Punkty widzenia

Konflikt interesów w instytucjach finansowych

Jak zapobiegać nadużyciom?

Sektor finansowy od lat pozostaje szczególnie narażony na różnego rodzaju nadużycia. Obserwujemy także istotne zmiany w dotychczasowym postrzeganiu zagrożeń w tym sektorze. Instytucje finansowe muszą zmierzyć się z rosnącym zaostrzeniem regulacji w różnych obszarach swojej działalności, w tym m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, czego wynikiem jest konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów i zwiększenie stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Rozwój nowoczesnych technologii daje z jednej strony nowe możliwości zabezpieczania się przed nadużyciami, z drugiej zaś otwiera dodatkowe kanały dla przestępców. Z naszego doświadczenia wynika, że coraz większa liczba nadużyć dokonywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a tzw. cyberprzestępczość jest najszybciej rosnącym rodzajem nadużyć w instytucjach finansowych. Pomimo podnoszenia wydatków na walkę z nadużyciami instytucje finansowe notują wzrost przestępczości gospodarczej.

Zmiany zachodzące na rynku instytucji finansowych oznaczają, że walka z nadużyciami wymaga jak nigdy wcześniej szybkiego i skutecznego podjęcia działań w obszarach najbardziej narażonych na występowanie nadużyć.

Konflikt interesów na rynku finansowym: Front running

Studium przypadku - Konflikt interesów na rynku finansowym

W nawiązaniu do panującej na rynku tendencji oraz w odpowiedzi na potrzebę zgłoszoną przez jeden z międzynarodowych banków, zespół ekspertów Deloitte przeprowadził niezależne, szeroko zakrojone dochodzenie, aby uzyskać wgląd w potencjalne obszary nieprawidłowości oraz ich przyczyny, a także zarekomendować podjęcie odpowiednich działania w celu ograniczenia ryzyk wynikających ze zidentyfikowanych nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych prac zespół Deloitte zidentyfikował kilkanaście potencjalnych obszarów nadużyć, które zostały szczegółowo rozpoznane, dzięki czemu klient mógł podjąć odpowiednie działania zarządcze zmierzające oraz uniknąć dotkliwych kar finansowych i sankcji ze strony organów regulacyjnych.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - aktualne tematy rozważań

Komisja Europejska zaostrza przepisy AML

Aby zapobiec wykorzystaniu wirtualnych walut do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Komisja Europejska proponuje włączenie platform wymiany walut wirtualnych w zakres obowiązywania 4 dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i poddanie tych podmiotów nadzorowi na szczeblu krajowym. Wirtualne platformy wymiany walut będą musiały wprowadzić procedury identyfikacji klientów z zachowaniem należytej staranności przy wymianie walut wirtualnych, kończąc z anonimowością takiej wymiany.

Przeczytaj więcej o AML i KE na blogu

 

AML a obowiązki firm księgowych

Nowelizacja, poza wieloma innymi zmianami, rozszerzyła m.in. katalog instytucji obowiązanych, nakładając tym samym obowiązek stosowania zapisów Ustawy AML na podmioty świadczące usługi księgowe.

Przeczytaj więcej o obowiązkach firm księgowych w związku ze zmianami w AML na blogu

 

IV Dyrektywa AML: najważniejsze zmiany w przepisach

IV Dyrektywa AML, której ostateczna wersja weszła w życie 25 czerwca 2015 r., wprowadza zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, Counter Terrorist Financing) dla tzw. instytucji zobowiązanych.

Przeczytaj więcej o IV Dyrektywie AML

Czy ta strona była pomocna?