Nowe uprawnienia przedsiębiorców a e-commerce

Analizy

Nowe uprawnienia przedsiębiorców a e-commerce

Czy sklepy internetowe powinny zweryfikować dotychczasowe regulaminy?

Blog: Prawo Nowych Technologii | Luty 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskali szereg nowych uprawnień, które do tej pory były przypisane wyłącznie konsumentom.

Wprowadzone zmiany niewątpliwie korzystnie wpłyną na ich sytuację, ale z drugiej strony oznaczają dodatkowe obciążenie dla wielu podmiotów, które na co dzień zawierają umowy z takimi przedsiębiorcami. Dotyczy to również podmiotów działających w branży e-commerce. Co więcej, wiele z nich musi podjąć dodatkowe kroki, zmierzające do dostosowania dotychczasowego sposobu działania do nowych warunków prawnych.

Co się zmienia?

Zmiany mają zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (wpisanej do CEIDG), która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. W praktyce może oznaczać to wszystkie umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są jednak bezpośrednio związane z rodzajem świadczonych usług i nie są zawierane normalnie w ramach dokonywanych codziennie czynności, wobec czego przedsiębiorca nie jest specjalistą w zakresie tej umowy (nie ma specjalistycznej wiedzy). Wówczas jest traktowany na równi z konsumentem, co ma na celu zniesienie dysproporcji między stronami umowy.

Wydaje się, że do tej kategorii będą z reguły zaliczane m.in. umowy, których przedmiotem są sprzęty elektroniczne (komputery, monitory, drukarki), jak również wyposażenie biura (np. meble lub ekspres do kawy). Są to przedmioty niezbędne do wykonywania wielu zawodów, jednak rzadko są bezpośrednio związane z głównym przedmiotem działalności. Przykładowo, księgowy, rekruter lub architekt potrzebują do wykonywania swoich zawodów odpowiedniego sprzętu elektronicznego, ale ich czynności zawodowe nie dotyczą komputerów, wobec czego przy tego rodzaju zakupach będą uznawani za konsumentów. Z kolei zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego właściwego dla danej grupy zawodowej (np. profesjonalnego programu rozliczeniowego) będzie już prawdopodobnie traktowany odmiennie, jako umowa zawierana z profesjonalistą. Największe znaczenie będzie miało zatem przesądzenie, czy określona umowa „posiada charakter zawodowy” dla danego przedsiębiorcy. Nie można wykluczyć, że w wielu przypadkach ta przesłanka będzie trudna do zdefiniowania i może to prowadzić do sporów, jakie uprawnienia przysługują osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zawieranej umowy.

Na mocy omawianej nowelizacji przedsiębiorcy uzyskali następujące uprawnienia konsumenckie:

• zawarte w umowach (lub wzorcach umów) niedozwolone klauzule umowne nie będą w stosunku do nich wiążące,

• możliwość skorzystania z rękojmi za wady przy sprzedaży na równi z konsumentami (np. domniemania w zakresie istnienia wady rzeczy, określanie terminów reklamacyjnych),

• możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni (bez podania przyczyny).

Jak to wpływa na sklepy internetowe?

Do tej pory podmioty działające w branży e-commerce miały możliwość pewnego różnicowania sytuacji klientów profesjonalnych (przedsiębiorców) oraz konsumentów, których uprawnienia były w wielu aspektach ukształtowane odmiennie przez przepisy. Oznacza to, że te podmioty, które nie przyznały wszystkim swoim klientom uprawnień zrównanych z uprawnieniami konsumenckimi (co jest dość często spotykaną praktyką, zwiększającą konkurencyjność danego sklepu) powinny upewnić się, że ich sposób działania i podejście do klientów profesjonalnych po 1 stycznia 2021 r. jest zgodny z prawem. W tym celu rekomenduje się zweryfikowanie istniejących regulaminów oraz wzorów umów pod kątem istnienia postanowień sprzecznych z obecnymi przepisami oraz ich odpowiednie dostosowanie. Co więcej, zmiany mogą wymagać też wewnętrzne procedury lub wykorzystywane systemy informatyczne (np. uwzględnienie w nich możliwości odstąpienia od umowy w określonym terminie bądź uwzględnienie nowej kategorii klienta).

Podsumowanie

Wprowadzone na początku roku nowe przepisy znacząco zmieniają uprawnienia przedsiębiorców. Zmiany te są również istotne dla ich kontrahentów, niejednokrotnie działających w branży e-commerce. Oznacza to konieczność jak najszybszego sprawdzenia, czy omawiana nowelizacja powoduje konieczność wdrożenia zmian w działalności danego podmiotu.

Czy ta strona była pomocna?