Dyrektywa CRD IV

Analizy

Co zmieni się w zasadach wynagradzania kluczowych pracowników w bankach i innych instytucjach finansowych po 1 maja 2017?

Wdrożenie unijnej Dyrektywy CRD IV

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 5/2016 | 27 marca 2016 r.

Rozporządzenie wdrażające obostrzenia wynikające z Dyrektywy CRD IV zostało już ogłoszone i niedługo wejdzie w Polsce w życie. Jednym z jego istotnych elementów jest uregulowanie zasad kształtowania wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za profil ryzyka w bankach.

Określenie sposobu funkcjonowania w bankach:

 • systemu zarządzania ryzykiem,
 • systemu kontroli wewnętrznej, w tym trybu anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej naruszeń prawa
 • obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych,
 • szczegółowego zakresu polityki wynagrodzeń i sposobu jej ustalania oraz
 • szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

to główne obszary objęte zakresem rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach („Rozporządzenie”).

Rozporządzenie to określa m.in. wymagania, jakie powinny spełniać polityki wynagrodzeń obowiązujące w bankach w stosunku do osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku (tzw. risk-takers). Rozporządzenie wdraża w tym zakresie zasady wynagradzania określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (tzw. CRD IV). Rozporządzenie zostało ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu 24 marca 2017. Ma wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Jakie zatem zasady wynagradzania powinny obowiązywać od 1 maja 2017 roku?

Zgodnie z Rozporządzeniem, banki mają obowiązek prowadzić wykaz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku. Dodatkowo, stosowana przez bank polityka wynagrodzeń obejmuje także jego podmioty zależne oraz uwzględnia politykę wynagrodzeń stosowaną przez podmiot dominujący w stosunku do tego banku (art. 9ca ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.). 

Rozporządzenie wskazuje następujące cele polityki wynagrodzeń: 

 • wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem,
 • nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez radę nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka, 
 • wspieranie realizacji strategii zarządzania bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
 • ograniczanie konfliktów interesów. 

Podstawowe zasady, jakie powinny zostać odzwierciedlone w politykach wynagrodzeń banków przedstawiają się następująco:

 • wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za profil ryzyka powinny składać się z dwóch części: stałej i zmiennej, z wyjątkiem wynagrodzeń członków rad nadzorczych, w stosunku do których bank może nie wprowadzać podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz nie stosować przepisów rozporządzenia dotyczących zmiennych składników wynagrodzenia,
 • stałe składniki wynagrodzenia powinny stanowić na tyle dużą część wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym bank określa odpowiedni stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia z zastosowaniem określonych w Rozporządzeniu zasad,
 • jeśli wysokość zmiennych składników wynagrodzenia zależy od wyników, należy uwzględnić: (i) indywidulane wyniki finansowe i niefinansowe danej osoby; (ii) wyniki danej jednostki organizacyjnej; oraz (iii) wyniki banku krajowego w obszarze odpowiedzialności danej osoby, z uwzględnieniem wyników całego banku krajowego,
 • ocena wyników może się odbyć po upływie co najmniej trzech lat, co umożliwi uwzględnienie cyklu koniunkturalnego banku i ryzyka związanego z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą, 
 • co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia powinny stanowić akcje, związane z nimi instrumenty finansowe lub inne instrumenty określone w Rozporządzeniu,
 • co najmniej 40% zmiennych składników powinna zostać wypłacona po zakończeniu okresu oceny, za jaki to wynagrodzenie przysługuje, a w przypadku szczególnie dużych kwot odsetek ten jest podwyższony do 60%,
 • zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane lub wypłacane, gdy jest to odpowiednio uzasadnione sytuacją finansową całego banku krajowego, jego wynikami i efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której dana osoba była zatrudniona oraz efektami pracy tej osoby,
 • premie powitalne (tzw. welcome bonuses) uznane zostały za zmienny składnik wynagrodzenia podlegający zasadom określonym w polityce wynagrodzeń,
 • polityka wynagrodzeń, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę lub inna umowa stanowiąca podstawę sprawowania funkcji powinny być sformułowane w sposób uniemożliwiający unikanie obowiązków wynikających z polityki wynagrodzeń oraz powinny określać szczegółowe kryteria dotyczące wstrzymania, ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia,
 • co najmniej raz w roku, banki powinny zapewnić dokonanie wewnętrznego i niezależnego przeglądu wdrożenia polityki wynagrodzeń. 

Banki powinny rozważyć weryfikację, czy ich polityki wynagrodzeń, spełniają wymagania przewidziane w rozporządzeniu. Zaś te z banków, które do tej pory nie wprowadziły polityki wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za profil ryzyka powinny rozważyć jak najszybsze ich wprowadzenie.

 

***

The Minister of Finance has signed the regulation specifying, among other things, conditions that should be met by remuneration policies introduced in banks in relation to the so-called risk takers. The regulation implements the requirements specified in the Capital Requirements Directive IV. The regulation is waiting for publishing and will come into force as of 1 May 2017. Banks should consider reviewing their remuneration policies, whether they reflect the guidelines provided for in the new regulation. Those banks that have not introduced the remuneration policies for risk-takers meeting the CRD IV requirements should consider doing it now.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?