Usługi

Optymalizacja funkcjonowania instytucji sektora publicznego

Usługi dla sektora publicznego

Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu przekształceń strukturalnych i optymalizacji procesów wewnątrz i pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • Projektowanie i wdrażanie Centrów Usług Wspólnych (CUW) dla sektora publicznego, uwzględniając przy tym najlepsze praktyki z sektora komercyjnego
  • Wsparcie w zakresie zarządzania zmianą kultury organizacyjnej oraz wdrożenia rozwiązań podnoszących jakość zarządzania kapitałem ludzkim dostosowanych do potrzeb i specyfiki klientów sektora publicznego (m.in. w obszarze procesów zarządzania kompetencjami, zarządzania przez cele, systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz rozwijania funkcji HR w organizacji)
  • Analiza stanu bieżącego w obszarze IT wraz z zaprojektowaniem docelowej architektury IT
  • Strategiczne usługi doradcze w zakresie wdrażania systemów i narzędzi IT, w tym:

        o   opracowanie zapytań o informacje (z ang. request for information - RFI), specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opisów przedmiotu zamówienia (OPZ) czy istotnych postanowień umowy

        o   wsparcie w prowadzeniu przetargów i oceny ofert wykonawców, negocjacje z wykonawcami, nadzór nad wdrożeniem IT czy realizacja testów danego systemu

  • Przygotowanie projektu transformacji z uwzględnieniem metodologii zarządzania projektami, w tym projektami IT

Przykładowe projekty z zakresu optymalizacji funkcjonowania instytucji sektora publicznego zrealizowane przez naszych konsultantów: 

Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Przeprowadziliśmy audyt organizacyjny oraz zaproponowaliśmy rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie 62 urzędów administracji rządowej (w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 17 ministerstw, 28 urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich).

Nasz rekomendacje obejmowały m.in. usprawnienia:
- procesowe i organizacyjne
- systemowe, regulacyjne i prawne
- w zakresie mechanizmów budowy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń wewnątrz urzędów i pomiędzy urzędami
- w zakresie wsparcia narzędziowego i systemów IT.

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Wsparliśmy swoją ekspertyzą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w budowaniu elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m. in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Doradzaliśmy CSIOZ we wdrożeniu kompleksowych systemów IT obsługujących m.in. internetowy portal pacjenta, aplikację usługodawców i aptek, system gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, system wykrywania nadużyć. Projekt Platformy jest największym projekt wdrożeniowym dofinansowanym ze środkó UE w sektorze publicznym.

Systemy Informacyjne Publicznych Służb Zatrudnienia

Wsparliśmy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w działaniach na rzecz wdrożenia i integracji wspólnego systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia (SI PSZ). W tym celu opracowaliśmy „Wizję SI PSZ", w ramach której m.in. przeanalizowaliśmy i udzieliliśmy rekomendacji dla procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez SI PSZ, opracowania wskaźników ewaluacji działania systemu oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego projektami wdrożeń systemów IT składających się na SI PSZ. Przygotowaliśmy również strategię promocji usług SI PSZ oraz wsparliśmy jej implementację.

Doradztwo w zakresie wyłonienia operatora Kompleksu Studyjnego i pomieszczeń towarzyszących w EC-1 Wschód

EC-1 to najstarsza łódzka elektrownia, która powstała w 1907 roku i służyła mieszkańcom do 2001 r. Aktualnie obiekt i otaczające go tereny są poddawane rewitalizacji w celu przekształcenia w centrum kulturalno-naukowe. Zrewitalizowane budynki EC-1 Wschód będą pełnić funkcje kulturalno-artystyczne. W ramach projektu doradzaliśmy klientowi w zakresie opracowania analiz rynkowych oraz przygotowania i przeprowadzenia procedur dla wyłonienia operatora Kompleksu Studyjnego i pomieszczeń towarzyszących. Dokonaliśmy również przeglądu rynku operatorów pod kątem ich potencjalnego zainteresowania świadczeniem usług w opisanym modelu (w tym rynku postprodukcji, produkcji muzyki symfonicznej oraz Motion Capture).

Źródło grafiki: Zarząd NCŁ