RODO, ustawa RODO

Analizy

Data Protection Impact Assessment (DPIA) – Jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych?

Newsletter: RODO #23 | sierpień 2018 r.

RODO wprowadza nowy obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA, Data Protection Impact Assessment). Nowe przepisy ze względu na brak praktyki oraz dość ogólne sformułowania stosowane przez ustawodawcę, mogą sprawiać trudności administratorom danych.

Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, który może pomóc w zidentyfikowaniu procesów przetwarzania, które należy poddać ocenie DPIA oraz wyznaczeniu kolejnych etapów tej oceny:
 

Kiedy należy przeprowadzić DPIA?

Nie każdy proces przetwarzania będzie podlegać DPIA.

DPIA należy przeprowadzić, jeśli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z wykorzystaniem nowych technologii - może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Subskrybcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach Newslettera: RODO.

Kliknij tutaj, aby dokonać subskrypcji

Kiedy istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?

W szczególności w przypadku:

 • systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną (np. zautomatyzowany scoring kredytowy; lub
 • przetwarzania na dużą skalę danych wrażliwych (np. danych o stanie zdrowia, poglądach politycznych); lub
 • systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Rozważyć przeprowadzenie DPIA należy w szczególności, jeśli przetwarzanie następuje z wykorzystaniem nowych technologii.

Kiedy istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?

W szczególności w przypadku:

 • systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną (np. zautomatyzowany scoring kredytowy; lub
 • przetwarzania na dużą skalę danych wrażliwych (np. danych o stanie zdrowia, poglądach politycznych); lub
 • systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Rozważyć przeprowadzenie DPIA należy w szczególności, jeśli przetwarzanie następuje z wykorzystaniem nowych technologii.
 

Przykłady sytuacji, w których należy rozważyć przeprowadzenie DPIA:

 • Wykorzystanie nowych technologii: przetwarzanie wykorzystujące nowe technologie lub polegające na innowacyjnym wykorzystaniu lub stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (włączając w to sztuczną inteligencję), np. technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu.
 • Przetwarzanie na dużą skalę: profilowanie osób fizycznych na dużą skalę, przetwarzanie dużej ilości danych osobowych, wpływające na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.
 • Dane o charakterze wysoce osobistym: kryterium to oznacza szczególne kategorie danych, np. informacje o poglądach politycznych obywateli, ujawniające pochodzenie o    etniczne lub rasowe, wyznanie czy dane o wyrokach skazujących, a także np. dane finansowe. W tym zakresie istotne znaczenie może mieć fakt, czy dane te zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, czy przez osoby trzecie.
 • Śledzenie: przetwarzanie obejmuje śledzenie zachowania lub lokalizacji osób fizycznych, m.in. śledzenie w sieci.
 • Biometria: przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Przetwarzanie danych genetycznych.
 • Dopasowywanie danych: oznacza łączenie, porównywanie lub dopasowywanie danych osobowych uzyskanych z różnych źródeł. Jest to np. łączenie danych pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą.
 • Niewidoczne przetwarzanie: przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotu danych w warunkach, a administrator uznał, że spełnienie obowiązku informacyjnego jest niemożliwe albo wymaga nieproporcjonalnych nakładów.
 • Automatyczna odmowa dostępu do usługi: obejmuje sytuacje, gdy decyzja o dostępie osoby fizycznej do produktu, usługi czy korzyści jest oparta na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (włączając w to profilowanie).
 • Ryzyko szkody: ze względu na charakter przetwarzania, w przypadku naruszenia mogłoby dojść do dyskryminacji, kradzieży tożsamości, straty finansowej, naruszenia dobrego imienia, naruszenia poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnionego odwrócenia pseudonimizacji lub innej znacznej szkody gospodarczej lub społecznej;
 • Dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki, których dane dotyczą: kryterium to obejmuje użycie danych osobowych m.in. dzieci w celach marketingowych, profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji lub w celu oferowania im bezpośrednio usług.


Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę oceniając stopień ryzyka?

 • charakter przetwarzania,
 • zakres przetwarzania,
 • kontekst przetwarzania,
 • cele przetwarzania.Charakter przetwarzania oznacza sposób, w jaki administrator danych planuje wykorzystać zebrane dane osobowe. Analiza powyższego kryterium powinna uwzględniać, np.:

 • w jaki sposób zbierane są dane,
 • w jaki sposób dane są przechowywane,
 • kto ma dostęp do danych,
 • komu dane będą udostępniane,
 • czy administrator planuje korzystać z procesorów,
 • okres retencji,
 • środki zabezpieczenia danych,
 • czy administrator korzysta z nowych technologii.
   

