Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K od 1 lipca 2020r.

Analizy

Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K od 1 lipca 2020r.

Prawdopodobne przesunięcie przepisów dla dużych przedsiębiorców

Alert podatkowy (5/2020) | 11 marca 2020 r.

Wszystko wskazuje na to, że przepisy w zakresie nowej ewidencji VAT zostaną przesunięte dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce oraz możliwymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności, Ministerstwo Rozwoju przygotowuje w tej sprawie projekt specustawy. Jest to dobra wiadomość. Być może ten wydłużony czas pozwoli na wyjaśnienie szeregu wątpliwości, które pojawiają się na gruncie przepisów wprowadzających JPK_V7M i JPK_V7K.

Dla przypomnienia - na stronie BIP została opublikowana nowa wersja struktury JPK_V7M i JPK_V7K (wprowadzająca kosmetyczne zmiany do poprzedniej wersji). Struktury zostały również opublikowane jako elektroniczny wzór dokumentu w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE).

Ministerstwo uruchomiło także środowisko testowe dla wszystkich plików JPK, które będzie obejmowało pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K. Środowisko testowe pozwoli na sprawdzenie poprawności przesyłania plików JPK przez bramkę REST API.

Co do zakresu ewidencji, w dalszym ciągu wątpliwości budzi m.in. oznaczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (tj. na rzecz podmiotów/osób niebędących podatnikami VAT), dla których przewidziano specjalny znacznik „EE”. Nie jest oczywiste, czy usługi tego typu należy oznaczać w każdej sytuacji, także gdy usługi świadczone są na terytorium Polski (czyli również np. w razie refakturowania kosztów rozmów telefonicznych na pracowników), czy też tylko w przypadku usług świadczonych cross-border.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 28k ust. 2, miejsce opodatkowania ustala się na zasadach ogólnych (tj. miejsce siedziby usługodawcy), m.in. pod warunkiem, że całkowita wartość tych usług nie przekroczy w trakcie roku podatkowego (lub w poprzednim roku) równowartości kwoty 10 000 EUR. Po przekroczeniu wskazanego progu, może powstać obowiązek rejestracji dla celów VAT w innym kraju UE. Patrząc na cel wprowadzania oznaczeń dla szczególnych rodzajów transakcji, czyli monitorowanie czynności, do których mogą mieć zastosowanie reguły szczególne, wydaje się, że w tym polu powinny być oznaczane usługi, które świadczone są na rzecz podmiotów/osób, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce. Zakładając, że znacznik „EE” będzie przyporządkowany tylko do takich przypadków, moment przekroczenia progu wartościowego będzie łatwy do identyfikacji.

Innym przykładem, na który warto zwrócić uwagę, jest odpowiednie przyporządkowanie znacznika GTU „06”. Zgodnie z opisem struktur JPK_V7M/JPK_V7K zakres towarów objętych znacznikiem „06” różni się od zakresu elektroniki, która objęta jest obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (np. nie obejmuje dostawy telewizorów, które są objęte obowiązkowym MPP). W konsekwencji, niektóre z dostaw będą oznaczane znacznikami „06” oraz „MPP”, natomiast pozostałe wyłącznie „MPP”, co stanowi dodatkowe wyzwanie z perspektywy dostosowania systemu IT.

Pewne kontrowersje wzbudza również grupa GTU „09”, przeznaczona do oznaczania dostaw leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Warto doprecyzować, czy znacznikiem tym należy oznaczyć leki i wyroby medyczne, co do których zamiar wywozu został faktycznie zgłoszony do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, czy też takie które podlegają obowiązkowi zgłoszenia ale nie zostały zgłoszone.

To tylko część wątpliwości. W praktyce sporo niejasności budzi typ dokumentu WEW, czy dane należy ewidencjonować dla typu RO – te kwestie poruszymy w kolejnym alercie.  

Ministerstwo Finansów 20 lutego 2020 r. opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą powyższych struktur. Wspomniane powyżej zagadnienia nie znajdują tam odpowiedzi, jednak należy mieć nadzieje, że wkrótce wątpliwości zostaną wyjaśnione przez administrację skarbową

VDEK - czy jesteś gotowy do raportowania?

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?