Punkty widzenia

FATCA – zasady przewalutowania sald lub wartości rachunków finansowych

Jak przeliczyć kurs dolara dla wymogów FATCA?

15 września 2015

W części VI ust. C pkt 4 załącznika I do umowy FATCA [1] została przewidziana ogólna zasada przewalutowania sald lub wartości rachunków finansowych. Zgodnie z jej treścią, „dla celów określenia salda lub wartości rachunków finansowych wyrażonych w walucie innej niż USD, raportująca polska instytucja finansowa jest zobowiązana do przeliczenia kwot progowych wyrażonych w USD, ustalonych w Załączniku I, korzystając z kursu tej waluty ustalonego na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym raportująca polska instytucja finansowa określa to saldo lub wartość”.

FATCA - ogólna zasada przewalutowania sald lub wartości rachunków finansowych

Zasada przewalutowania sald lub wartości rachunków finansowych, wyrażona w cytowanej powyżej polskiej wersji umowy FATCA, nie zawiera istotnego wskazania – obecnego w angielskim tekście umowy, że kursem walut, po jakim salda lub wartości tychże rachunków mają być przeliczane, jest  kurs „opublikowany” (ang. a published spot rate).

Abstrahując od wspomnianych w poprzednim akapicie wątpliwości co do jakości tłumaczenia polskiej wersji Umowy FATCA, projektodawca ustawy o wykonywaniu umowy FATCA (projekt po I czytaniu w Sejmie RP, skierowany do Komisji Finansów Publicznych), w jej art. 5 ust. 2, nakazał, aby - na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe – raportujące polskie instytucje finansowe stosowały procedury sprawdzające określone w załączniku I do umowy FATCA, „z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 9”.

We wspomnianym powyżej ust. 9 art. 5 znalazła się z kolei delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia przewidującego „szczegółowe warunki stosowania procedur sprawdzających określonych w załączniku I do umowy FATCA, stosowanych na potrzeby identyfikacji opisanych w nim kategorii rachunków oraz przypadki, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania stosowanie do postanowień tego załącznika (…)”.

Na podstawie wyżej wymienionej delegacji został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz płatności do określonych wyłączonych instytucji finansowych (dalej: „rozporządzenie”).

W § 3 rozporządzenia projektodawca przewiduje, że: „W przypadku gdy saldo rachunku finansowego lub jego wartość określone jest w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego, za który sporządzana jest informacja o amerykańskim rachunku raportowanym”.

Umowa FATCA - jak przeliczać kurs dolara?

Projektodawca wskazał również – w § 4 rozporządzenia – iż: „Wyrażone w załączniku I do umowy FATCA w dolarach amerykańskich kwoty przelicza się na złote polskie według kursu średniego dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na:

  1. 30 czerwca 2014 r. – w przypadkach, w których załącznik I do umowy FATCA określa te kwoty na ten dzień,
  2. ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego, za który sporządzana jest informacja o amerykańskim rachunku raportowanym w przypadkach, w których załącznik I do umowy FATCA określa te kwoty na koniec roku lub innego okresu sprawozdawczego”.

W prezentowanych powyżej przepisach rozporządzenia została wyrażona zasada, zgodnie z którą raportujące polskie instytucje finansowe powinny przeliczać zarówno kwoty wyrażone w walutach obcych, jak i kwoty wskazane w załączniku I do umowy FATCA w dolarach amerykańskich na złote polskie, przy użyciu kursu średniego odpowiednich walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dni, wyszczególnione w przepisach rozporządzenia.

Wykorzystanie kursu średniego Narodowego Banku Polski należy oceniać pozytywnie z uwagi na fakt, że nie pozostawia ono możliwości stosowania własnego kursu walut przez raportujące polskie instytucje finansowe.

[1] Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj fakty o FATCA

Czy ta strona była pomocna?