Zakres przetwarzania należy rozumieć jako to, czego dotyczy przetwarzanie. Jego ocena powinna obejmować, np.

 • charakter danych osobowych,
 • ilość oraz różnorodność danych osobowych,
 • fakt, czy dane można postrzegać jako wrażliwe,
 • zakres oraz częstotliwość przetwarzania,
 • czas trwania przetwarzania,
 • liczbę podmiotów danych objętych przetwarzaniem,
 • zakres geograficzny przetwarzania.
   

Kontekst przetwarzania jest to szersza perspektywa przetwarzania, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na przewidywania oraz skutki przetwarzania. Kontekst przetwarzania wymaga uwzględnienia takich czynników jak:

 • źródło danych,
 • charakter związku miedzy administratorem a osobami fizycznymi,
 • zakres w jakim osoba fizyczna ma kontrolę nad swoimi danymi i może spodziewać się przetwarzania,
 • czy przetwarzanie obejmuje dane dzieci lub osób wymagających szczególnej opieki,
 • rozwiązania techniczne i środki bezpieczeństwa,
 • czy administrator działa zgodnie z postanowieniami kodeksów postępowania opracowanych na gruncie RODO lub czy posiada odpowiednią certyfikację.
   

Cel przetwarzania oznacza przyczynę dla której administrator chce przetwarzać dane osobowe. Ten czynnik powinien obejmować analizę:

 • zamierzonego skutku wobec osób fizycznych,
 • spodziewanych korzyści wynikających z przetwarzania dla administratora lub społeczeństwa,
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora (jeśli jest on podstawą przetwarzania)

 

Jak ocenić ryzyko?

RODO ani Grupa Robocza art. 29 nie narzucają konkretnej metodologii przeprowadzania DPIA, pozostawiając w tym zakresie pewną swobodę administratorom danych. Należy jednak pamiętać, że DPIA powinna odbywać się w sposób usystematyzowany, w oparciu o wcześniej opisane kryteria. Celem opracowania metodologii jest, aby poszczególne DPIA przeprowadzane były w sposób jednolity, a wyniki dla poszczególnych procesów przetwarzania danych były ze sobą obiektywnie porównywalne.

Ocena poziomu ryzyka jest centralnym punktem, aby stwierdzić: a) czy DPIA jest konieczne oraz b) czy należy przeprowadzić konsultacje z organem nadzoru.

Administrator powinien:
 • postarać się zidentyfikować źródła ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych – często dokonuje się podziału na ryzyka związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności danych,
 • przeanalizować sytuacje, w które powodują powstanie ryzyka (np. wykorzystanie konkretnych technologii, dostęp osoby nieuprawnionej, atak z zewnątrz, awaria systemu),
 • ocenić ryzyko oraz
 • przygotować plan zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyk.
   
Ocena ryzyka może nastąpić poprzez dokonanie pomiaru dwóch czynników:
 • prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka (np. prawdopodobieństwa wycieku danych, złamania zabezpieczenia danych),
 • skutku zmaterializowania się ryzyka (np. ile osób poniesie szkodę, czy będą to szkody majątkowe, szkody na osobie, jak dotkliwe będą te szkody).

Administrator może przypisać wartości na skalach prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka, aby ocenić stopień ryzyka i podjąć decyzję dotyczącą DPIA lub konsultacji z organem nadzoru. Należy pamiętać, że DPIA przeprowadzana jest z punktu widzenia osób fizycznych (i ryzyk dla nich), nie zaś dla organizacji.
 

Jak wyglądają poszczególne etapy DPIA?

Poniższy diagram przedstawia uproszczony schemat działania przy przeprowadzaniu oceny DPIA:

Kiedy istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?

W szczególności w przypadku:

 • systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną (np. zautomatyzowany scoring kredytowy; lub
 • przetwarzania na dużą skalę danych wrażliwych (np. danych o stanie zdrowia, poglądach politycznych); lub
 • systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Rozważyć przeprowadzenie DPIA należy w szczególności, jeśli przetwarzanie następuje z wykorzystaniem nowych technologii.
 

