Globalny podatek minimalny, Pillar 2, Pillat Two

Artykuł

Globalny podatek minimalny (Pillar 2) – główne założenia

Nowe wyzwania i obowiązki dla podmiotów działających w ramach grup kapitałowych w kontekście Pillar 2

Pillar 2, 21 lipca 2023 r. (aktualizacja: maj 2024 r.)

Koncepcja globalnego podatku minimalnego (Pillar 2) jest efektem wieloletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0. Przewiduje się, że ponad 140 państw na całym świecie wprowadzi globalny podatek minimalny (a jego regulacje mogą dotknąć pośrednio praktycznie każdej jurysdykcji), zatem już teraz warto przeanalizować konsekwencje podatkowe nowych regulacji.

Document

Aktualizacja po publikacji polskiego projektu przepisów

Dalsze aktualne informacji można znaleźć w poniższym artykule

Przeczytaj artykuł
Czym jest globalny podatek minimalny (Pillar 2)?

Koncepcja Pillar 2 wpisuje się w nurt walki na arenie międzynarodowej z unikaniem opodatkowania, w tym przypadku poprzez „przerzucanie” dochodów do jurysdykcji, w których efektywne opodatkowanie jest niskie.

Powyższy mechanizm ma wyrównać konkurencyjność poszczególnych krajów z perspektywy podatkowej i ograniczyć (lub wyeliminować) podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w danej jurysdykcji.

Jakie podmioty muszą płacić globalny podatek minimalny (Pillar 2)?

Od tej reguły przewidywane są jednak wyłączenia, m.in. dla podmiotów rządowych, organizacji międzynarodowych typu non-profit czy funduszy emerytalnych.

Zgodnie dyrektywą Rady UE 2022/2523 wdrażającej zasady opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym w Unii Europejskiej, przedmiotowymi regulacjami objęte będą nie tylko międzynarodowe grupy kapitałowe, ale także duże grupy krajowe – czyli takie, których wszystkie jednostki składowe mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

Na potrzeby regulacji Pillar 2 zagraniczne zakłady (ang. permanent establishment – PE) traktowane powinny być jako odrębne jednostki MNE, tj. analogicznie jak pełnoprawne spółki. Jednocześnie, wynik podatkowy podmiotów transparentnych podatkowo powinien być w całości alokowany do jej wspólników, którzy są podatnikami podatku dochodowego.

Jak obliczyć globalny podatek minimalny - podstawowe elementy konstrukcyjne Pillar 2

Elementy konstrukcyjne Pillar 2 przypominają znane nam już koncepcje z polskiego systemu prawa podatkowego.

Powyższe kroki mogą stanowić wyzwanie dla podatników m.in. z uwagi na liczne wyłączenia i rozbieżności w stosunku do powszechnie stosowanych standardów rachunkowości, wątpliwości dot. ujmowania podatku odroczonego itp.

Zmniejszenia podstawy opodatkowania z uwagi na substancję biznesową

Warto zaznaczyć, że regulacje Pillar 2 przewidują możliwość wyłączenia części dochodu spod opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym z uwagi na substancję ekonomiczną podmiotu w danej jurysdykcji (ang. substance-based income exclusion).

Wspomniane wyżej wyłączenie dotyczy sumy wartości:

  • Rzeczowych aktywów trwałych posiadanych w jurysdykcji (ang. asset carve-out), oraz
  • Wartości kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują pracę na rzecz danej grupy MNE lub dużej grupy krajowej w tej jurysdykcji (ang. payroll carve-out).

W uproszczeniu, asset carve-out pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania (ang. GloBe Income) o 5-8% wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych znajdujących się w danej jurysdykcji, natomiast payroll carve-out – odpowiednio o 5-10% ponoszonych przez daną jednostkę kwalifikowanych kosztów płac pracowników i niezależnych zleceniobiorców.

Gdzie i przez kogo będzie płacony globalny podatek minimalny?

W przypadku gdy okaże się, że efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju (ETR) jest niższa niż 15%, regulacje Pillar 2 zakładają dwa mechanizmy poboru podatku:

  • Zasada włączenia dochodu do opodatkowania (ang. income inclusion rule – IIR), lub
  • Zasada niedostatecznie opodatkowanych płatności (ang. undertaxed payments rule – UTPR).

W ramach mechanizmu IIR pierwszeństwo poboru podatku wyrównawczego ma jednostka dominująca najwyższego szczebla (ang. ultimate parent entity – UPE). W dalszej kolejności mechanizm IIR zakłada stosowanie tzw. top-down approach, tzn. prawo do poboru podatku może przejść na kolejne w łańcuchu powiązań kapitałowych państwo rezydencji jednostki w grupie MNE.

Mechanizm UTPR jest mechanizmem uzupełniającym w stosunku do IIR. Stosuje się go w sytuacjach, gdy zasady IIR nie znajdują zastosowania, np. gdy jurysdykcja siedziby UPE lub innej spółki dominującej nie wdrożyła (jeszcze) przepisów o globalnym podatku minimalnym. W ramach UTPR podatek wyrównawczy alokowany jest pomiędzy jurysdykcje spółek zależnych w oparciu o liczbę pracowników oraz wartość aktywów trwałych.

Co istotne, regulacje Pillar 2 przewidują uprawnienie państw członkowskich do wprowadzenia krajowego podatku wyrównawczego (ang. qualified domestic top-up tax) – umożliwi to więc pobranie podatku bezpośrednio w jurysdykcji źródła, zwalniając jednocześnie z tego obowiązku jurysdykcję UPE.

Status implementacji regulacji Pillar 2 w Polsce

Wejście w życie przepisów dotyczących Pillar 2 w Polsce zakładane jest na 1 stycznia 2025 r. (opcjonalnie, na zasadzie wyboru – od 1 stycznia 2024 r.), a termin na złożenie informacji o opodatkowaniu wyrównawczym ma zasadniczo wynosić 15 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku podatkowego (co istotne jednak, w pierwszym roku termin ten ma wynosić 18 miesięcy).

Globany podatek minimalny (Pillar 2) – podsumowanie

Grupy kapitałowe objęte zakresem globalnego podatku minimalnego będą musiały zrozumieć, ocenić i przeanalizować wpływ Pillar 2 na każdą jurysdykcję, w której prowadzą działalność gospodarczą. Wymagane mogą być m.in. dostosowanie zaplecza technologicznego czy reorganizacja dotychczasowych procesów dotyczących gromadzenia i weryfikacji danych, raportowania i / lub tax compliance. Z uwagi na wieloaspektowy charakter omawianych regulacji, kluczowe jest więc odpowiednie przygotowanie się do wejścia w życie Pillar 2 zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Document

Webinar: Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym

Omawiamy kluczowe założenia projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

Bezpłatne seminarium on-line: 28 maja 2024 r., godz. 10:00-10:45

Zarejestruj się
Document

Pillar 2
Globalny podatek minimalny

Najważniejsze informacje w obszarze globalnego podatku minimalnego (Pillar 2), zasad jego kalkulacji oraz aktualności dotyczące statusu implementacji regulacji w Polsce.

Dowiedz się więcej o Pillar 2
Czy ta strona była pomocna?