Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r.

Analizy

Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r.

Znamy liczby z pierwszej wersji projektu rozporządzenia i kolejność aukcji

Alert prawny (29/2016)

Z dniem 23 listopada 2016 r. udostępniona została pierwsza wersja projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. oraz w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017. Zgodnie z przyjętą polityką, na wsparcie mogą liczyć m.in. nowe biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej poniżej jak i powyżej 1 MW. Przewidziano również wolumeny w ramach koszyka obejmującego „inne” instalacje OZE, gdzie szansy mogą upatrywać m.in. projekty wiatrowe. Przeprowadzane aukcje w pierwszej kolejności obejmą instalacje istniejące.

Aukcje OZE - Jakie wolumeny w 2016 i 2017 roku?

Pierwsza wersja projektu rozporządzenia dot. ilości energii, która może zostać sprzedana w aukcjach zakłada udzielenie wsparcia o wartości przekraczającej 22,5 mld zł w całym okresie, z czego jak wskazano w uzasadnieniu do projektu jedynie nieco ponad 13 mld zł ma stanowić koszt systemu odbiorców końcowych. Wskazać należy, że projekt na obecnym etapie przewiduje wsparcie dla poszczególnych kategorii instalacji istniejących i nowy z wyłączeniem instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE.

Instalacje istniejące

W projekcie rozporządzenia dot. ilości energii, która może zostać sprzedana w aukcjach dla istniejących instalacji o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW przewidziano wsparcie obejmujące maksymalną ilość energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w odniesieniu do instalacji:

  • o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 1 659 047 MWh i wartości wynoszącej 556 174 673 zł;
  • w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 784 122 MWh, o wartość wynoszącej 337 458 778 zł.

W przypadku instalacji istniejących o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, których wytwórcy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok przewidziano nabycie w drodze aukcji energii elektrycznej w ilości 10 502 338 MWh i wartości 3 768 589 370 zł

Instalacje nowe

Zgodnie z zapowiedziami, iż rozporządzenie dot. ilości energii, która może zostać sprzedana w aukcjach w 2017 r., w głównej mierze ma dotyczyć nowych mocy, udostępniony projekt zdaje się spełniać powyższą deklarację.

Wskazać należy, iż w przypadku instalacji nowych o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW przewidziano wsparcie obejmujące maksymalną ilość energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w odniesieniu do instalacji:

  • o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 825 000 MWh i wartość wynoszącej 308 182 262 zł;
  • w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 540 000 MWh i wartości wynoszącej 299 025 631 zł;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej w ilości 8 190 000 MWh i wartości wynoszącej 5 280 863 522 zł;
  • w ramach kategorii innych źródeł OZE niż wskazane w art. 73 ust. 3a pkt 1-6 ustawy o OZE w ilości 4 725 000 MWh i wartość wynoszącej 2 182 908 687 zł.

W przypadku instalacji nowych o łącznej mocy elektrycznej większej niż 1 MW w projekcie rozporządzenia przewidziano, że maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w odniesieniu do instalacji:

  • o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 10 500 000 MWh i wartość wynoszącej 5 423 952 758 zł;
  • w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok w ilości 540 000 MWh i wartości wynoszącej 305 387 878 zł;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej w ilości 3 510 000 MWh i wartości wynoszącej 2 263 227 224 zł;
  • w ramach kategorii innych źródeł OZE niż wskazane w art. 73 ust. 3a pkt 1-6 ustawy o OZE w ilości 5 175 000 MWh i wartość wynoszącej 1 972 413 921 zł.

Kolejność aukcji

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną aukcje dla wytwórców, którzy złożą deklarację, a których instalacje stanowią źródła o zainstalowanej mocy nie większej niż 1 MW. W dalszej kolejności aukcje obejmą źródła istniejące o mocy powyżej 1 MW. Aukcje w odniesieniu do nowych instalacji zostaną przeprowadzone w następnej kolejności również z uwzględnieniem pierwszeństwa instalacji o mocy do 1 MW.

Podsumowanie

Projekt rozporządzenia dot. ilości energii, która może zostać sprzedana w aukcjach, zgodnie z zapowiedziami, zakłada przeznaczenie znacznych środków na aukcje, które mają zostać przeprowadzone w 2017 r. Odnosząc się do przedstawionej oceny skutków regulacji, warto wskazać, że w ramach projektu rozporządzenia przyjęto rozwój OZE w zakresie m.in. biogazowni, elektrowni wodnych, ale również fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, dla których to technologii w przypadku instalacji o mocy powyżej 1 MW przyjęto wzrost zainstalowanych mocy odpowiednio o 300 i 150 MW dla której przewidziano do 300 MW. Projekty rozporządzeń zostały przekazane do konsultacji społecznych. Uwagi do udostępnionych projektów można składać do dnia 28 listopada.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?