Stanowisko KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Artykuł

Stanowisko KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Lipiec 2020 r.

Na początku czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała stanowisko dot. stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”)1. W komunikacie towarzyszącym Stanowisku KNF wyjaśniła, że nowe technologie przyczyniają się do rozwoju sektora usług płatniczych i zadaniem KNF jest jego wspieranie, ale jednocześnie powinno to następować z zapewnieniem zgodności działalności banków, których klientami są instytucje płatnicze, z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KNF przeprowadził wśród banków ankietę, a z analizy zebranych w jej wyniku odpowiedzi ustalono, że nie istnieją żadne standardy rynkowe w zakresie zakresu informacji zbieranych przez banki od instytucji płatniczych będących ich klientami. Zaproponowany przez KNF kwestionariusz zawiera kilkadziesiąt pytań, a zebrane dzięki niemu informacje mają zapewnić większe bezpieczeństwo obsługiwanych transakcji.

Stanowisko i przygotowana ankieta spotkały się z krytyką podmiotów z branży fintech, także np. Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności („PONIP”), które wskazują, że zakres informacji, których dotyczy ankieta, jest bardzo szeroki i dotyczy nie tylko rzeczywiście prowadzonej działalności, ale także np. planów dot. rozwoju danego podmiotu, które mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa. W ocenie PONIP pozyskiwanie tego rodzaju informacji od wszystkich instytucji płatniczych będących klientami banków trudno uzasadnić kwestiami zapewnienia zgodności z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Należy zauważyć, że katalog pytań zawarty w ankiecie jest przykładowy i banki mogą zawrzeć w podobnych ankietach innego rodzaju pytania. Niewątpliwie jednak Stanowisko KNF będzie dla banków punktem odniesienia, a informacje dot. rozwoju podmiotów z branży fintech przekazywane bankom mogą dać tych drugim wgląd w innowacyjne przedsięwzięcia planowane przez spółki z branży fintech. W konsekwencji wskazane jest ostrożne wypełnianie takich ankiet na żądanie banku, tak aby nie ujawnić niepotrzebnie tajemnic przedsiębiorstwa. Wypełnienie i przesłanie ankiety powinno być poprzedzone analizą jego konsekwencji na długofalowe plany instytucji płatniczej.

[1] https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69893&p_id=18

Czy ta strona była pomocna?