Nowości

Przedsiębiorcom, którzy nie dostosowali się do ograniczeń w poborze energii elektrycznej grożą wysokie kary

Kontrole Urzędu Regulacji Energetyki

Alert prawny (18/2016)

W sierpniu 2015 roku wprowadzone zostały na terytorium Polski ograniczenia w poborze energii elektrycznej, które wpłynęły na prawidłowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W ostatnim czasie Urząd Regulacji Energetyki prowadzi intensywne działania w przedmiocie kontroli prawidłowości dostosowania się przedsiębiorców do wprowadzonych wówczas obostrzeń. W stosunku do wielu spółek wszczęte zostały postępowania administracyjne, których przedmiotem jest nałożenie kary pieniężnej za niedostosowanie się do ograniczeń.[1] Zgodnie z doniesieniami prasowymi URE planuje wszczęcie wielu kolejnych takich postępowań.

Kontrole te dotyczą podmiotów, do których mają zastosowanie ograniczenia w poborze, tj. odbiorców energii elektrycznej, dla których wielkość mocy umownej ustalona została powyżej 300 kW[2]. Potencjalnie takie postępowanie może być zatem wszczęte w stosunku do wielu dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim produkcyjnych. 

Co istotne (a co najczęściej nie wynika z kierowanych do przedsiębiorców przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomień o wszczęciu postępowania) kara za niedostosowanie się do wprowadzonych w sierpniu 2015 roku ograniczeń wynosić może do 15% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym[3].

Urząd Regulacji Energetyki dysponuje przy tym szczegółowymi danymi w zakresie poboru energii przez poszczególnych odbiorców w poszczególnych godzinach każdego dnia obowiązywania ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Otrzymuje bowiem takie dane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Postępowania w sprawie wymierzenia kary mogą być przy tym wszczynane nawet w wypadkach, gdy przedsiębiorcy działali z należytą starannością i nie mogli się oni dostosować do ograniczeń w poborze energii elektrycznej z przyczyn technicznych, czy też stosowanej technologii produkcji . Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bazuje bowiem w tym zakresie na danych otrzymanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z których wynika tylko czy doszło do przekroczenia dopuszczalnego poboru czy też nie. Nie zna on zatem przyczyn przekroczenia.

Zawiadamiając o wszczęciu postępowania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa jednocześnie przedsiębiorców do zajęcia stanowiska w sprawie. Przedsiębiorca odpowiadając na otrzymane zawiadomienie o wszczęciu postępowania winien wykazywać, że pomimo przekroczenia dopuszczalnego poboru energii elektrycznej nie powinien być on obciążany karą. Szczególnie ważne jest wykazanie, że przekroczenie dopuszczalnych limitów poboru energii elektrycznej było niezawinione oraz przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki żądanych przez niego danych. Stanowisko jakie zajmie przedsiębiorca może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego, a co za tym idzie zarówno wymierzenia kary jak i jej wysokości.

 

[1] Postępowania takie prowadzone są na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm., dalej: „Prawo energetyczne”).

[2] Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

[3] Art. 56 ust. 3 Prawa energetycznego.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?