Analizy

Dofinansowania z PFRON w impasie

Alert prawny (26/2016)

Liczba pracodawców, którym PFRON odmawia wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stale rośnie. Przyczyną są stosowane przez PFRON metody dokonywania oceny sytuacji ekonomicznej pracodawców oraz podmiotów z nimi powiązanych.

Zdaniem PFRON żaden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw, w skład której wchodzi wnioskujący o dofinansowanie pracodawca, nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że w razie stwierdzenia takiej okoliczności w przypadku choćby jednego z tych podmiotów (niekoniecznie wnioskującego pracodawcy), PFRON wydaje decyzje odmawiające wypłaty dofinansowania. Naszym zdaniem stanowisko to jest kontrowersyjne.

Przyjęta przez PFRON metodologia zdaje się pozostawać w sprzeczności z funkcjonującą na gruncie prawa unijnego koncepcją tzw. single economic unit, zakładającą traktowanie podmiotów powiązanych, jako jednego „przedsiębiorstwa”, jednolitego organizmu gospodarczego. Konsekwencją stosowania tej właśnie koncepcji powinno być bowiem badanie przez PFRON sytuacji ekonomicznej takiego jednolitego organizmu gospodarczego z uwzględnieniem go, jako całości, a co za tym idzie dopiero sytuacja ekonomiczna całej grupy podmiotów powiązanych powinna przemawiać za przyznaniem bądź odmową wypłaty dofinansowania.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jedna z wchodzących w skład grupy kapitałowej spółek pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej, a jednocześnie spółka wnioskująca o dofinasowanie oraz grupa kapitałowa, do której wnioskująca spółka należy, pozostają w dobrej sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku wnioskujący o dofinansowanie pracodawca nie powinien być pozbawiony dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnianych przez niego osób niepełnosprawnych.

Tak się jednak nie dzieje. PFRON sukcesywnie odmawia takim pracodawcom wypłaty należnych im dofinansowań. Liczymy na to, że zmiany w tym zakresie nastąpią po zajęciu przez Komisję Europejską oczekiwanego przez Deloitte Legal stanowiska w tej sprawie.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?