Raport: Rady nadzorcze wobec zmian klimatu

Artykuł

Raport: Rady nadzorcze wobec zmian klimatu

Poznaj wyniki badania „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” zrealizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundację Deloitte w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland.

Fundacja Deloitte, maj 2022

Rady Nadzorcze będą musiały sprostać nowym wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Ich członkowie powinni nie tylko nadzorować i doceniać dokonania zarządów, ale również inspirować ich działania i wskazywać zielone alternatywy.

25 maja 2022 r. podczas dziewiątej edycji Targów CSR odbyła się premiera raportu z pierwszego badania, w ramach programu Chapter Zero Poland, którego celem było zweryfikowanie poziomu wiedzy członków rad nadzorczych na temat zmian klimatu.

 

O Badaniu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

Badanie realizowane w ramach Chapter Zero Poland przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy wsparciu Fundacji Deloitte zrealizowano na przestrzeni lutego i marca 2022 r. W badaniu wzięły udział 44 osoby. Ankieta badania została podzielona na trzy obszary:

 • Świadomość problematyki zmian klimatu,
 • Zmiany klimatu w działalności rad nadzorczych,
 • Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw a zmiany klimatu.

Uzupełnieniem badania ilościowego były pogłębione wywiady z członkami i członkiniami rad nadzorczych: Joanną Krasodomską – prof. UEK Katedry Rachunkowości Finansowej, członkinią rady nadzorczej Comarch S.A., dr Michałem Rogatko – wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Mostostal Zabrze S.A., Lucyną Stańczak – Wuczyńską, przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas, Katarzyną Zawodną – Bijoch, prezeską & CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

Chapter Zero Poland to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat, a zadaniem – dostarczanie wiedzy i narzędzi, by nim przeciwdziałać. Chapter Zero Poland, jest częścią Climate Governance Initiative i stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz specjalistów ds. środowiska.

Kluczowe wyniki raportu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

 
I. Świadomość problematyki zmian klimatu

Badani deklarują (62%), że posiadają dobrą wiedzę na temat zmian klimatu, czerpią ją przede wszystkim z internetu (59%), spotkań eksperckich (39%) oraz raportów i publikacji (39%). Jednocześnie pozyskana wiedza nie przekłada się bezpośrednio na działania na rzecz klimatu realizowane w poszczególnych organizacjach.
 

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Jak pokazują wyniki badania, istnieje duża potrzeba rozwoju kompetencji w obszarze raportowania kwestii klimatycznych. Wątkami, które należy podejmować w ramach tematów edukacyjnych według respondentów, powinny być:

 • raportowanie kwestii klimatycznych w raportach rocznych i niefinansowych,
 • strategie działań biznesu w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
 • monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko podejmowanych działań.

 

II. Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu

Ponad połowa (57%) osób biorących udział w badaniu dostrzega ryzyka biznesowe dla firmy związane ze zmianami klimatu. Blisko połowa za największe, w perspektywie 5-letniej, uznaje:

 • zakłócenia w łańcuchu dostaw,
 • ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania,
 • niebezpieczeństwo negatywnych następstw gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Respondenci dostrzegają również szanse związane z działaniami na rzecz klimatu. Są to: przejście na efektywniejsze zielone źródła energii oraz dostęp do nowych źródeł finansowania.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć
III. Struktury organizacyjne

Organy nadzorcze nie posiadają komitetów odpowiedzialnych za kwestie klimatyczne (73% wskazań). Podobna sytuacja ma miejsce w organach zarządczych, w których tylko 1/3 firm ma w zarządzie osobę odpowiedzialną za kwestie klimatyczne i zrównoważony rozwój.

 

IV. Problematyka zmian klimatu jako temat dla rad nadzorczych

Zmiany klimatu jako regularny temat na posiedzeniach rad nadzorczych pojawia się tylko w 20% organizacji. W kolejnych 27% temat był poruszony jednorazowo.

68% osób odpowiadających nie ma w swojej organizacji dostępu do informacji związanych z klimatem.

61% przyznało, że obecne kompetencje rad nadzorczych w zakresie działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu są za małe.

Dla 39% badanych wskaźniki klimatyczne są mniej istotne niż wskaźniki finansowe, a dla 36% wskaźniki klimatyczne są tak samo istotne jak wskaźniki finansowe. W tym względzie panuje więc duża rozbieżność zdań, skoro niemal tyle samo osób uważa wskaźniki klimatyczna za mniej istotne niż finansowe co jest przeciwnego zdania.


Tylko w 20% organizacji zmiany klimatu są regularnym tematem na posiedzeniach rad nadzorczych.

V. Działania i potrzeby przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu

Obszarami, które należy priorytetowo rozwijać, by lepiej odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, są:

 • doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i szansami klimatycznymi,
 • podnoszenie świadomości i kompetencji zarządu i kierownictwa w obszarze zmian klimatycznych,
 • raportowanie kwestii klimatycznych w raportach rocznych i niefinansowych,
 • identyfikacja ryzyk klimatycznych,
 • monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko podejmowanych działań,
 • pomiar emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2.
   
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Podsumowanie raportu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

Rady Nadzorcze będą musiały sprostać nowym wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Ich członkowie powinni nie tylko nadzorować i doceniać dokonania zarządów, ale również inspirować ich działania i wskazywać zielone alternatywy. Należy również nieustannie podkreślać, że odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie kryzysu klimatycznego może również stanowić o jego atrakcyjności i konkurencyjności na rynku.

Raport „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

Raport

Rady nadzorcze wobec zmian klimatu

Maj 2022 r.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?