Przepisy w sprawie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur przyjęte przez Sejm

Artykuł

Przepisy w sprawie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur przyjęte przez Sejm

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Alert podatkowy (20/2021) | 4 października 2021 r.

W dniu 1 października 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur (tj. faktur ustrukturyzowanych) za pośrednictwem tego systemu. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone rozwiązanie w zakresie faktur ustrukturyzowanych w pierwszym etapie będzie stosowane dobrowolnie przez podatników - faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym obok faktur papierowych i elektronicznych. Co istotnie, przedstawiciele Ministerstwa Finansów nieoficjalnie poinformowali, że stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się obligatoryjne od stycznia 2023 r. (chociaż na ten moment, nie wynika to z przyjętych przepisów).

Dla przypomnienia, istotą faktur ustrukturyzowanych będzie ich wystawiane według jednego wzorca w oparciu o strukturę logiczną XSD zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów. Zasadniczo, podatnicy będą sporządzać (przygotowywać) faktury ustrukturyzowane w swoich systemach finansowo-księgowych a następnie faktury te będą przesyłane do KSeF za pomocą API (czyli interfejsu umożliwiającego łączenie i wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi). KSeF będzie służył także do weryfikacji (akceptacji) faktur i ich dopuszczenia do obrotu prawnego.

W przypadku tych przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z mechanizmu faktur strukturyzowanych już od początku 2022 r., to na pewno dobry moment do przyspieszenia prac w ramach przygotowań. Z kolei ci przedsiębiorcy, którzy planują poczekać z wprowadzeniem powyższego rozwiązania do momentu jego obligatoryjności, w związku z ww. nieoficjalną zapowiedzią Ministerstwa Finansów o obligatoryjności stosowania faktur ustrukturyzowanych już od początku 2023 r., w naszej ocenie powinni rozważyć rozpoczęcie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to przygotować się do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w tym zakresie zarówno pod kątem procesowym, jak i technologiczno-infrastrukturalnym.

19 października (wtorek) o godz. 14.00 zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówione zostaną najważniejsze aspekty nowych regulacji m.in.

 • na czym będą polegały planowane zmiany w zakresie nowego sposobu fakturowania w Polsce,
 • jak w praktyce będzie wyglądał proces fakturowania według nowych zasad,
 • jakie potencjalne korzyści przyniesie podatnikom korzystanie z faktur ustrukturyzowanych
 • co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
 • jak już teraz należy zacząć przygotowywać się do nadchodzących zmian z udziałem usług i narzędzi Deloitte dla SAP (live demo).

Szczegółowa agenda spotkania i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Deloitte pod poniższym linkiem:

W bieżącym projekcie utrzymano przepisy mające na celu wprowadzenie podatku od spółek będących podatnikami (rezydentami podatkowymi w Polsce) z tytułu tzw. przerzucanych dochodów. Podatek ten miałby wynosić 19%.

Za „przerzucone dochody” mają zostać uznane określone koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką i stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:

 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki podatku, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz
 • koszty te:
  • podlegają zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub
  • wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność
 • stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Projekt zakłada, że powyższe zasady opodatkowania nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy wskazane koszty zostaną poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Czy ta strona była pomocna?