Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Analizy

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Pierwsze takie roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019 - 2020 a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach ma być dokumentem sporządzanym oddzielnie od sprawozdania finansowego i raportu rocznego spółki. Biegły rewident przeprowadzi ocenę sprawozdania, której celem jest weryfikacja, czy posiada ono wszystkie wymagane przez prawo elementy.


Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej powinno zawierać poniższe elementy:

  1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
  3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
  6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
  8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
Czy ta strona była pomocna?