Dowiedz się, co w swojej pracy cenią nasi pracownicy:


Poznaj nasze zespoły:

Współpracując z przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki, zespół Corporate Risk & Energy oferuje swoim klientom rozwiązania z pograniczna finansów, technologii i sprawozdawczości finansowej. Główne obszary działalności zespołu to zarządzanie ryzykiem finansowym (rynkowym, kredytowym, płynności), aspekty związane z treasury oraz rynkiem energii i towarów.

Zespół ten oferuje usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, zaczynając od zbudowania lub weryfikacji strategii bezpieczeństwa lub zasad ochrony i poufności danych, całościową, autorską weryfikację dojrzałości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie przy programach certyfikacyjnych, etyczny haking i analizę powłamaniową. W Cyber nasi Konsultanci zajmują się również kwestiami zarządzania ryzykiem w obszarze technologii, kontroli wewnętrznej, audytu IT oraz bezpieczeństwa. Doradzają klientom w zakresie tworzenia odpowiedniej struktury zarządzania IT, projektują ramy kontroli wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyka technologicznego. Zapewniają, że systemy i dane klientów są bezpieczne i zgodne z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi. Zepół uczestniczy również w projektach Mergers & Acqusitions - IT Due Diligence oraz Post-Merger Integration. Konsultanci doradzają CIO, CFO, CISO, CRO, Dyrektorom Audytu Wewnętrznego oraz Kierownikom Projektów największych przedsiębiorstw w regionie Centralnej Europy.

Zespół ten skupia się na różnych aspektach wykorzystania oprogramowania w organizacjach. Doradzamy klientom, jak wykorzystywać w najbardziej efektywny sposób posiadane licencje. Nasze usługi obejmują pomoc w zrozumieniu skomplikowanych warunków udzielania licencji, ustalenie poziomu dostępu do posiadanego oprogramowania, jak również wdrożenie najnowocześniejszych technologii wspierających zarządzanie oprogramowaniem. Koncentrujemy się na 4 podstawowych aspektach SAM: kompetentni ludzie, zarządzanie, technologia i wiarygodne dane.

Jakie sektory rynku obsługujemy?
Firmy z kluczowych sektorów gospodarki, w tym:

 • sektor finansowy
 • TMT
 • energetyka
 • Life Sciences & Healthcare
 • automotive
 • administracja publiczna / sektor publiczny

Zespół ten doradza klientom w zakresie sposobów ograniczania ich ekspozycji na korupcję, przestępstwa finansowe, oszustwa w przedsiębiorstwach, cyberprzestępczość, pranie pieniędzy, sankcje gospodarcze i handlowe oraz innych zagrożenia. Pomaga w analizie zarzutów dotyczących złego zarządzania finansami, odpowiedzieć na zarzuty sygnalistów (Whistleblowers), odpowiedzieć na żądania organów nadzoru rządowego, a nawet zapobiegać problemom lub je wykrywać zanim się pojawią.

Zespół specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”).

Zajmujemy się m.in. :

Identyfikacja i pomiar ryzyka

 • Modele ratingowe i scoringowe
 • Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
 • Szacowanie utraty wartości (Impairment)
 • Wycena portfeli kredytowych
 • Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
 • Value at Risk (VaR)
 • Stress-testy
 • Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)

 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

 • Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
 • Raportowanie zarządcze i nadzorcze

 Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)

 • Model danych
 • Specyfikacja funkcjonalna / biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
 • Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
 • Przypadki testowe i analiza wyników testów

 Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)

 • Mapowanie źródeł danych
 • Parametryzacja
 • Testowanie poprawności wdrożenia

 Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR, EBA, KNF, EBC)Jakie sektory rynku obsługujemy?

Firmy z kluczowych sektorów gospodarki, w tym:

 banki,
 dostawców infrastruktury cyfrowej,
 firmy technologiczne,
 usługodawców internetowych,
 przedsiębiorstwa energetyczne i transportowe,
 organizacje zajmujące się ochroną zdrowia.

Zespół specjalizuje się w planowaniu oraz realizowaniu zadań audytu wewnętrznego, a także w doradztwie dotyczącym tworzenia, modyfikacji i oceny funkcji audytu. Prowadzi także projekty z zakresu kontroli wewnętrznej, projektując systemy kontroli wewnętrznej, testując mechanizmy kontrolne oraz wspierając klientów w procesie utrzymania środowiska kontroli. Zespół realizuje projekty dla szerokiego zakresu podmiotów z różnorodnych branż, w tym m.in. farmaceutycznej, FMCG, energetycznej, motoryzacyjnej, medialnej oraz dla instytucji finansowych.

Zespół Risk Analytics & AI koncentruje się na technicznych aspektach projektów ryzyka, od ogólnej architektury po ostateczne wdrożenie. Łączymy doświadczenie w inżynierii danych, nauce o danych, wdrażaniu modeli uczenia maszynowego, możliwościach sztucznej inteligencji takich jak modele predykcyjne, wizja komputerowa, przetwarzanie języka naturalnego. Wspieramy klientów i inne zespoły Deloitte umiejętnościami potrzebnymi do realizacji dużych, transformacyjnych projektów AI (Climate Analytics, Predictive Maintenance, Underwriting Analytics, AI for Banking, AI for Cyber). Współpracujemy bezpośrednio z największymi dostawcami AI (AWS, Google, Microsoft, IBM, SAS).

Zespół składa się z doświadczonych ekspertów specjalizujących się w projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju, ESG, dekarbonizacji, emisji CO2, polityki klimatycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, energetyki oraz transformacji firm oraz instytucji sektora publicznego. Wspiera klientów w transformacji organizacji skupionych na efektach ekonomicznych w podmioty świadomie budujące wartość poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Co więcej, dostarcza kompleksowe i zintegrowane rozwiązania dla wszystkich segmentów w poszczególnych sektorach rynku, oferując klientom prywatnym i publicznym wyjątkowo szczegółową wiedzę branżową. Dba przy tym o zapewnienie kooperacji w całym łańcuchu wartości.


Dlaczego Zarządzanie Ryzykiem w Deloitte?

Ścieżka rozwoju w dziale Zarządzanie Ryzykiem:


Ścieżka tradycyjna:

Ścieżka specjalistyczna:

Jak wygląda proces rekrutacji?

Masz pytania w kwestiach pracy w Zarządzaniu Ryzykiem lub rekrutacji? Skontaktuj się z nami!

Global Tax Activation

assets