Usługi

Prawo konkurencji

Obsługa prawna w zakresie prawa konkurencji

Zespół ds. prawa konkurencji kancelarii Deloitte Legal świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa konkurencji (ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych).

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji stanowi – wobec grożących sankcji i aktywności organów ochrony konkurencji – coraz istotniejszy aspekt bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców.

Dedykowany zespół ds. prawa konkurencji kancelarii Deloitte Legal świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa konkurencji (ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych), w tym wspólnotowego prawa konkurencji.

Kontrola koncentracji
 • Wsparcie prawne w zakresie koncentracji, w tym w szczególności weryfikacja spełnienia przesłanek kreujących obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, porady prawne dotyczące problematyki koncentracji, przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji, monitorowanie przebiegu postępowania przed polskimi i unijnymi organami ochrony konkurencji oraz negocjowanie z tymi organami ewentualnych warunków koncentracji.
 • W przypadku odmowy zgody na dokonanie koncentracji - wsparcie w zakresie prowadzenia postępowania odwoławczego.
Porady prawne
 • Usługi pomocy prawnej obejmujące wszystkie aspekty szeroko rozumianego polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji, w szczególności w zakresie tzw. porozumień ograniczających konkurencję oraz zagadnień związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, jak również czynów nieuczciwej konkurencji (w tym w zakresie reklamy), nieuczciwych praktyk rynkowych oraz prawa pomocy publicznej.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów.
 • Opiniowanie postanowień umów oraz stosowanych praktyk i działań Klientów pod kątem ich zgodności z prawem - wskazujemy na ewentualne rozbieżności oraz przedstawiamy nasze rekomendacje. Kładziemy szczególny nacisk na aspekt praktyczny naszych opinii - wskazując obszary potencjalnego ryzyka, staramy się dokonać jego kwantyfikacji oraz wskazujemy konkretne rozwiązania, zmierzające do ograniczenia wskazanych zagrożeń prawnych.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu strategii rynkowej Klientów (w szczególności w zakresie modelowania sieci dystrybucji, kształtowania polityki cenowej oraz prowadzonej reklamy) oraz wzorów umów i porozumień (w tym dystrybucyjnych) celem zapewnienia ich zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo w postępowaniu w przypadku, gdy praktyki antykonkurencyjne dotykają naszych Klientów: uczestnictwo w ewentualnych negocjacjach, oraz - w razie potrzeby - przygotowanie pism, które mogą spowodować wszczęcie postępowań antymonopolowych przez odpowiednie organy.
 • Doradztwo w sytuacjach, gdy inni uczestnicy obrotu prowadzą nieuczciwą konkurencję, godzącą w interesy naszych Klientów.
 • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej, w szczególności: analiza prawna występowania elementów pomocy publicznej w ramach przedsięwzięć przy współudziale Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wsparcie w kontaktach z organami udzielającymi pomocy publicznej, wsparcie w postępowaniach o stwierdzenie udzielenia pomocy publicznej niezgodnie z prawem, wsparcie prawne w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI).

Postępowania

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji (zarówno krajowymi, jak i unijnymi). Każdorazowo wskazujemy Klientom optymalną strategię postępowania, w tym również na możliwość skorzystania z procedury łagodzenia kar w obszarze porozumień ograniczających konkurencję (tzw. leniency).
 • Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku, gdy wydane przez organ ochrony konkurencji decyzje są niekorzystne dla naszych Klientów. Oferujemy uczestnictwo w negocjacjach na etapie przedsądowym oraz reprezentację w sporach sądowych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.
Szkolenia
 • Praktyczne szkolenia oraz warsztaty, w tym również w siedzibach naszych Klientów, obejmujące swą tematyką wszystkie obszary polskiego i unijnego prawa konkurencji, w tym kontrole antymonopolowe.

Kontakt:

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca prawny, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Wojciech jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach z zakresu ... Więcej