Alert prawny

Analizy

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Dalsze ułatwienia w funkcjonowaniu „e-spółek”

Alert prawny (8/2016)

Od 1 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie niektóre zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku. Swoim zakresem obejmują one w szczególności ułatwienia w funkcjonowaniu spółek zakładanych na wzorcu udostępnionym w systemie teleinformatycznym (tzw. spółek elektronicznych, e-spółek). Przypomnijmy, iż ustawodawca dopuszcza zakładanie na wzorcu udostępnionym w systemie teleinformatycznym spółek: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ułatwienia dla elektronicznych spółek osobowych

Omawiana nowelizacja przewiduje, iż w elektronicznych spółkach osobowych (jawnej i komandytowej) możliwe stanie się zbycie, przy wykorzystaniu odpowiedniego wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, ogółu praw i obowiązków wspólnika takiej spółki. W zakresie zmiennych wzorca, możliwa będzie też zmiana umowy osobowej e-spółki. Ponadto, dla tych spółek możliwe będzie również zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz zmiana adresu siedziby spółki na odpowiednim wzorcu elektronicznym. Nowelizacja wprowadza również możliwość podjęcia uchwały rozwiązującej spółkę założoną przy użyciu wzorca z wykorzystaniem odpowiedniego formularza elektronicznego.

Zmiany także w e-spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawa zmieniająca kodeks spółek handlowych wprowadza także zmiany w funkcjonowaniu elektronicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewiduje w szczególności możliwość podjęcia na wzorcu udostępnionym w systemie teleinformatycznym uchwały w sprawie zmiany umowy spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Oświadczenia wspólników o objęciu nowoutworzonych udziałów nie będą w takim wypadku wymagać formy aktu notarialnego i powinny zostać złożone na odpowiednim wzorcu. Jednakże, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego wykorzystująca wzorzec jest możliwa jedynie, gdy na pokrycie podwyższenia kapitału wnoszone są wkłady pieniężne. W przypadku wkładów niepieniężnych (aportów), nadal konieczne będzie zachowanie formy aktu notarialnego.

Ponadto nowelizacja dopuszcza zbycie udziałów e-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca. Nadto, możliwe stanie się sporządzenie listy wspólników spółki z użyciem odpowiedniego wzorca, jeżeli zmiany w strukturze spółki lub w zakresie jej wspólników zostały wprowadzone przy użyciu odpowiedniego wzorca. Elektroniczna spółka z o. o. uzyska także możliwość powołania prokurenta za pomocą uchwały podjętej na odpowiednim wzorcu. Podobnie jak w przypadku elektronicznych spółek osobowych, tak i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością założonej z wykorzystaniem wzorca, zmiana adresu siedziby spółki również będzie mogła nastąpić z użyciem odpowiedniego wzorca elektronicznego. Wszelkie inne uchwały takiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością także będą mogły być podjęte z wykorzystaniem wzorca, jednak z tym zastrzeżeniem, że każdy ze wspólników wykona przysługujące mu prawo głosu. Nie jest w takim przypadku konieczne zwoływanie Walnego Zgromadzenia. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również może zapaść w tym samym trybie, jeżeli spółka powstała z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Podsumowując, ustawodawca konsekwentnie dąży do zwiększenia atrakcyjności elektronicznych spółek i wprowadza kolejne ułatwienia w ich funkcjonowaniu. W konsekwencji wiele czynności w spółkach zakładanych przy użyciu wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym będzie mogło być przeprowadzonych przy użyciu elektronicznych wzorców, co powinno doprowadzić do zmniejszenia wymogów formalnych, kosztów działania e-spółek oraz czasochłonności poszczególnych procedur.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?