Korekta Polskiego Ładu

Artykuł

Korekta Polskiego Ładu

Analiza kluczowych zmian dotyczących podatku PIT i ZUS zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów

Alert podatkowy (3/2022) | 30 marca 2022 r.

Ministerstwo Finansów w dniu 24 marca 2022 r. przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przez resort finansów regulacje w zakładanej nowelizacji zmieniają założenia Polskiego Ładu obowiązującego od początku 2022 r.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany dotyczące podatku PIT i ZUS zaproponowane przez Ministerstwo Finansów:

 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej (stawki 12% i 32%) – nastąpi zatem obniżenie najniższej stawki PIT z 17% do 12%.
 • W związku ze zmianą skali podatkowej, zostanie ustalona nowa kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie rocznie 3 600 PLN (30 000 PLN x 12% = 3 600 PLN), a miesięcznie – 300 PLN zamiast obecnych 425 PLN.
 • W wyniku obniżenia stawki PIT do 12% nastąpi również uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – przy czym, jak wynika z uzasadnienia do projektu, jeżeli rozliczenie podatku za 2022 r. według nowych zasad okaże się dla podatnika mniej korzystne niż z zastosowaniem obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. ulgi dla klasy średniej, podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia podatku z zastosowaniem tej preferencji podatkowej (tak, aby jego sytuacja podatkowa była niepogorszona).
 • Wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez podatnika przychodów o zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  • do kwoty 8 700 PLN w 2022 r. u osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką liniową;
  • o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych u osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem;
  • o 19% zapłaconych składek zdrowotnych u osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów.
 • Oskładkowanie komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 • Likwidacja ulgi na zabytki, z zachowaniem praw nabytych do odliczenia wydatków poniesionych do 30 czerwca 2022 r.
 • Możliwość upoważnienia nie więcej niż trzech płatników do kalkulowania zaliczek PIT z zastosowaniem odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek w odpowiedniej proporcji (300 PLN przy jednej umowie, 150 PLN przy dwóch, 100 PLN przy trzech umowach).
 • Możliwość zastosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście tj. np. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło.
 • Wprowadzenie obowiązku poinformowania przez płatnika nowozatrudnionego podatnika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Wszelkie oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki PIT podatnik będzie miał obowiązek składać płatnikowi wyłącznie w formie pisemnej.
 • Wprowadzenie możliwości zmniejszania miesięcznej zaliczki na PIT o kwotę zmniejszającą podatek (stanowiącą nie więcej niż 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek) przez podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników (np. w oparciu o zagraniczną umowę o pracę).
 • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 PLN.
 • Przywrócenie preferencji do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci (oraz zlikwidowanie ulgi podatkowej w wysokości odliczenia od podatku kwoty 1,5 tys. PLN).
 • Zmiana kryterium wysokości osiągniętego dochodu przez pełnoletnie uczące się dziecko (limit warunkujący możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania ze zwolnienia w ramach dla rodzin 4+ i z podatkowej ulgi z tytułu wychowania dzieci), poprzez podwyższenie rocznego limitu dochodów dziecka (z kwoty 3 089 PLN do 12- krotności renty socjalnej, tj. do kwoty 16 061,28 PLN).
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych do kwoty 85 528 PLN rocznie (tj. dla przychodów uzyskiwanych w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla seniora) także o zasiłki macierzyńskie.
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO).

Proponowane przez MF zmiany podatkowe mają wejść w życie na początku 2023 r., ale będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r. Zdaniem resortu finansów, wprowadzone zmiany w systemie podatkowym mają być dla podatników korzystne bądź neutralne podatkowo.

Polski Ład

Baza wiedzy dla przedsiębiorców i pracodawców. Wszystko o planowanych zmianach podatkowychZmiany w PIT, ZUS, CIT, VAT i ulgach podatkowych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?