Regulatory Outlook 2023

Artykuł

Regulatory Outlook 2023

Trendy i priorytety regulacyjne, które będą wpływać na rynek usług finansowych w nadchodzącym roku

Jak co roku EMEA Center for Regulatory Strategy Deloitte zbadało, w jaki sposób główne trendy regulacyjne wpłyną na branżę usług finansowych w Wielkiej Brytanii i Europie w nadchodzącym roku oraz jak liderzy mogą skutecznie na nie reagować.

W tegorocznym wydaniu Regulatory Outlook 2023 wskazano dziewięć najważniejszych międzysektorowych tematów regulacyjnych.
Są to:

  • Dopracowanie planów transformacji i ujawniania informacji.

Firmy muszą zmienić podejście do planowania transformacji, z określania ambicji do wyznaczanie celów strategicznych oraz podejmowanie działań, aby je osiągnąć. Służy to dostosowaniu się m.in. do rosnących wymagań regulacyjnych.

  • Ryzyko klimatyczne i współzależność klimatu i przyrody.

Nadzorcy oczekują, że banki i ubezpieczyciele przyspieszą poprawę swoich zdolności zarządzania ryzykiem klimatycznym. W szczególności skupią się na tym, jak polityki i procedury wpływają na kierowanie przez firmy swoim biznesem.

  • Płatności i aktywa cyfrowe.

Firmy podlegające regulacjom posuwają się naprzód ze swoimi strategiami dotyczącymi aktywów cyfrowych. Ostatnie wydarzenia i zakłócenia na rynku, a także zwiększona uwaga nadzorców, wymagają przeglądu apetytu na ryzyko oraz profilu odporności.

  • Odporność operacyjna.

Unijne i brytyjskie ramy polityki odporności operacyjnej są już w dużej mierze wdrożone. Niewątpliwie DORA i jej wdrożenie jest tutaj kluczowe.

  • Ryzyko kredytowe.

Ponure perspektywy kredytowe wiążą się z poważnymi wyzwaniami. Firmy powinny upewnić się, że dysponują zdolnościami, umiejętnościami i zasobami, aby radzić sobie z rosnącą liczbą niewypłacalności i kredytobiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji.

  • Wymogi kapitałowe.

W 2023 roku ujawni się ostateczny kształt zaktualizowanych ram kapitałowych dla banków i ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

  • Rynki kapitałowe.

W związku z poważnymi zakłóceniami rynkowymi w zeszłym roku, oczekuje się, że organy nadzoru będą skupiać się na ramach zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta.

  • Zarządzanie ryzykiem modelu.

Firmy będą musiały zareagować na rosnące obawy nadzorcze dotyczące stopnia, w jakim rozumieją i zarządzają ryzykiem wynikającym z szerokiego stosowania modeli.

  • Przestępstwa finansowe.

Wiele firm nadal nie spełnia oczekiwań dotyczących zdolności zwalczania przestępstw finansowych. Naprawienie tych problemów wymaga znaczącej zmiany organizacyjnej. Należy wyeliminować bariery, zmienić modele zasobowe i wykorzystać nowe technologie.


Dowiedz się więcej o kluczowych tematach pobierz pełny raport.

Regulatory Outlook 2023

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?