FATCA - czytaj poniżej zasady identyfikacji istniejących rachunków klientów korporacyjnych

Analizy

FATCA – Amerykańskie rachunki raportowane (część 3)

Zasady identyfikacji istniejących rachunków klientów korporacyjnych

1 grudnia 2015

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o wykonywaniu Umowy FATCA [1] (dalej: „ustawa”) nakłada na raportujące polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych. W tym celu nakazuje ona stosować procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA [2].

FATCA - amerykańskie rachunki raportowane

Poddając analizie kwestię, według jakich zasad raportujące polskie instytucje finansowe powinny identyfikować amerykańskie rachunki raportowane, należy w pierwszej kolejność przytoczyć treść art. 4 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tymże przepisem: „Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych (…), raportujące polskie instytucje finansowe stosują, (sic!) procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA, przewidziane dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, (sic!) oraz żądają przedstawienia wskazanych w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów”.

Cytowany powyżej przepis bezpośrednio odsyła do procedur sprawdzających, przewidzianych dla rachunków finansowych stanowiących:

 1. Istniejące rachunki klientów indywidualnych (ang. Preexisting Individual Accounts),
 2. Istniejące rachunki klientów korporacyjnych (ang. Preexisting Entity Accounts),
 3. Nowe rachunki klientów indywidualnych (ang. New Individual Accounts),
 4. Nowe rachunki klientów korporacyjnych (ang. New Entity Accounts).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza procedur sprawdzających stosowanych do istniejących rachunków klientów korporacyjnych [3]. W stosunku do kategorii rachunków oznaczonych numerami 1, 3 i 4 zostały przygotowane odrębne opracowania.

Istniejące rachunki klientów korporacyjnych

Istniejącym rachunkiem klienta korporacyjnego jest rachunek finansowy prowadzony w dniu 30 czerwca 2014 r. przez raportującą polską instytucję finansową dla osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadające osobowości prawnej. Umowa FATCA dzieli ten rodzaj rachunku na dwie kategorie:

 1. Rachunki niepodlegające weryfikacji, identyfikacji oraz raportowaniu,
 2. Rachunki podlegające weryfikacji, identyfikacji oraz raportowaniu.

________________________

Rachunkami niepodlegającymi weryfikacji, identyfikacji oraz raportowaniu są rachunki finansowe (bez względu na ich rodzaj), których saldo lub wartość na dzień 30 czerwca 2014 r. nie przekracza 250 000 USD.

Rachunki niewymagające weryfikacji, identyfikacji i raportowania zostały wymienione w części IV ust. A załącznika I do Umowy FATCA, do którego to przepisu odnosi się § 5 rozporządzenia wykonawczego [4]. Z treści tego przepisu wynika, że: „Przeprowadzając procedury sprawdzające w zakresie identyfikacji i raportowania amerykańskich rachunków raportowanych (…) raportujące polskie instytucje finansowe stosują wyłączenia od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków finansowych określone w (…) ust. A części IV (…) załącznika I do umowy FATCA”.

Z treści cytowanego powyżej przepisu wynika, że raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek zidentyfikować, czy saldo lub wartość rachunków finansowych przekroczyło na dzień 30 czerwca 2014 r. próg wartości salda i wyłączyć z weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania te spośród nich, które tego progu nie przekroczyły.

_____________________

Rachunkami podlegającymi weryfikacji, identyfikacji i raportowaniu są:

 1. Rachunki finansowe, których saldo lub wartość przekroczyła na dzień 30 czerwca 2014 r. 250 000 USD
 2. Rachunki finansowe, których saldo początkowo nie przekraczało 250 000 USD na dzień 30 czerwca 2014 r., ale przekroczyło 1 mln USD na koniec 2015 r. lub w kolejnych latach.

Identyfikacja istniejących rachunków klientów korporacyjnych sprowadza się do ustalenia, czy posiadacz rachunku jest:

 • Szczególną osobą amerykańską (spółką osobową albo kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na podstawie amerykańskiego prawa),
 • Instytucją finansową w rozumieniu Umowy FATCA, w tym zwłaszcza wyłączoną instytucją finansową,
 • pasywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym z jedną lub większą liczbą osób kontrolujących, będących obywatelami lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych.

W przypadku gdy raportująca polska instytucja finansowa ustali – na podstawie publicznie dostępnych / uzyskanych informacji albo odebranych oświadczeń – że posiadacz rachunku jest szczególną osobą amerykańską albo pasywnym niefinansowym podmiotem zagranicznych z co najmniej jedną amerykańską osobą kontrolującą, wówczas z uwagi na fakt, iż rachunki te stanowią amerykańskie rachunki raportowane, przekazuje informacje o nich Ministrowi Finansów (na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy). W odniesieniu do rachunków finansowych, zidentyfikowanych jako będące w posiadaniu wyłączonych instytucji finansowych, dana raportująca polska instytucja finansowa przekazuje informacje o dokonanych na rzecz tychże wyłączonych instytucji finansowych płatnościach w trybie przewidzianym w art. 22 ustawy.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z przepisem części IV ust. E pkt 1 i 2 załącznika I do Umowy FATCA weryfikację istniejących rachunków klientów korporacyjnych, których saldo lub wartość przekroczyło 250 000 USD na dzień 30 czerwca 2014 r. należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2016 r. W sytuacji gdy saldo lub wartość tychże rachunków nie przekraczało 250 000 USD na dzień 30 czerwca 2014 r., ale przekroczyło 1 mln USD na dzień 31 grudnia 2015 r. lub w kolejnych latach, weryfikacja powinna zostać zakończona w okresie 6 miesięcy od końca roku, w którym próg 1 mln USD został przekroczony.

_________________

Podsumowując część rozważań dotyczącą procedur identyfikacji istniejących rachunków klientów korporacyjnych, należy stwierdzić, że raportujące polskie instytucje finansowe, stosujące te procedury, uzyskują w określonych sytuacjach możliwość ustalenia statusu posiadacza rachunku dla celów FATCA na podstawie publicznie dostępnych informacji, a nie wyłącznie na podstawie odebranych oświadczeń.

[1] Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).

[2] Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647).

[3] Dla celów niniejszego opracowania przez „klienta korporacyjnego” rozumie się „podmiot” w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. gg) Umowy FATCA.

[4] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposób postępowania na podstawie Umowy FATCA (datowany na dzień 17 listopada 2015 r.).

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj fakty o FATCA

Czy ta strona była pomocna?