Przykłady sytuacji, w których należy rozważyć przeprowadzenie DPIA:

 • Wykorzystanie nowych technologii: przetwarzanie wykorzystujące nowe technologie lub polegające na innowacyjnym wykorzystaniu lub stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (włączając w to sztuczną inteligencję), np. technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu.
 • Przetwarzanie na dużą skalę: profilowanie osób fizycznych na dużą skalę, przetwarzanie dużej ilości danych osobowych, wpływające na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.
 • Dane o charakterze wysoce osobistym: kryterium to oznacza szczególne kategorie danych, np. informacje o poglądach politycznych obywateli, ujawniające pochodzenie o    etniczne lub rasowe, wyznanie czy dane o wyrokach skazujących, a także np. dane finansowe. W tym zakresie istotne znaczenie może mieć fakt, czy dane te zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, czy przez osoby trzecie.
 • Śledzenie: przetwarzanie obejmuje śledzenie zachowania lub lokalizacji osób fizycznych, m.in. śledzenie w sieci.
 • Biometria: przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Przetwarzanie danych genetycznych.
 • Dopasowywanie danych: oznacza łączenie, porównywanie lub dopasowywanie danych osobowych uzyskanych z różnych źródeł. Jest to np. łączenie danych pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą.
 • Niewidoczne przetwarzanie: przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotu danych w warunkach, a administrator uznał, że spełnienie obowiązku informacyjnego jest niemożliwe albo wymaga nieproporcjonalnych nakładów.
 • Automatyczna odmowa dostępu do usługi: obejmuje sytuacje, gdy decyzja o dostępie osoby fizycznej do produktu, usługi czy korzyści jest oparta na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (włączając w to profilowanie).
 • Ryzyko szkody: ze względu na charakter przetwarzania, w przypadku naruszenia mogłoby dojść do dyskryminacji, kradzieży tożsamości, straty finansowej, naruszenia dobrego imienia, naruszenia poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnionego odwrócenia pseudonimizacji lub innej znacznej szkody gospodarczej lub społecznej;
 • Dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki, których dane dotyczą: kryterium to obejmuje użycie danych osobowych m.in. dzieci w celach marketingowych, profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji lub w celu oferowania im bezpośrednio usług.


Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę oceniając stopień ryzyka?

 • charakter przetwarzania,
 • zakres przetwarzania,
 • kontekst przetwarzania,
 • cele przetwarzania.Charakter przetwarzania oznacza sposób, w jaki administrator danych planuje wykorzystać zebrane dane osobowe. Analiza powyższego kryterium powinna uwzględniać, np.:

 • w jaki sposób zbierane są dane,
 • w jaki sposób dane są przechowywane,
 • kto ma dostęp do danych,
 • komu dane będą udostępniane,
 • czy administrator planuje korzystać z procesorów,
 • okres retencji,
 • środki zabezpieczenia danych,
 • czy administrator korzysta z nowych technologii.
   

Zakres przetwarzania należy rozumieć jako to, czego dotyczy przetwarzanie. Jego ocena powinna obejmować, np.

 • charakter danych osobowych,
 • ilość oraz różnorodność danych osobowych,
 • fakt, czy dane można postrzegać jako wrażliwe,
 • zakres oraz częstotliwość przetwarzania,
 • czas trwania przetwarzania,
 • liczbę podmiotów danych objętych przetwarzaniem,
 • zakres geograficzny przetwarzania.
   

Kontekst przetwarzania jest to szersza perspektywa przetwarzania, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na przewidywania oraz skutki przetwarzania. Kontekst przetwarzania wymaga uwzględnienia takich czynników jak:

 • źródło danych,
 • charakter związku miedzy administratorem a osobami fizycznymi,
 • zakres w jakim osoba fizyczna ma kontrolę nad swoimi danymi i może spodziewać się przetwarzania,
 • czy przetwarzanie obejmuje dane dzieci lub osób wymagających szczególnej opieki,
 • rozwiązania techniczne i środki bezpieczeństwa,
 • czy administrator działa zgodnie z postanowieniami kodeksów postępowania opracowanych na gruncie RODO lub czy posiada odpowiednią certyfikację.
   

Cel przetwarzania oznacza przyczynę dla której administrator chce przetwarzać dane osobowe. Ten czynnik powinien obejmować analizę:

 • zamierzonego skutku wobec osób fizycznych,
 • spodziewanych korzyści wynikających z przetwarzania dla administratora lub społeczeństwa,
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora (jeśli jest on podstawą przetwarzania)

 

Jak ocenić ryzyko?

