Pakiet przewozowy -  projekt regulacji dot. monitorowania drogowego przewozu towarów – dalsze prace

Analizy

Pakiet przewozowy – po pracach w Senacie

Końcowe prace nad projektem regulacji dot. monitorowania drogowego przewozu towarów

Ekspres Akcyzowy 04/2017 | 6 marca 2017 r.

W dniu 3 marca 2017 r. zakończyły się prace w Senacie nad projektem tzw. pakietu przewozowego - ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - stanowiącej komplementarną część pakietu regulacji, mających na celu walkę z wyłudzeniami w VAT i podatku akcyzowym. Mając na uwadze aktualny etap prac nad ustawą, coraz bliższe wydaje się uchwalenie nowych regulacji, nakładających na podmioty z wielu branż kolejne obowiązki.

Idea pakietu przewozowego

Jak wspominaliśmy w poprzednich wydaniach Ekspresu Akcyzowego, pakiet przewozowy nakładał będzie na uczestników łańcucha dostaw określonych towarów obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu takiego towaru. Lista towarów objętych obowiązkiem monitorowania obejmować ma m.in. alkohol etylowy, paliwa silnikowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, niektóre rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, czy odmrażacze na bazie alkoholu.

Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy (m.in. brak lub niewłaściwe dokonanie zgłoszenia) przewidziano surowe sankcje (m.in. karę pieniężna w wysokości 46% wartości przewożonego towaru, nie niższą jednak niż 20 000 zł). Ponadto, w przypadku niewywiązana się z obowiązków (m.in. podania niewłaściwych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym), przepisy przewidują możliwość zatrzymania środka transportu wraz z towarem, bądź dokonania zamknięć urzędowych.

Zmiany na etapie prac w Senacie

W trakcie prac plenarnych w Senacie, poprzedzonych wspólnym posiedzeniem Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjęto kilka poprawek do proponowanej regulacji.

Jedną z najistotniejszych jest doprecyzowanie przepisów dotyczących wyłączeń spod obowiązku monitorowania określonych ilości towarów (budzących w trakcie prac nad projektem liczne wątpliwości interpretacyjne). Co do zasady obowiązkowi monitorowania będą podlegały przesyłki o masie brutto przekraczającej 500 kg lub 500 litrów objętości. Ustawodawca przewidział jednak wyłączenia w przypadku określonych towarów, przewożonych w opakowaniach jednostkowych (m.in zwolnienie olejów smarowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 11 litrów).

Drugą z istotnych poprawek jest zmiana w definicji podmiotu wysyłającego, wskazująca iż będzie nim m.in. dostawca dokonujący ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów dostawy, gdy po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego, jak również uprawniony do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu, jeżeli dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towaru po zakończeniu przewozu towarów.

Dodatkowo, w przypadku dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, wskazano jakie dane powinien zawierać, aby przewóz związany z takim przesunięciem nie podlegał przepisom ustawy.

Wątpliwości podnoszone w trakcie obrad

Spośród poprawek wnoszonych przez senatorów, nie przychylono się m.in. do propozycji objęcia obowiązkiem monitorowania, w przypadku przewozu paliw, tylko podmiotów posiadających odpowiednie koncesje.

Senat nie uwzględnił również postulatu dotyczącego przedłużenia terminu wejścia w życie ustawy o 6 miesięcy. W konsekwencji, w dalszym ciągu ustawa ma wchodzić w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, z jednoczesnym nakładaniem kar począwszy od 1 maja 2017 r.

Co dalej?

W wyniku zgłoszenia poprawek przez Senat, ustawa zostanie skierowana przez Marszałka Sejmu pod obrady komisji sejmowej, która przedstawi Sejmowi wniosek o przyjęcie senackich poprawek w całości lub części, bądź też ich odrzucenie. Po rozpatrzeniu poprawek senackich przez Sejm, ustawa będzie mogła zostać przekazana do podpisu Prezydentowi.

Mając na uwadze dalsze znaczne tempo prac nad pakietem przewozowym, można przypuszczać, iż Sejm rozpatrzy poprawki senackie już na najbliższym posiedzeniu, tj. w dniach 8-10 marca 2017 r., a tym samym realne wydaje się wejście w życie ustawy już z początkiem kwietnia 2017 r. (z możliwością nakładania kar od maja 2017 r.).

Jak wskazywaliśmy w poprzednich wydaniach Ekspresu, konieczne będzie zatem dostosowanie się w krótkim czasie do nowych wymogów przez podmioty z wielu branż gospodarki. Powyższe będzie obejmować m.in. wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, zmiany w obrębie procesów logistycznych, przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, czy modyfikację postanowień umów zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi transportowe.

Z uwagi na stosowanie przepisów ustawy o VAT w przypadku kwalifikacji podmiotów podlegających obowiązkowi monitorowania, konieczna będzie ponadto weryfikacja możliwości objęcia nowymi obowiązkami poszczególnych dostaw towarów. Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych pracach.

Jednocześnie informujemy, że w celu przybliżenia Państwu planowanych regulacji w zakresie kontroli przewozu organizujemy śniadania podatkowe w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

Czy ta strona była pomocna?