Rozwiązania

Strategia i transformacja cyberbezpieczeństwa

Rozwój biznesu i sukces organizacji w coraz większym stopniu uzależnione są od ich skomplikowanych ekosystemów technicznych. Uwzględniają one komunikację poprzez sieć Internet, systemy komputerowe, aplikacje, urządzenia mobilne a także infrastrukturę sieciową. Jednocześnie cyfrowa transformacja biznesu ma na celu ułatwianie i optymalizuję interakcji z klientami, poprawia rentowność funkcjonowania biznesu, ale również dostarczanie danych i informacji wspierających podejmowanie strategicznych decyzji. Ponieważ jednak cyberataki zdarzają się coraz częściej i są coraz groźniejsze, członkowie zarządów i kadra kierownicza są już świadomi, że innowacje i inicjatywy oparte na technologii narażają ich organizacje na cyberryzyko.

Usługi Deloitte wspierają cyfrową transformację organizacji oraz wprowadzanie programu dotyczącego zarządzeniem cyberryzykiem zwiększając zaufanie do świadczonych przez organizację usług, wspierając rozwój biznesu poprzez innowacje, oraz redukując ryzyko zakłóceń i tym samym koszty prowadzonych działań.

Zakres realizowanych usług obejmuje:

1. Projektowanie, wdrażanie oraz ocenę strategicznych programów bezpieczeństwa i transformacji organizacji. Działania te są prowadzone w obrębie całego przedsiębiorstwa, jak również odnoszą się do konkretnych obszarów jego działalności biznesowej. Rezultat działań stanowi źródło cennych informacji na temat efektywności zarządzania ryzykiem, mocnych i słabych stron prowadzonych działań, trafności inwestycji oraz zmian organizacyjnych.

2. Programy budowania świadomości kierownictwa w zakresie cyberzagrożeń pomagają liderom przedsiębiorstw w lepszym zrozumieniu krajobrazu zagrożeń i jego potencjalnego wpływu na konkretne obszary prowadzonej działalności biznesowej. Świadomość zagrożeń, powiązanych ryzyk i ich skutków, pomaga w ustalaniu kierunków działań i priorytetów dotyczących zarządzania cyberryzykiem.

3. CISO Lab to jednodniowy warsztat mający pomóc nowomianowanym dyrektorom ds. bezpieczeństwa informacji w stworzeniu długoterminowego i krótkoterminowego planu działania ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów, zarządzania talentami i relacji z interesariuszami.

4. Usługi Governance, Risk and Compliance pomagają organizacjom w tworzeniu praktycznych rozwiązań w celu oceny spełnienia wymagań wewnętrznych i zewnętrznych (regulacyjnych, prawnych i innych) oraz zarządzania powiązanym ryzykiem operacyjnym.