RODO ani Grupa Robocza art. 29 nie narzucają konkretnej metodologii przeprowadzania DPIA, pozostawiając w tym zakresie pewną swobodę administratorom danych. Należy jednak pamiętać, że DPIA powinna odbywać się w sposób usystematyzowany, w oparciu o wcześniej opisane kryteria. Celem opracowania metodologii jest, aby poszczególne DPIA przeprowadzane były w sposób jednolity, a wyniki dla poszczególnych procesów przetwarzania danych były ze sobą obiektywnie porównywalne.

Ocena poziomu ryzyka jest centralnym punktem, aby stwierdzić: a) czy DPIA jest konieczne oraz b) czy należy przeprowadzić konsultacje z organem nadzoru.

Administrator powinien:
 • postarać się zidentyfikować źródła ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych – często dokonuje się podziału na ryzyka związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności danych,
 • przeanalizować sytuacje, w które powodują powstanie ryzyka (np. wykorzystanie konkretnych technologii, dostęp osoby nieuprawnionej, atak z zewnątrz, awaria systemu),
 • ocenić ryzyko oraz
 • przygotować plan zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyk.
   
Ocena ryzyka może nastąpić poprzez dokonanie pomiaru dwóch czynników:
 • prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka (np. prawdopodobieństwa wycieku danych, złamania zabezpieczenia danych),
 • skutku zmaterializowania się ryzyka (np. ile osób poniesie szkodę, czy będą to szkody majątkowe, szkody na osobie, jak dotkliwe będą te szkody).

Administrator może przypisać wartości na skalach prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka, aby ocenić stopień ryzyka i podjąć decyzję dotyczącą DPIA lub konsultacji z organem nadzoru. Należy pamiętać, że DPIA przeprowadzana jest z punktu widzenia osób fizycznych (i ryzyk dla nich), nie zaś dla organizacji.
 

Jak wyglądają poszczególne etapy DPIA?

Poniższy diagram przedstawia uproszczony schemat działania przy przeprowadzaniu oceny DPIA:

Bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Przykłady sytuacji, w których należy rozważyć przeprowadzenie DPIA:

 • Wykorzystanie nowych technologii: przetwarzanie wykorzystujące nowe technologie lub polegające na innowacyjnym wykorzystaniu lub stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (włączając w to sztuczną inteligencję), np. technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu.
 • Przetwarzanie na dużą skalę: profilowanie osób fizycznych na dużą skalę, przetwarzanie dużej ilości danych osobowych, wpływające na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.
 • Dane o charakterze wysoce osobistym: kryterium to oznacza szczególne kategorie danych, np. informacje o poglądach politycznych obywateli, ujawniające pochodzenie o    etniczne lub rasowe, wyznanie czy dane o wyrokach skazujących, a także np. dane finansowe. W tym zakresie istotne znaczenie może mieć fakt, czy dane te zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, czy przez osoby trzecie.
 • Śledzenie: przetwarzanie obejmuje śledzenie zachowania lub lokalizacji osób fizycznych, m.in. śledzenie w sieci.
 • Biometria: przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Przetwarzanie danych genetycznych.
 • Dopasowywanie danych: oznacza łączenie, porównywanie lub dopasowywanie danych osobowych uzyskanych z różnych źródeł. Jest to np. łączenie danych pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą.
 • Niewidoczne przetwarzanie: przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotu danych w warunkach, a administrator uznał, że spełnienie obowiązku informacyjnego jest niemożliwe albo wymaga nieproporcjonalnych nakładów.
 • Automatyczna odmowa dostępu do usługi: obejmuje sytuacje, gdy decyzja o dostępie osoby fizycznej do produktu, usługi czy korzyści jest oparta na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (włączając w to profilowanie).
 • Ryzyko szkody: ze względu na charakter przetwarzania, w przypadku naruszenia mogłoby dojść do dyskryminacji, kradzieży tożsamości, straty finansowej, naruszenia dobrego imienia, naruszenia poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnionego odwrócenia pseudonimizacji lub innej znacznej szkody gospodarczej lub społecznej;
 • Dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki, których dane dotyczą: kryterium to obejmuje użycie danych osobowych m.in. dzieci w celach marketingowych, profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji lub w celu oferowania im bezpośrednio usług.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę oceniając stopień ryzyka?

