Zwolnienia procesowe z akcyzy dla energii elektrycznej - ilustracja

Analizy

Zwolnienia procesowe z akcyzy dla energii elektrycznej

Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie WSA w Krakowie

Ekspres Akcyzowy 12/2016 | 12 sierpnia 2016 r.

Obowiązujące regulacje akcyzowe nie dają podstaw do nadmiernego ograniczania zakresu rozumienia pojęcia „proces metalurgiczny” – tak uznał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 lipca 2016 r. (I SA/Kr 573/16) dotyczącym zakresu stosowania wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2016 r. zwolnienia dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych.

O co chodzi?

Rozstrzygnięcie WSA w Krakowie dotyczy producenta cynku elektrolitycznego i jego stopów, który zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej możliwość oraz zakres stosowania przez niego zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych. W złożonym wniosku wskazał on, że przeprowadzany przez niego proces produkcji składa się z szeregu powiązanych ze sobą etapów i czynności, a jego finalny produkt stanowi efekt wieloetapowej przeróbki surowców. Zdaniem Wnioskodawcy całość przeprowadzanych przez niego procesów produkcyjnych stanowi „proces metalurgiczny”, a energia elektryczna wykorzystana na ich potrzeby powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą. Z takim podejściem nie zgodził się organ podatkowy, który w wydanej interpretacji zawęził możliwość stosowania zwolnienia wyłącznie do tych etapów procesu produkcji, w ramach których dochodzi do tzw. przemiany fizykochemicznej surowca prowadzącej bezpośrednio do powstania cynku lub produktów cynkowych. Tym samym organ wyłączył możliwość objęcia zwolnieniem od akcyzy energii elektrycznej zużywanej np. do wstępnej obróbki surowców polegającej m.in. na ich przesiewaniu czy kruszeniu.

Stanowisko WSA w Krakowie

W wydanym wyroku WSA w Krakowie skoncentrował się na wyjaśnieniu znaczenia pojęcia „proces metalurgiczny”. Z uwagi na brak definicji legalnej tego pojęcia na gruncie przepisów akcyzowych Sąd, podobnie jak organ, przytoczył jego słownikowe definicje, które doprowadziły go jednak do całkiem odmiennych wniosków. W ocenie WSA w Krakowie za proces metalurgiczny należy uznać szeroko rozumiany katalog czynności, które są niezbędne i konieczne do produkcji np. metali. W konsekwencji Sąd uznał, że prace związane przykładowo ze wstępną obróbką surowców stanowią część procesu metalurgicznego, zatem energia elektryczna zużywana do ich przeprowadzenia może zostać objęta zwolnieniem z akcyzy. W wydanym orzeczeniu Sąd stwierdził, że przyjęte przez organ podejście zawężające zakres pojęcia „proces metalurgiczny” oraz ograniczające stosowanie zwolnienia od akcyzy pozostaje w sprzeczności zarówno z brzmieniem przytoczonych przez niego definicji, jak i celem wprowadzonych preferencji.

Jako argument przemawiający za przyjętym przez WSA w Krakowie rozumieniem terminu „proces metalurgiczny”, w komentowanym orzeczeniu wskazano również fakt, iż ustawodawca celowo nie wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym legalnej definicji tego pojęcia, by przeciwdziałać zawężaniu jego zakresu np. z uwagi na specyficzne uwarunkowania technologiczne.

Zdaniem Sądu celem regulacji unijnych, których implementację stanowią omawiane przepisy ustawy o podatku akcyzowym, była potrzeba wsparcia europejskiego przemysłu metalurgicznego na arenie międzynarodowej (m.in. z uwagi na łatwiejszy i tańszy dostęp do nośników energii poza krajami Unii Europejskiej). W komentowanym wyroku WSA wskazał, iż pomimo tego, że wszelkiego rodzaju zwolnienia podatkowe nie mogą być interpretowane rozszerzająco, w świetle orzecznictwa TSUE interpretacja przepisów przewidujących zwolnienia nie powinna pomijać celów, dla jakich zostały one wprowadzone lub uniemożliwiać ich osiągnięcie.

Zwolnienia procesowe - możliwe dalsze konsekwencje

Należy zauważyć, iż w swoim rozstrzygnięciu WSA w Krakowie nie zgodził się z dotychczas dość powszechną linią interpretacyjną organów podatkowych zawężającą zakres stosowania tzw. zwolnień procesowych przewidzianych dla energii elektrycznej (ale także obowiązujących już od pewnego czasu analogicznych preferencji dla wyrobów gazowych czy wyrobów węglowych) wyłącznie do niektórych etapów przeprowadzanych procesów produkcyjnych. Niniejszy wyrok jest jeszcze nieprawomocny i dotyczy zwolnienia przewidzianego dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych, niemniej zawarte w nim stwierdzenia stanowią pewne wskazówki interpretacyjne, które mogą pomóc przedsiębiorcom określić prawidłowy zakres zużyć energii elektrycznej czy innych nośników energii objętych preferencjami przewidzianymi w ustawie o podatku akcyzowym. Warto zatem śledzić dalsze orzecznictwo sądów administracyjnych w powyższym zakresie, gdyż omawiany wyrok może być początkiem kształtowania się korzystniejszej dla przedsiębiorców linii orzeczniczej.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Autorzy:

Mateusz Fiszer, Agnieszka Radzikowska

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?