Nowe zasady rozliczania prosumentów

Artykuł

Nowe zasady rozliczania prosumentów

Jakie zmiany przyniosła nowelizacja ustawy o OZE?

Alert prawny | energetyka (1/2022)

Od 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r. w zakresie sposobu rozliczania prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach. Warto zaznaczyć, że wspomniana nowelizacja dotyczy przede wszystkim tych prosumentów, którzy przyłączenie mikroinstalacji zgłosili po 31 marca 2022 r. Nowy system rozliczeń – net-billing jest całkowicie inny niż dotychczasowy system opustów – net-metering.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prosument:

  • może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy,
  • ponosi koszty opłat dystrybucyjnych.
     

Zmiany będą wdrażane w trzech etapach:

  1. Przejściowy system opustów - od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. roku prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach tzn. net-meteringowych.
  2. Net-billing w oparciu o ceny miesięczne - od 30 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu tj. nadwyżki energii będą co do zasady rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Energia, która do 30 czerwca 2022 r, zostanie z mikroinstalacji wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili po przeliczeniu tzw. depozyt prosumencki.
  3. Net-billing w oparciu o ceny godzinowe – w związku z planowanym wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii od 1 lipca 2024 r. system rozliczeń energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie co do zasady oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych tj. wg cen godzinowych. Za energię pobraną z sieci generalnie prosument będzie płacić zgodnie z taryfą sprzedawcy i dystrybutora.

Pojęcie depozytu prosumenckiego, które zostało wprowadzone w nowelizacji, oznacza wartość środków należnych prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, która jest przeznaczona do rozliczenia zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta.

Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia jej przypisania, a na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta. W przypadku braku wykorzystania w ww. terminie całości zgromadzonych środków, prosumentowi zostaje wypłacone 20% ich wartości do końca 13 miesiąca.

System net-billingu jest jednym ze stosowanych na świecie systemów wsparcia w zakresie rozwoju źródeł OZE. Obecnie funkcjonuje we Włoszech, Portugalii, Meksyku, Indonezji oraz USA.

Ustawodawca uzasadnił zmianę przepisów m.in. koniecznością wdrożenia przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, ale także:

  • bezpieczeństwem i stabilnością pracy sieci elektroenergetycznej,
  • wdrożeniem na rynku energii nowych modeli biznesowych, uwzględniających m.in. odkup energii od prosumentów po cenie bieżącej oraz magazynowanie energii,
  • wzrostem rentowności mikroinstalacji PV, w szczególności w zakresie odstąpienia od problematycznego przewymiarowywania instalacji przez prosumentów.
Czy ta strona była pomocna?