Z końcem roku kończy się również czas na dostosowanie ewidencji akcyzowych

Analizy

Z końcem roku kończy się również czas na dostosowanie ewidencji akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 19/2016 | 22 grudnia 2016 r.

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego oznacza, iż dobiega końca również okres przejściowy ustanowiony celem dostosowania niektórych ewidencji akcyzowych oraz ksiąg kontroli do wymogów wynikających z obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (dalej: „rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych”).

Ewidencja składu podatkowego

Podmiotom, które do tej pory nie dostosowały swojej ewidencji składu podatkowego do wymogów obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, a prowadziły taką ewidencję przed 1 stycznia 2016 r., pozostało kilka dnia na wprowadzenie wymaganych zmian do ewidencji.

Wprowadzony okres przejściowy, w przypadku ewidencji składu podatkowego, umożliwiał, z pewnymi wyjątkami, prowadzenie tej ewidencji zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. Dotyczyło to m.in. braku obowiązku bez podziału ewidencji na poszczególne części (wyróżniane przede wszystkim z uwagi na status akcyzowy określonych wyrobów akcyzowych lub kategorię wyrobu akcyzowego) oraz podczęści (wyróżniające określone czynności, których przedmiotem są wyroby akcyzowe). Ewidencja mogła również nie zawierać niektórych danych wymaganych przez rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych.

Inne ewidencje

Okres przejściowy do końca 2016 r. został przewidziany również dla ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W tym zakresie, podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. prowadzili tą ewidencję w formie papierowej nie są zobowiązani jeszcze do 31 grudnia do wprowadzenia wymogu podziału ewidencji na części. Od 1 stycznia 2017 r. taki wymóg będzie ich dotyczył. Przepisy przejściowe dotyczą również ewidencji banderol podatkowych oraz ksiąg kontroli. One też kończą się z dniem 31 grudnia 2016 r.

Ewidencja wyrobów węglowych i gazowych

Pamiętać również należy, iż wraz z końcem roku kalendarzowego upływa okres na dostosowanie ewidencji wyrobów węglowych oraz ewidencji wyrobów gazowych prowadzonych w formie elektronicznej do wymogów technicznych wynikających z rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych.

Do końca bieżącego roku wskazane powyżej ewidencje, w przypadku ich prowadzenia w formie elektronicznej, nie musiały spełniać wymogów stawianych programom komputerowym służącym do prowadzenia ewidencji akcyzowych (m.in. wymogu uniemożliwiania usuwanie wpisów czy zapewniania ochrony danych przed zniekształceniem lub ich utratą). Od 1 stycznia 2017 r. muszą spełniać te wymogi, co oznacza, że nie będzie już możliwe używanie dowolnego programu komputerowego do prowadzenia tych ewidencji (przykładowo programu MS Excel). Konieczne stanie się stosowanie programów, które spełniają wymogi techniczno-formalne, wskazane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji akcyzowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji

Na koniec podkreślić należy, iż jednym z postanowień uchwalonego w lipcu tego roku tzw. pakietu paliwowego, jest uchylenie obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych z dniem do końca grudnia 2016 r. Prace nad nowym rozporządzeniem są na końcowym etapie - dnia 19 grudnia 2016 r. projekt rozporządzenia skierowano do podpisu przez Ministra Rozwoju i Finansów. Przekazany do podpisu projekt przewiduje wejście w życie nowego rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2017 r.

Sama treść projektu nowego rozporządzenia, poza kwestiami związanymi z ewidencjonowaniem paliw silnikowych, których wytwarzania, obrót lub nabywanie wewnątrzwspólnotowe na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania koncesji, nie przewiduje znaczących zmian dotyczących danych ujmowanych w ewidencjach akcyzowych lub księgach kontroli, ani zmian dotyczących wymogów formalnych stawianych różnym formom ewidencji i ksiąg w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ewidencji akcyzowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podmioty prowadzące ewidencje/księgi akcyzowe powinny upewnić się, przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, iż dostosowały swoje ewidencje i księgi do wymogów jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe
Czy ta strona była pomocna?