Analizy

Nowe zasady udzielania gwarancji

Alert prawny (01/2015)

Od dnia 25 grudnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), która zawiera między innymi ogólne regulacje dotyczące każdej umowy sprzedaży, w tym także przepisy zmieniające zasady udzielania gwarancji.

W obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 r. ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014, poz. 827) odnaleźć można nie tylko przepisy regulujące stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, ale także regulacje dotyczące każdej umowy sprzedaży, w szczególności niezależnie od tego czy nabywca dokonuje czynności w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej czy też nie.

Przykładem takich ogólnych regulacji są przepisy zmieniające zasady udzielania gwarancji tj. nowelizujące art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

Dotychczas udzielenie gwarancji następowało poprzez wydanie kupującemu przez sprzedawcę tzw. dokumentu gwarancyjnego, w którym gwarant (najczęściej producent) zobowiązany był do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Obecnie, choć uprawniony może żądać wydania dokumentu gwarancyjnego na papierze lub innym trwałym nośniku, udzielenie gwarancji następuje przez złożenie w dowolnej formie oświadczenia gwarancyjnego, opisującego obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Ustawodawca wskazał przy tym, iż oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone także w reklamie. W konsekwencji przy niefortunnie przygotowanym materiale marketingowym istnieje ryzyko zaciągnięcia zobowiązania gwarancyjnego wbrew rzeczywistym intencjom podmiotu zlecającego publikację lub emisję takiego materiału.

Gwarant obowiązany jest sformułować oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Treść oświadczenia ma zostać sporządzona w języku polskim i winna zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności:

  • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z nowelizacją uchybienie powyższym wymaganiom nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. 

W konsekwencji taktyka polegająca na wyłączaniu niektórych obowiązkowych postanowień celem ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej może być skazana na niepowodzenie, a reklama opisująca niezgodnie z rzeczywistością zalety towaru może okazać się kosztowna.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?