 • charakter przetwarzania,
 • zakres przetwarzania,
 • kontekst przetwarzania,
 • cele przetwarzania.
   

Charakter przetwarzania oznacza sposób, w jaki administrator danych planuje wykorzystać zebrane dane osobowe. Analiza powyższego kryterium powinna uwzględniać, np.:

 • w jaki sposób zbierane są dane,
 • w jaki sposób dane są przechowywane,
 • kto ma dostęp do danych,
 • komu dane będą udostępniane,
 • czy administrator planuje korzystać z procesorów,
 • okres retencji,
 • środki zabezpieczenia danych,
 • czy administrator korzysta z nowych technologii.
   

Zakres przetwarzania należy rozumieć jako to, czego dotyczy przetwarzanie. Jego ocena powinna obejmować, np.

 • charakter danych osobowych,
 • ilość oraz różnorodność danych osobowych,
 • fakt, czy dane można postrzegać jako wrażliwe,
 • zakres oraz częstotliwość przetwarzania,
 • czas trwania przetwarzania,
 • liczbę podmiotów danych objętych przetwarzaniem,
 • zakres geograficzny przetwarzania.
   

Kontekst przetwarzania jest to szersza perspektywa przetwarzania, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na przewidywania oraz skutki przetwarzania. Kontekst przetwarzania wymaga uwzględnienia takich czynników jak:

 • źródło danych,
 • charakter związku miedzy administratorem a osobami fizycznymi,
 • zakres w jakim osoba fizyczna ma kontrolę nad swoimi danymi i może spodziewać się przetwarzania,
 • czy przetwarzanie obejmuje dane dzieci lub osób wymagających szczególnej opieki,
 • rozwiązania techniczne i środki bezpieczeństwa,
 • czy administrator działa zgodnie z postanowieniami kodeksów postępowania opracowanych na gruncie RODO lub czy posiada odpowiednią certyfikację.

Cel przetwarzania oznacza przyczynę dla której administrator chce przetwarzać dane osobowe. Ten czynnik powinien obejmować analizę:

 • zamierzonego skutku wobec osób fizycznych,
 • spodziewanych korzyści wynikających z przetwarzania dla administratora lub społeczeństwa,
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora (jeśli jest on podstawą przetwarzania)

Jak ocenić ryzyko?

RODO ani Grupa Robocza art. 29 nie narzucają konkretnej metodologii przeprowadzania DPIA, pozostawiając w tym zakresie pewną swobodę administratorom danych. Należy jednak pamiętać, że DPIA powinna odbywać się w sposób usystematyzowany, w oparciu o wcześniej opisane kryteria. Celem opracowania metodologii jest, aby poszczególne DPIA przeprowadzane były w sposób jednolity, a wyniki dla poszczególnych procesów przetwarzania danych były ze sobą obiektywnie porównywalne.

Ocena poziomu ryzyka jest centralnym punktem, aby stwierdzić: a) czy DPIA jest konieczne oraz b) czy należy przeprowadzić konsultacje z organem nadzoru.

Administrator powinien:

 • postarać się zidentyfikować źródła ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych – często dokonuje się podziału na ryzyka związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności danych,
 • przeanalizować sytuacje, w które powodują powstanie ryzyka (np. wykorzystanie konkretnych technologii, dostęp osoby nieuprawnionej, atak z zewnątrz, awaria systemu),
 • ocenić ryzyko oraz
 • przygotować plan zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyk.

Ocena ryzyka może nastąpić poprzez dokonanie pomiaru dwóch czynników:

 • prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka (np. prawdopodobieństwa wycieku danych, złamania zabezpieczenia danych),
 • skutku zmaterializowania się ryzyka (np. ile osób poniesie szkodę, czy będą to szkody majątkowe, szkody na osobie, jak dotkliwe będą te szkody).

Administrator może przypisać wartości na skalach prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka, aby ocenić stopień ryzyka i podjąć decyzję dotyczącą DPIA lub konsultacji z organem nadzoru. Należy pamiętać, że DPIA przeprowadzana jest z punktu widzenia osób fizycznych (i ryzyk dla nich), nie zaś dla organizacji.

Bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Jak wyglądają poszczególne etapy DPIA?

Poniższy diagram przedstawia uproszczony schemat działania przy przeprowadzaniu oceny DPIA:

Dowiedz się więcej o naszych usługach RODO 

Zachęcamy do pobrania ulotki na temat usług Deloitte w zakresie RODO

Czy ta strona była pomocna?