, statki, etc.) i innych (banki i inne instytucje finansowe, pośrednicy, hotele, etc.) do korumpowania zagranicznych urzędników państwowych.

Obcokrajowcy i podmioty zagraniczne, niebędące emitentami, mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie FCPA. Ryzyko istnieje, gdy takie podmioty przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych i angażują się w proceder korumpowania zagranicznych urzędników (np. udział w spotkaniu), niezależnie czy używają amerykańskiej infrastruktury.

 

Czy ta strona była pomocna?