Analizy

Od lipca sprawniejszy proces inwestycyjny

Alert prawny (06/2015)

16 marca 2015 roku Prezydent podpisał tzw. „małą nowelizację prawa budowlanego”, czyli Ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie na początku lipca bieżącego roku.

Nowelizacja wprowadza szereg uproszczeń w dotychczasowym systemie prawnym, których głównym zadaniem jest przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.

Jak prognozuje ustawodawca po wejściu w życie ustawy średni okres trwania postępowań administracyjnych dla niektórych obiektów ulegnie skróceniu ze 189 do 105 dni, co stanowi poprawę o ponad 40 procent.

Szybsze procedury

Podstawowa zmiana dotyczy inwestorów planujących rozpoczęcie budowy bądź przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotychczas w tym celu należało uzyskać pozwolenie na budowę. Nowelizacja z kolei wprowadza w to miejsce instytucję zgłoszenia, w ramach której inwestor poinformuje jedynie organy administracji o planowanym zamierzeniu budowlanym. W takim wypadku organy administracji będą miały możliwość zgłoszenia swojego sprzeciwu w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia – brak takiego sprzeciwu w zakreślonym terminie będzie równoznaczny z udzieleniem tzw. „milczącej zgody”.

Ułatwiona procedura obejmie jedynie te budynki jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie będzie wykraczał poza granice działki. Inwestorzy planujący budowę budynków innych, niż jednorodzinne, również skorzystają na nowelizacji. W przypadku, w którym będą oni jedyną stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe już na podstawie nieostatecznej decyzji – bez potrzeby oczekiwania na jej uprawomocnienie się. Oznacza to skrócenie procesu inwestycyjnego o co najmniej 14 dni.

Skróceniu ulegnie również procedura oddawania do użytkowania wybudowanych obiektów. Przede wszystkim będzie można wcześniej przystąpić do użytkowania obiektów w przypadkach, w których wymagane jest jedynie zgłoszenie. Nowelizacja przewiduje termin 14 dni na wyrażenie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego, dotychczas wynosił on 21 dni.

Dodatkowo zmianie uległ katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Nowe przepisy rozszerzają go między innymi o obiekty magazynowe, takie jak hale magazynowe czy hangary, ale również o parkingi czy place postojowe.

Mniej formalności 

Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie elementów składających się na projekt budowlany. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów przestanie istnieć obowiązek załączania do projektu budowlanego uzgodnień w sprawie warunków przyłączenia planowanej inwestycji do sieci infrastruktury technicznej. Zniesiono również obowiązek załączania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Tym samym nowelizacja przesuwa moment weryfikacji uzbrojenia terenu z etapu uzyskiwania pozwolenia na budowę na etap oddawania budynku do użytkowania. Powyższe ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego – inwestor będzie miał możliwość najpierw złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i wszcząć procedurę administracyjną, a dopiero następnie rozpocząć negocjacje z gestorami mediów. W konsekwencji oba procesy będą mogły toczyć się równocześnie. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy, kwestie związane z przyłączeniem inwestycji do mediów leżą przede wszystkim w interesie inwestora, stąd też ich analiza przez organy administracji na etapie wydawania pozwolenia na budowę nie jest konieczna.

Dodatkowym ułatwieniem ma być zniesienie obowiązku zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych. Dotychczas inwestor musiał to uczynić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, dodatkowo załączając do zawiadomienia oświadczenia kierownika budowy czy inspektora nadzoru. Nowelizacja w tym zakresie przewiduje jedynie obowiązek rozpoczęcia robót budowlanych w terminie ważności pozwolenia na budowę (czyli w ciągu 3 lat od dnia wydania pozwolenia), zaś wspomniane wyżej oświadczenia będą stanowić element dokumentacji budowy, bez konieczności przesyłania ich do organów administracji.

Czy ta strona była pomocna?