Planowane ograniczenie zakresu zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych

Analizy

Pakiet paliwowy - nowe regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Ekspres Akcyzowy 11/2016 | 21 lipca 2016 r.

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „pakietem paliwowym”. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów podstawowym celem ustawy ma być ograniczenie nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Co się zmienia?

Nadrzędnym celem ustawy jest przeciwdziałanie nadużyciom w obszarze podatku VAT, niemniej jednak wprowadza ona pewne zmiany także m.in. w: (i) ustawie o podatku akcyzowym, (ii) prawie energetycznym, a także (iii) kodeksie karnym skarbowym.

Ustawa o podatku akcyzowym

Zmiany wprowadzone w przepisach akcyzowych przewidują m.in., że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabywania paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów przez skład podatkowy czy zarejestrowanego odbiorcę podmioty, na rzecz których będzie realizowane dane nabycie będą musiały m.in.: (i) być właścicielami nabywanych wyrobów, (ii) legitymować się koncesją na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, (iii) posiadać siedzibę, miejsce zamieszkania lub oddział z siedzibą na terytorium kraju oraz (iv) nabywać wspomniane paliwa wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zmianie ulega również zakres obowiązków informacyjnych leżących po stronie podmiotów prowadzących składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców.

Ponadto w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podmiot dokonujący takiego nabycia będzie musiał posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Taki podmiot nie będzie mógł również dokonywać wspomnianego nabycia na rzecz podmiotów trzecich.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą m.in. sposobu ustalania podstawy opodatkowania, terminów składania deklaracji oraz sposobu obliczania i zapłaty podatku.

Na gruncie nowych przepisów podstawa opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych będzie ustalana na podstawie cen hurtowych paliw silnikowych, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Ministerstwa Finansów.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych do składu podatkowego lub przez zarejestrowanego odbiorcę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podatek będzie musiał zostać zapłacony w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia wyrobów odpowiednio do składu podatkowego na terytorium kraju lub do miejsca odbioru. Natomiast w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podatek, co do zasady, będzie trzeba zapłacić z chwilą przemieszczenia tych wyrobów na terytorium kraju.

Co istotne, w przypadku wspominanych transakcji podatek VAT będzie wpłacany na rachunek właściwej izby celnej, zaś organem właściwym w zakresie tych zobowiązań będzie właściwy naczelnik urzędu celnego.  Zmiany obejmują również wprowadzenie odrębnej deklaracji obejmującej wyłącznie podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, która powinna być złożona do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Istotną zmianą jest również ustanowienie podmiotu prowadzącego skład podatkowy oraz zarejestrowanego odbiorcę płatnikami podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz podmiotu trzeciego.

Co dalej?  

Podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, a także podmioty korzystające z ich usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, jak również podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny przeanalizować wpływ omawianych zmian na model prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przykładowo, wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na przepływy finansowe m.in. poprzez konieczność zabezpieczenia większych środków finansowych na zapłatę należności podatkowych w krótkim okresie czasu. Warto także pamiętać, że czasu na ewentualne dostosowanie się do nowych regulacji jest niewiele, gdyż zdecydowana większość przepisów wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?