Usługi

Rozwój i rewitalizacja miast i regionów

Usługi dla sektora publicznego

Oferujemy wsparcie w strategicznym zarządzaniu rozwojem i rewitalizacją miast i regionów, wykorzystując przy tym metody analityczne, które sprawdziły również się w sektorze komercyjnym

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • Zintegrowane strategie rozwoju obszarów metropolitalnych oraz powiązane programy sektorowe uwzględniające nowe narzędzia rozwoju terytorialnego, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)
  • Wielowymiarowe strategie smart city obejmujące zintegrowane zarządzanie kluczowymi elementami systemów miejskich, w tym:

        o   funkcjonalnością systemu transportowego/komunikacyjnego;

        o   niskoemisyjnymi systemami energetycznymi;

        o   zarządzaniem zasobami kultury oraz przestrzenią publiczną, w tym terenami rekreacyjnymi o istotnych funkcjach przyrodniczych;

        o   zarządzaniem przepływem i udostępnianiem informacji ze szczególnym uwzględnieniem roli społeczeństwa obywatelskiego.

  • Strategie rewitalizacji obszarów problemowych wspierające procesy włączenia społecznego z wykorzystaniem różnych modeli biznesowych i źródeł finansowania
  • Kompleksowe strategie rozwoju dla każdego poziomu administracji samorządowej
  • Strategie i polityki sektorowe dla kluczowych obszarów rozwoju (m.in. w ramach specjalizacji krajowych i regionalnych)
  • Analizy biznesowe i studia wykonalności inwestycji infrastrukturalnych oraz nieruchomościowych

Przykładowe projekty z zakresu rozwoju i rewitalizacji miast i regionów zrealizowane przez naszych konsultantów: 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia

Opracowaliśmy strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w ramach projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.  Strategia ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia na poziomie regionu nowego narzędzia polityki terytorialnej UE tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które służą realizacji inwestycji publicznych na obszarach miejskich.

Program Rewitalizacji Miast

Konsultanci Deloitte przygotowali Program Rewitalizacji Miast (PRM) obejmujący Bydgoszcz, Toruń oraz siedem miast leżących w obszarze funkcjonalnym tworzącej się metropolii, który stanowi podstawę do programów rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE. PRM diagnozuje problemy społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne dziewięciu miast. Nasi konsultanci przeprowadzili również wieloczynnikową analizę wyodrębniającą obszary, dzielnice czy kwartały w sposób szczególny dotknięte problemami społecznymi, które jako pierwsze powinny podlec interwencji. Ponadto, zaproponowali modelowe rozwiązania dla przyszłych inicjatyw współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Analiza Funkcjonalna Nowego Centrum Łodzi

Opracowaliśmy docelową wizję ścisłego centrum Łodzi o powierzchni 100 hektarów, po gruntownym i kompleksowym procesie rewitalizacyjnym. W ten sposób zdefiniowaliśmy optymalną z punktu widzenia rozwoju miasta funkcję centrum, określając m.in. styl zabudowy, profil użytkowy obiektów, zakres oraz rodzaj terenów publicznych. Nasze opracowanie do dzisiaj stanowi fundament procesów rewitalizacyjnych na terenie obszaru Nowego Centrum Łodzi. 

Opracowanie Masterplanu Rewitalizacji Nowego Centrum Łodzi

Przygotowaliśmy dokumentację na potrzeby kompleksowej rewitalizacji 100 hektarowego obszaru znajdującego się w ścisłym centrum jednego z największych polskich miast, Łodzi.  Nasz masterplan został oficjalnie zatwierdzony przez Radę Miasta Łodzi jako podstawa do dalszych działań inwestycyjnych. 

Optymalizacja transportu publicznego w województwie śląskim

Przygotowaliśmy studium możliwości zintegrowania oraz optymalizacji rozwiązań w zakresie transportu publicznego na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu zaproponowaliśmy możliwe działania oraz oszacowaliśmy ich przewidywany wpływ na śląski system transportu publicznego, jak również przeprowadziliśmy analizę potencjalnych źródeł finansowania.  

Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opracowaliśmy kompleksową diagnozę stanu zagospodarowania i uwarunkowań rozwoju przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dokumencie tym uwzględniliśmy m.in. podział terytorialny, środowisko przyrodnicze, rynek nieruchomości, walory i zagospodarowanie turystyczne, zabudowę mieszkaniową, funkcje gospodarcze, w tym te o znaczeniu metropolitalnym, oraz infrastrukturę transportową, techniczną i społeczną. Naszą diagnozę podaliśmy pełnym konsultacjom społecznym. Projekt był częścią większego programu pod nazwą "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020".

Radosław Kubaś o trendach w rewitalizacji