Ustawa stoczniowa ilustracja

Analizy

Ustawa stoczniowa podpisana przez Prezydenta

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Alert podatkowy 16/2016 | 2 sierpnia 2016 r.

30 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych [dalej: Ustawa], której wejście w życie powinno nastąpić dnia 1 stycznia 2017 r. Założonym przez ustawodawcę celem Ustawy jest pobudzenie rozwoju szeroko pojętego polskiego przemysłu morskiego, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu preferencji podatkowych.

Ustawa stoczniowa - główne skutki wprowadzenia

Podstawowymi beneficjentami Ustawy są tzw. Przedsiębiorcy Okrętowi rozumiani jako:

 • osoby fizyczne, osoby prawne i spółki komandytowo-akcyjne, mające odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mający siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku [tj. budowie nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku] lub przebudowie statku [tj. przebudowie prowadzonej w całości przez przedsiębiorcę okrętowego i) której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 Euro lub ii) która polega na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu]. Przy czym, statek definiowany jest w Ustawie jako: jednostka pływająca używana do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegająca nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281), jak również morska platforma wiertnicza lub produkcyjna.

Przedsiębiorcy Okrętowi uprawnieni są do opłacania zryczałtowanego podatku w zakresie budowy lub przebudowy statku w wysokości 1% podstawy opodatkowania, którą stanowi przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

 1. Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem następuje przez złożenie w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania.
 2. Oświadczenie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego.
 3. Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe.
 4. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania.
 5. Wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym.

Modyfikacjom ulec mają również regulacje dotyczące stosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Zgodnie z ustawą stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się min. do:

 • dostaw jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów;
 • importu: jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów;
 • dostaw części do jednostek pływających, o których mowa powyżej, i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;
 • importu części do jednostek pływających, o których mowa powyżej, i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960 ze zm.) [dalej: Ustawa o VAT] oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych jednostek;
 • pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, lub ich ładunków.

Wreszcie, zgodnie z wprowadzoną modyfikacją ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710), ustalono, iż Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa okrętowego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z prawem Unii Europejskiej.

Klauzula przeciw omijaniu opodatkowania

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?