Usługi

Zarządzanie ryzykiem dla instytucji finansowych

Krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne dążą do lepszego uwidocznienia zagrożeń stojących przed instytucjami finansowymi oraz egzekwowania coraz wyższych standardów. Zjawisko to będzie nam towarzyszyć w najbliższych latach. W związku z tym, banki oraz instytucje finansowe powinny wykorzystać te zmiany do wzmocnienia obszaru zarządzania ryzykiem, które pozwoli jednocześnie poprawić wydajność, konkurencyjność i efektywność ekonomiczną.

Instytucje finansowe na całym świecie poddawane są z jednej strony coraz większej presji regulatorów, którzy domagają się utrzymania wysokiego poziomu kapitału. Z drugiej strony - są pod stałym naciskiem akcjonariuszy, którzy oczekują coraz wyższych zysków. Konieczność pogodzenia tych interesów sprawia, że zarządzanie ryzykiem w każdej instytucji finansowej powinno znajdować się w centrum zainteresowania zarządu.

Specjaliści Deloitte pomagają w procesie transformacji ryzyka w instytucjach finansowych. Wspólnie z klientami dążymy do zmiany w postrzeganiu, definiowaniu i wpływie ryzyka na codzienne zarządzanie instytucją oraz jego integracji z prowadzoną działalnością biznesową.

Nasze usługi obejmują:
 

 • Strategia i zarządzanie ryzykiem kredytowym: definiowanie strategii oraz sposobów podejścia do portfelowego oraz indywidualnego ryzyka kredytowego
 • Modele ratingowe i scoringowe: tworzenie, modyfikacja oraz implementacja modeli scoringowych i ratingowych
 • Modelowanie portfelowego ryzyka kredytowego: projektowanie, modyfikacja oraz implementacja modeli portfelowych i narzędzi wspierających analizę ryzyka kredytowego
 • Przegląd i walidacja: walidacja systemów scoringowych i ratingowych, przegląd metodyk i procedur
 • Wyznaczanie odpisów aktualizacyjnych zgodnie z MSR 39 i 37
 • Doradztwo w dostosowaniu do wymogów MSSF 9 
 • Wycena portfeli wierzytelności (pracujących i przeterminowanych)
   

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

 • Określanie wartości instrumentów finansowych
 • Ograniczanie ryzyka (hedging)
 • Pomiar oraz monitoring portfela
 • Przegląd oraz weryfikacja wsteczna (backtesting)
   

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

 • Identyfikacja oraz mapowanie ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Monitoring oraz ograniczanie ryzyka
 • Raportowanie
   

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

 • Dostosowanie do wymogów CRR/ CRD IV, ITS/ RTS
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Solvency II: regulacja standardów działania firm ubezpieczeniowych
 • Doradztwo w zakresie zgodności z innymi lokalnymi regulacjami

Zgodność regulacyjna oraz systemy raportowania

 • Zarządzanie kapitałem oraz optymalizacja alokacji kapitału
 • Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM) – analiza, monitoring oraz zarządzanie strukturą pasywów i aktywów
 • Systemy FTP: rozwój, implementacja oraz modyfikacja systemów wewnętrznych cen transferowych
 • RAPM: projektowanie oraz implementacja miar oceny zyskowności z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka
   

Zarządzanie kapitałem, ALM/ FTP, RAPM

 • Dedykowane rozwiązania informatyczne w następujących obszarach:

- Modelowanie parametrów ryzyka oraz kalkulacja odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości metodą kolektywną zgodnie ze standardami IFRS 39/37

- Ocena trwałej utraty wartości metodą indywidualną zgodnie ze standardami IFRS 39/37 

- Kalkulacja i raportowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z CRD IV/CRR – metoda standardowa

- Modelowanie parametrów ryzyka oraz kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego – metoda wewnętrznych ratingów (F-IRB i A-IRB)

- Szacowanie kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka kredytowego zgodnie z wymogami ICAAP

 • Wdrażanie rozwiązań firm trzecich w obszarze ryzyka finansowego:

- Wsparcie w selekcji rozwiązania

- Wsparcie w całościowym zarządzaniu projektem

- Wsparcie w zakresie implementacji, integracji i parametryzacji wybranego rozwiązania

 • Wsparcie w procesach wyboru oraz wdrożenia systemów treasury
 • Projektowanie oraz implementacja systemów wspierających wycenę oraz pomiar ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta instrumentów finansowych
   

Rozwiązania informatyczne