Usługi

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych

Wsparcie zamawiających i wykonawców poprzez minimalizowanie ryzyk prawnych w ramach procedury zamówień publicznych.

Zwiększająca się ilość postepowań w trybie Prawa zamówień publicznych oraz wysoki stopień formalizacji ich procedury powoduje, iż zainteresowane podmioty muszą skrupulatnie analizować podejmowane działania pod względem prawnym. Naszym celem jest wsparcie zamawiających i wykonawców poprzez minimalizowanie ryzyk prawnych w ramach procedury zamówień publicznych.

Specjaliści z kancelarii Deloitte Legal uczestniczyli z powodzeniem w kilkudziesięciu projektach z zakresu prawa zamówień publicznych. Świadczona dotąd pomoc obejmowała doradztwo prawne w ramach całego procesu zakupowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Kancelaria Deloitte Legal oferuje kompleksowa obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych obejmującą doradztwo zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających.

Wsparcie wykonawców
 • Kompleksowa weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umów o udzielenie zamówienia publicznego pod katem potencjalnych ryzyk prawnych.
 • Wsparcie wykonawców w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, a także w utrzymaniu pełnej zgodności dokumentacji z wymogami formalnymi postepowania i terminowości podejmowanych działań.
 • Pełna obsługa prawna w zakresie reprezentacji Klienta w postepowaniu przetargowym w obszarach negocjacji, o ile przewidziane są w konkretnym trybie, prowadzenia korespondencji z zamawiającym oraz sporządzania opinii prawnych co do istotnych zagadnień, które pojawia się w toku postępowania.
 • W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Kancelaria zainicjuje postepowanie odwoławcze, sporządzając odwołanie oraz dalsze pisma w toku.
 • Efektywne reprezentowanie interesów Klienta przed Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) i sądami.
 • Przygotowanie taktyki obrony interesów Klienta oparta o wyczerpująca analizę przepisów prawa, literatury, a przede wszystkim orzeczeń KIO i sadów.
Wsparcie zamawiającego
 • Sporządzanie kompleksowych opinii prezentujących możliwe procedury przetargowe z omówieniem ich wad i zalet, a także z rekomendacją wyboru tej procedury, która najlepiej odpowiada wymaganiom Klienta. Celem przygotowanej opinii jest wskazanie na tę procedurę, która najlepiej odzwierciedla charakter planowanej inwestycji pod względem prawnym.
 • Kompletna pomoc w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem istotnych potrzeb Klienta oraz właściwości rynku danych produktów lub usług oraz weryfikacja we współpracy z zamawiającym wymaganych ogłoszeń przetargowych.
 • Sporządzenie wraz z SIWZ projektu umowy o udzielnie zamówienia publicznego, która zazwyczaj jest załącznikiem do SIWZ, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zamawiającego, a jednocześnie konkurencyjności projektu.
 • Pomoc w zakresie prowadzenia korespondencji z uczestnikami postepowania (m.in. wezwania, wyjaśnienia, etc.)
 • Po nadejściu ofert - zaangażowanie w proces oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert przetargowych pod katem ich zgodności z SIWZ i przepisami prawa.
 • W postepowaniu odwoławczym - pomoc w zakresie przygotowania pism oraz reprezentowania zamawiającego przed Krajowa Izba Odwoławcza i sadami. W tym względzie Kancelaria formułuje optymalna taktykę obrony interesów Klienta, oparta na dogłębnej analizie norm prawnych, literatury i dotychczasowych rozstrzygnięć tych instytucji w zakresie prawa zamówień publicznych.

Kontakt

Łukasz Pożoga

Łukasz Pożoga

Radca prawny, Managing Associate

Łukasz jest radcą prawnym w katowickim biurze Deloitte Legal. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek handlowych (corporate governance, transakcje M&A, przekształcenia spółek, due diligence... Więcej