Nowy termin wdrożenia zmian w zwolnieniach od akcyzy dla wyrobów węglowych ilustracja

Analizy

Planowana zmiana zasad zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

Ekspres Akcyzowy 14/2016 | 18 października 2016 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym, zawierający propozycję zmiany przepisów akcyzowych dotyczących całkowicie skażonego alkoholu etylowego (projekt ustawy zmieniającej datowany na dzień 5 października 2016 r.).

Przyczyna planowanych zmian

Jak wynika z uzasadnieniu do projektu, celem proponowanej nowelizacji jest przede wszystkim wyłączenie możliwości całkowitego skażania na terytorium Polski alkoholu dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej wskazanymi w rozporządzeniu (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. W szczególności dotyczy to alkoholu skażonego metodą  wskazaną przez Węgry, w stosunku do którego, jak wynika z uzasadnienia projektu, organy zidentyfikowały nieprawidłowości związane z jego odkażaniem na terytorium Polski. 

Zakres planowanych zmian

Zmiana ustawy akcyzowej w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

Ustawa zmieniająca przewiduje uchylenie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy akcyzowej, stanowiącego podstawę prawną zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego będącego przedmiotem importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub produkowanego na terytorium kraju oraz dodanie nowych zapisów art. 30 ust. 9 pkt 1a-1c.

Na podstawie dodawanych przepisów zwolnieniu od akcyzy podlegać ma alkohol etylowy całkowicie skażony:

  • produkowany na terytorium kraju, wyłącznie jeżeli jest skażony zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (tzw. euroskażalnik) lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez Polskę określonymi
    w rozporządzeniu (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego;
  • nabywany wewnątrzwspólnotowo, wyłącznie jeżeli jest skażony zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (tzw. euroskażalnik) lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 3199/93, w którym skażenie następuje,
  • importowany, skażony zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (tzw. euroskażalnik) lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez Polskę w rozporządzeniu (WE) nr 3199/93.

Projektowana zmiana wykluczy możliwość całkowitego skażania w Polsce alkoholu etylowego innymi substancjami skażającymi niż tzw. euroskażalnik lub metoda polska określona w rozporządzeniu (WE) nr 3199/93. Alkohol całkowicie skażony np. metodą węgierską, w celu zastosowania do niego zwolnienia z akcyzy, będzie musiał zostać skażony na Węgrzech i dotrzeć do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zmiana ustawy akcyzowej w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego skażonego całkowicie

Kolejna zmiana zawarta w projekcie ustawy zmieniającej wprowadza dodatkowe obowiązki
w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu całkowicie skażonego. Zmiany te przewidują wprowadzenie:

  • obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego;
  • obowiązku dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Planowany termin wejścia w życie

Zgodnie z opublikowaną wersją projektu ustawy zmieniającej, proponowane zmiany mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 października 2016 r.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?