Fatca - Rozporządzenie dotyczące raportowania oczekuje na podpis

Analizy

Ruszył proces implementacji CRS i Euro-FATCA do krajowego porządku prawnego

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 4/2016

W dniu 23 maja 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, datowany na 19 maja 2015 r. (dalej: „projekt ustawy”).

Uzasadnienie projektu ustawy

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że:  „Zasadniczym celem ustawy jest: (…)

2) implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30), zwanej dalej dyrektywą 2014/107/UE;

3) wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), do czego Rzeczpospolita zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement) (…)”.

Implementacja wymogów Euro-FATCA i CRS

Implementacja wymogów tzw. Euro-FATCA i CRS stanowi kolejny krok – po wdrożeniu regulacji FATCA – do stworzenia systemu wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami, celem walki z uchylaniem się rezydentów poszczególnych jurysdykcji od opodatkowania swoich dochodów osiąganych za granicą.

Podobnie jak w reżimie FATCA projektodawca przewiduje, że obowiązkiem raportujących instytucji finansowych będzie zasadniczo identyfikacja posiadaczy rachunków i raportowanie informacji o „rachunkach raportowanych”. 

W tym miejscu należy wskazać, że raportujące instytucje finansowe będą identyfikować dwie kategorie rachunków, a mianowicie rachunki istniejące (prowadzone na dzień 31 sierpnia 2016 r.) oraz rachunki nowe (otwarte po 31 sierpnia 2016 r.). Co istotne, zgodnie z projektowaną ustawą jako istniejący rachunek będzie traktowany każdy rachunek bez względu na datę jego otwarcia, jeżeli dla tego samego posiadacza rachunku dana raportująca instytucja finansowa prowadzi inny rachunek na dzień 31 sierpnia 2016 r. Jest to zasada odmienna niż obowiązująca w reżimie FATCA.

Podobnie natomiast jak w przypadku FATCA, odrębne procedury sprawdzające znajdą zastosowanie w odniesieniu do rachunków istniejących i rachunków nowych będących w posiadaniu osób fizycznych oraz podmiotów.

Obowiązki instytucji finansowych

Raportujące instytucje finansowe, które nie dokonają – wbrew obowiązkowi – m.in. weryfikacji, identyfikacji i ewentualnego raportowania, mają podlegać karze pieniężnej nakładanej przez Ministra Finansów, w wysokości do 1 000 000 złotych. Co więcej osoba, która – działając w imieniu lub interesie danej raportującej instytucji finansowej – nie dopełni obowiązków wskazanych w ustawie, podlegać będzie odpowiedzialności karnoskarbowej.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 września 2016 r. 

Czy ta strona była pomocna?