Stanowisko KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Artykuł

Stanowisko KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Biuletyn prawny: Finanse i Bankowość | Lipiec 2020 r.

Na początku czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała stanowisko dot. stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”)1. W komunikacie towarzyszącym Stanowisku KNF wyjaśniła, że nowe technologie przyczyniają się do rozwoju sektora usług płatniczych i zadaniem KNF jest jego wspieranie, ale jednocześnie powinno to następować z zapewnieniem zgodności działalności banków, których klientami są instytucje płatnicze, z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KNF przeprowadził wśród banków ankietę, a z analizy zebranych w jej wyniku odpowiedzi ustalono, że nie istnieją żadne standardy rynkowe w zakresie zakresu informacji zbieranych przez banki od instytucji płatniczych będących ich klientami. Zaproponowany przez KNF kwestionariusz zawiera kilkadziesiąt pytań, a zebrane dzięki niemu informacje mają zapewnić większe bezpieczeństwo obsługiwanych transakcji.

Stanowisko i przygotowana ankieta spotkały się z krytyką podmiotów z branży fintech, także np. Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności („PONIP”), które wskazują, że zakres informacji, których dotyczy ankieta, jest bardzo szeroki i dotyczy nie tylko rzeczywiście prowadzonej działalności, ale także np. planów dot. rozwoju danego podmiotu, które mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa. W ocenie PONIP pozyskiwanie tego rodzaju informacji od wszystkich instytucji płatniczych będących klientami banków trudno uzasadnić kwestiami zapewnienia zgodności z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Należy zauważyć, że katalog pytań zawarty w ankiecie jest przykładowy i banki mogą zawrzeć w podobnych ankietach innego rodzaju pytania. Niewątpliwie jednak Stanowisko KNF będzie dla banków punktem odniesienia, a informacje dot. rozwoju podmiotów z branży fintech przekazywane bankom mogą dać tych drugim wgląd w innowacyjne przedsięwzięcia planowane przez spółki z branży fintech. W konsekwencji wskazane jest ostrożne wypełnianie takich ankiet na żądanie banku, tak aby nie ujawnić niepotrzebnie tajemnic przedsiębiorstwa. Wypełnienie i przesłanie ankiety powinno być poprzedzone analizą jego konsekwencji na długofalowe plany instytucji płatniczej.

[1] https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69893&p_id=18

Czy ta strona była pomocna?